Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАДАВА СЕ НОВАТА ЛИХВА ЛЕОНИА

Първата котировка на новия лихвен процент ЛЕОНИА ще се появи до края на ноември. Това предвижда подписаното на 27 октомври тристранно споразумение между управителя на БНБ Иван Искров, председателя на Асоциацията на търговските банки Димитър Костов и на Българската дилърска асоциация Катерина Максимова. ЛЕОНИА е съкращение от Lеv Over Night Index Average, което в буквален превод ще рече среден показател на левовите еднодневни лихви. Става въпрос за средната цена, при която банките отпускат помежду си краткосрочни средства в национална валута. По сходен начин се определя в момента СОФИБОР, но за разлика от него ЛЕОНИА ще включва само информацията за реално сключените на пазара сделки. Това означава, че ще дава много по-точна информация за състоянието на пазара. Много вероятно е, когато определят цената, на която предоставят кредити, банките да предпочетат ЛЕОНИА пред Основния лихвен процент (ОЛП). Причината е, че неговата стойност е резултат от цената, на която са закупени тримесечните държавни ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите. А това на практика означава, че ОЛП определя реално цената, на която държавата осигурява своето краткосрочно финансиране, а не банките. Така че в случая ЛЕОНИА е доста по-надежден индекс, даващ информация за цената, при която кредитните институции са готови да купят или продадат левове, а оттам и за недостига или излишъка на средства на паричния пазар. Това пък, от своя страна, дава възможност на Министерството на финансите да определи по-точно необходимостта от пускането на нови емисии ДЦК. По принцип интервенциите на паричния пазар са запазена марка на Централната банка, но когато тя разполага с правомощията да извършва такива операции. Тъй като България е във валутен борд и правомощията на БНБ са орязани, покупко-продажбите на ДЦК от Министерството на финансите са алтернативен вариант за регулиране на паричното предлагане на пазара. ЛЕОНИА ще е и българският аналог на индекса, който се определя от ЕЦБ и важи за страните, в които разплащанията стават в евро - ЕОНИА (Euro Over Night Index Average). Всъщност разликата в котировките между двата индекса ще дава много ценна информация за състоянието на паричния пазар у нас, както и за краткосрочните очаквания в търсенето и предлагането на левове и валута от българските банки. Според Андрей Зарев, старши експерт в управление Банково на БНБ, в момента индексът ЕОНИА е около 2.05%, а ако бъде изчислен по ЛЕОНИА, ще е около 1.90%, което е нормална разлика. Ако в бъдеще обаче отклонението между стойностите на двата индекса се промени по-чувствително, това ще означава, че веднага ще се появи по-голямо търсене или предлагане на евро. Така например, ако в даден момент ЛЕОНИА се доближи до стойността на ЕОНИА, това ще означава, че на следващия или най-късно на по-следващия ден банките у нас ще излязат на пазара за евро. ЛЕОНИА ще се изчислява всеки ден, като стойността му ще е средно претеглената от цените, по които 14 български банки са разменяли овърнайт депозити в левове. Това са Алианц България, Банка ДСК, БУЛБАНК, БНП Париба (България), Ейч Ви Би Банк Биохим, ИНГ Банк - клон София, Обединена българска банка, Общинска банка, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България), SG ЕКСПРЕСБАНК, СИТИБАНК - клон София и ХЕБРОСБАНК. Става въпрос за най-интензивните играчи на пазара, които съвкупно извършват над 90% от търговията на депозити. ЛЕОНИА ще отразява цените на сключените сделки на пазара през целия ден и ще се изчислява от БНБ след приключването на работния ден. Според Андрей Зарев всеки ден някъде около 18-18.30 ч. Централната банка ще обявява стойността на ЛЕОНИА. Целта е, когато на следващата сутрин служителите от отдел Ликвидност в банките си пият кафето, да имат пред себе си средната котировка на търгуваните овърнайт депозити от предишния ден.Новата лихва ЛЕОНИА ще се прилага паралелно със сега действащия лихвен процент, който се изчислява всеки месец на базата на цените при които Министерството на финансите продава тримесечните си съкровищни бонове. Макар обемите на тези продажби да са доста малки - между 12 - 15 млн. лева на месец, тази лихва ще бъде запазена, тъй като по нея се изчисляват наказателните вноски, които банките трябва да внасят когато не са попълнили задължителния размер на минималните си резерви в БНБ, а те се регулират на месечна основа. Освен това по тази лихва се начислява наказателната лихва - (тя е ОЛП плюс 10%), която се определят при съдебните дела по търговски спорове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във