Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Върховният съд възкреси казуса "КТБ"

Темата е: кой има право да оспорва отнемането на банков лиценз от БНБ

Върховният административен съд възкреси казуса "Корпоративна търговска банка", като образува тълкувателно дело, което трябва да даде еднозначно решение на един от най-оспорваните въпроси в сагата с фалираната банка: кой има право да оспорва акта на БНБ за отнемане на банков лиценз.

За докладчик по тълкувателното дело 4/2015 е определена съдия Калина Арнаудова. Тя е титулярен съдия във ВАС едва от няколко месеца - назначена бе след конкурс през пролетта на тази година. Арнаудова обаче и допреди назначението си правораздаваше във ВАС - като командирован съдия. Според изтеклата в медиите информация тя е била командирована през март 2014 г. от председателя на съда Георги Колев.

Делото е образувано на 1 октомври и е по искане на Висшия адвокатски съвет. Адвокатите питат: "Какъв е кръгът от лицата, които имат право да оспорват пред ВАС, решението на управителния съвет на БНБ за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато последната е поставена под специален надзор и са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, на банката са преустановени и се упражняват без ограничения от квесторите?" Иска се отговорът да бъде "претеглен" не само от гледна точка на нашето законодателство, а и с оглед на Европейската конвенция за правата на човека, Договора за Европейския съюз, на Хартата на основните права на ЕС, както и с оглед общия правен принцип и изискване за ефективна обжалваемост на решенията на националните органи.

Ако си спомняте, Менко Менков - адвокатът на един от основните акционери в КТБ - "Бромак" АД, говори за това тълкувателно дело още от месец март.  "Тогава бяхме отправили молба до всички институции, които имат право да поискат образуването на тълкувателно дело във ВАС, но откликна само Висшият адвокатски съвет. Внесоха искането с този въпрос още през март. Затова по време на самото дело за отнемането на лиценза поискахме и спиране на производството, докато мине тълкувателното дело. Но ни бе отказано. А самото искане за тълкуване сякаш изчезна и се появява чак сега - през октомври. Въпреки че по закон срокът за насрочване на тълкувателното дело е двумесечен. Сами пребройте колко пъти по два месеца минаха оттогава...", коментира адвокат Менков.

Фактът обаче си е факт: тълкуване все пак ще има. Макар че делото за отнемането на лиценза на КТБ отдавна мина в архив.

Всъщност въпросът кой има право да оспори решението на БНБ за отнемане на лиценза на която и да е банка се оказа повече от драматичен. Защото се оказа, че според Върховния административен съд нито вложителите, нито управителите, нито облигационерите, а дори и акционерите в банката нямат правото да оспорят решението на БНБ - защото нямали "правен интерес".  С мотива "липса на правен интерес" бяха прекратени последователно и методично всичките стотици дела, заведени срещу отнемането на лиценза на КТБ. Единствените, на които съдът призна правото на жалба срещу БНБ, бяха назначените от същата тази БНБ квестори. Които пък нямат никакъв житейски интерес да ритат срещу тези, които са им дали хляба.

Така обаче бе парирана всяка възможност за външен, независим контрол върху правилността на действията на БНБ. И бе погребан всеки шанс някога да се разбере цялата истина за това, какво действително се е случвало в КТБ и дали банката действително е била в такова финансово състояние, че лицензът й да бъде отнет. Тези въпроси не стоят пред съда по несъстоятелността на КТБ, няма и друг предвиден в закона ред, по който те да бъдат повдигани. Освен пред съда в Страсбург, разбира се, който и без това вече се възприема от българите като "четвърта инстанция" и последна възможност за търсене на справедливост.

По време на дългата поредица от дела във ВАС, приключващи с абсолютно идентичен резултат: прекратяване поради липса на правен интерес, само един-единствен съдия - Соня Янкулова, дръзна да изрази особено мнение, с което да се разграничи от общото становище. И да заяви, че ако се остави само на квесторите възможността да обжалват актовете на БНБ, ситуацията ще граничи с отказ от правосъдие.

"Да се остави без съдебен контрол един акт на държавен орган, с който се отнемат права и за който законодателят е постановил, че подлежи на съдебен контрол само защото правният субект, който към този момент представлява банката, е в пряка зависимост от органа, чийто акт се цели да бъде предмет на съдебен контрол и поради това няма правен интерес от неговото оспорване, ми се струва, че е заобикаляне на закона - използване на правни техники за създаване на "теоретични и илюзорни права", по израза на Съда по правата на човека. Не допускам, че правовата държава целенасочено е създала илюзорни права. Дори и фактически да възникват ситуации, в които се достига именно до това, съдът е този, който, стъпвайки на основните права на правните субекти и изпълнявайки конституционното си задължение да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, следва да превърне илюзорното право в практически осъществимо и ефективно", написа съдия Янкулова. 

Дали има вероятност и други нейни колеги от ВАС да заемат същото становище, когато гласуват по тълкувателното решение, предстои да видим.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във