Банкеръ Daily

Новини

АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СЕ ОТЧЕТЕ ЗА 2007 ГОДИНА

Ключова дейност в Националната програма за закрила на детето през 2007 г. беше подготовката на институционални проекти за реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за отглеждане на деца. За целта са разработени методически указания от Държавната агенция за закрила на детето и са проведени регионални обучения за изготвяне на проектите, се посочва в годишния доклад за изпълнение на програмата, съобщиха от Министерски съвет.
Към края на м. г. 41 институции са разработили своите проекти за реформиране, в процес на разработване на проектите са 46 институции, а 31 са без проекти. Нито една от институциите, предложени за закриване, не е била закрита. Две от тях са разработили планове за закриване, но те не са утвърдени от кмета на общината и на практика не е стартирала процедурата по закриването им.
В резултат на извършена проверка на всички социално-педагогически интернати в страната са закрити 4, а за останалите 5 са предвидени необходимите средства за преустройство.
Усилията на държавните органи са насочени към разширяване кръга на предоставяните социални услуги в общността. Към края на 2007 г. вече функционират 43 дневни центъра за деца и младежи с увреждания; 12 центъра за обществена подкрепа; 7 центъра за работа с деца на улицата; 10 звена „Майка и бебе”; 1 център за настаняване от семеен тип; 3 кризисни центъра; 4 приюта за безнадзорни деца; 37 центъра за социална рехабилитация и интеграция и 45 защитени жилища, които обслужват деца и възрастни с увреждания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във