Банкеръ Daily

Финансов дневник

Влогът е гарантиран, ако е платена наказателна лихва за преференциалния депозит

Ако вложителят при прекратяването на договора е платил наказателна лихва за предсрочното му прекратяване, влогът е гарантиран. Това е отговорила подуправителят на БНБ Нели Кордовска на писмо от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съобщиха от Фонда.

Ето цялото съобщение на ФГВБ:

По повод на разпространена в някои медии част от писмо на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), Управителният съвет на ФГВБ прави следните уточнения.

Цитираното в медиите писмо до квесторите на КТБ АД е в отговор на поставени от тях въпроси относно прилагането на чл. 4 и чл. 5 (размер на гаранцията и изключения) от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). То е подписано от г-жа Нели Кордовска в качеството й на заместник-председател на УС на ФГВБ, упълномощена да представлява Фонда от подалия на 19.11.2014 г. оставка председател на УС на ФГВБ — г-н Росен Николов.

Дадените от ФГВБ указания до квесторите на КТБ АД следва да се интерпретират не изолирано, а във връзка с поставените от тях конкретни въпроси. Управителният съвет на ФГВБ не дава указания изобщо, а само и по повод на поставени конкретни въпроси. В конкретния случай, който се интерпретира свободно и откъснато от фактическата обстановка, ФГВБ е потвърдил даван вече от него отговор на поставян от квесторите на КТБ АД въпрос.

В Указанията на УС на ФГВБ от 10.11.2014 г. се дава отговор на следния въпрос: „Как следва да се третира случая, при който договор с привилегировани лихвени условия е прекратен на 20.06.2014 г.*, сумата по същия е преведена от КТБ, но поради поставяне на банката под специален надзор не е реализиран и сумата се е върнала в КТБ? Към момента сумата е заведена като кредитно салдо на лицето, по което не се начислява лихва .“

Отговорът на Фонда по въпроса е изцяло съобразен с дефиницията на понятието „влог“ съгласно ЗГВБ и съответно тази сума е квалифицирана като „кредитно салдо в резултат на обичайна банкова сделка”. Указано е, че съответното лице следва да се подаде като вложител към ФГВБ (т. 13 от Указания от Управителния съвет на ФГВБ, изпратени с писмо на ФГВБ от 10.11.2014 г.).

Впоследствие квесторите на КТБ АД на заседание на УС на ФГВБ, проведено на 19.11.2014 г., искат потвърждение на дадените от УС на ФГВБ указания (цитирани по-горе) и доизясняване на вече задавани въпроси, от които въпрос трети е следният:

„В случаите на прекратени договори за депозит и неизпълнени платежни нареждания поради поставянето на банката под специален надзор — средствата по наредените и неизпълнени преводи към настоящия момент са налични или по съответните клиентски банкови сметки или по кредитни салда по закрити сметки на клиенти (когато при нареждане на превода клиентът е разпоредил закриване на банковата си сметка). Ако прекратените договори за депозит са били сключени при привилегировани лихвени условия — следва ли да се приеме, че с прекратяване на договора за депозит привилегията е отпаднала, т.е. че средствата са защитени от ЗГВБ?

Въпрос: При тълкуване на т. 13 от Указания от Управителния съвет на ФГВБ, приложени към писмо № 20-0-0077 от 10.11.2014 г. на ФГВБ инструкции изглежда, че така описаните средства са гарантирани, но все пак молим за изрично потвърждение на това разбиране“.

Отговорът на повторно зададения въпрос, който ФГВБ изпраща на 20.11.2014 г., е подписан от г-жа Нели Кордовска и е съответно: „Ако вложителят при прекратяването на договора е платил наказателна лихва за предсрочното му прекратяване, влогът е гарантиран.“

Изрично подчертаваме, че в случая поставеният от квесторите въпрос се отнася до договори за депозит, сключени при привилегировани лихвени условия, чието прекратяване е станало преди поставянето на КТБ АД под специален надзор от БНБ.

Управителен съвет на ФГВБ

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във