Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на фирмите за кредитиране в края на юни са 2.429 млрд. лв.

Към края на юни 2018 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.429 млрд. лв. (2.4% от БВП) при 2.655 млрд. лв. (2.7% от БВП ) в края на юни 2017 година. Те намаляват с 8.5% (225.7 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. и с 14.7% (418.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 година, съобщи БНБ. 

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 94.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 133.6 млн. лв. (в т.ч. 12.7 млн. лв. през второто тримесечие на 2018 г.), а закупените – 39.4 млн. лв. (в т.ч. 0.1 млн. лв. през второто тримесечие на 2018 г.) 

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.011 млрд. лв. в края на юни 2018 година. Те се увеличават с 1.4% (14.4 млн.лв.) спрямо края на юни 2017 г. и намаляват с 10% (112.7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 37.6% в края на юни 2017 г. до 41.6% в края на същия месец на 2018 година. В края на второто тримесечие на 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 629.5 млн. лева. На годишна база те намаляват с 15.9% (119.1 млн.лв.) и с 22.1% (178.1 млн.лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2018 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 510.3 млн. лв. в края на юни 2018 г., като намаляват с 0.7% (3.4 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2017 г. и с 11% (62.9 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2018 година. Към края на юни 2018 г. размерът на необслужваните кредити4 е 278 млн. лева. В сравнение с края на юни 2017 г. тези кредити намаляват с 29.7% (117.7 млн. лева) и с 18.9% (64.8 млн. лева) спрямо края на март 2018 година. 

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори. В края на юни 2018 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намаляват на годишна база с 13.5% (284.1 млн. лв.) до 1.822 млрд. лева. Спрямо края на март 2018 г. те се понижават с 20.6% (472.1 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.2% в края на юни 2017 г. до 76.1% в края на същия месец на 2018 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 509.8 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2018 година. Те нарастват с 11.4% (52.2 млн. лв.) в сравнение с юни 2017 г. и с 10.7% (49.5 млн.лв.) спрямо края на март 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 17.4% в края на юни 2017 г. до 21.3% в края на същия месец на 2018 година. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във