Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март са 3.634 млрд. лв.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2018 г. са общо 3.633 млрд. лв. (3.5% от БВП2 ) при 3.332 млрд. лв. (3.4% от БВП2 ) в края на март 2017 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. на годишна база те нарастват с 9% (301.2 млн. лв.), а спрямо края на декември 2017 г. – с 0.8% (29.2 млн. лева).

Вземанията по финансов лизинг са 3.437 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2018 г., като на годишна база те нарастват със 7.2% (230.7 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. – с 0.4% (12.3 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96.2% в края на март 2017 г. до 94.6% в края на март 2018 година. Сключените през първото тримесечие на 2018 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 441.9 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. обемът им нараства с 27.2% (94.5 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. спада с 1.9% (8.6 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива. Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.259 млрд. лв. в края на март 2018 година. На годишна база те нарастват с 20.3% (212.1 млн. лв.) и с 3.6% (43.2 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял се увеличава от 32.7% в края на март 2017 г. до 36.6% в края на същия месец на 2018 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.146 млрд. лв., като се увеличават с 5.1% (55.5 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 1.3% (14.2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се понижава от 34% в края на март 2017 г. до 33.3% в края на същия месец на 2018 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 682.8 млн. лв., като нарастват с 3.7% (24.4 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 3.8% (25.1 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният им дял се понижава от 20.5% в края на март 2017 г. до 19.9% в края на същия месец на 2018 година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори. В края на март 2018 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 2.991 млрд. лв. Те се увеличават с 2.9% (84.7 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. и намаляват с 0.4% (12.6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2017 г. е 90.6% при 87% в края на март 2018 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 431.7 млн. лв. Размерът им нараства с 49.4% (142.7 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г., а в сравнение с края на декември 2017 г. се увеличава с 6.1% (25 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 9% в края на март 2017 г. до 12.6% в края на март 2018 година.

Структура на вземанията по финансов лизинг. В края на март 2018 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 2.607 млрд. лв., като нарастват с 10.3% (244 млн. лв.) на годишна база и с 2.4% (61.9 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се увеличава от 73.7% в края на март 2017 г. до 75.8% в края на същия месец на 2018 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 508.5 млн. лв. На годишна база те нарастват с 1% (5.2 млн. лв.) и намаляват с 8.3% (45.8 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Към края на март 2018 г. необслужваните вземания5 са 255.6 млн. лв. Те намаляват с 14.3% (42.7 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 8.3% (23.1 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2018 г. са 195.7 млн. лв., като се увеличават с 56.2% (70.4 млн. лв.) на годишна база и с 9.5% (16.9 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Източници на финансиране. В края на март 2018 г. пасивите на лизинговите дружества са 4.359 млрд. лв. при 4.052 млрд. лв. в края на март 2017 година. Те нарастват със 7.6% (307.5 млн. лв.) спрямо март 2017 г. и намаляват с 1.9% (85.6 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 74.4% в края на март 2017 г. до 74.1% в края на същия месец на 2018 година. Техният размер е 3.232 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2018 г., като на годишна база те нарастват със 7.2% (216 млн. лв.) и спадат с 3.3% (109.7 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година. Кредитите с матуритет над 1 година представляват 82.5% от общия размер на получените кредити в края на март 2018 г. при 71% в края на същия месец на 2017 година. Техният размер е 2.665 млрд. лв. в края на март 2018 г., като на годишна база те нарастват с 24.4% (522.1 млн. лв.) и с 5.5% (139.1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година. В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти, които са 2.201 млрд. лв. в края на март 2018 г. Размерът им намалява с 6.8% (160.7 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 3.3% (76.2 млн. лева) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити намалява от 78.3% в края на март 2017 г. до 68.1% в края на март 2018 година. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март 2018 г. e 31.1 млн. лв. Той нараства с 13.2% (3.6 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 г. и намалява с 3.6% (1.2 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във