Банкеръ Daily

През 2017-а

Валутният резерв отъня с 1 процент

Годишният отчет за дейността на БНБ винаги е бил много интересно четиво за онези, които желаят да се информират какво се случва през годината в световната, в европейската и в българската икономика и във финансите ни. На 30 април 2018-а управителят на Централната банка Димитър Радев внесе в Народното събрание  годишния отчет на БНБ за 2017-а. По закон той не се одобрява  и гласува от парламента, защото това би било в разрез с правилата за независимостта на БНБ. Но да се надяваме, че  депутатите (поне тези от парламентарната Комисия по бюджет и финанси) ще  намерят време да го прочетат внимателно, защото той съдържа изключително много полезна и детайлна информация, на базата на която могат да се направят прогнози за бъдещото развитие както на ЕС така и на България. И  да се вземат правилни държавнически (а не политически) решения за бъдещото развитие на нашата икономика и финанси с цел да бъдем подготвени за всички евентуални външни и вътрешни рискове. Разбира се, това е тема за доста дълъг коментар, затова тук ще се спрем само на някои факти.

В доклада е посочено, че пазарната стойност на брутните международни валутни резерви на България (това са активите на управление "Емисионно" на БНБ) в края на 2017-а е 22 708 млн. евро и спрямо края на 2016-а те са намалели със 167 млн. евро (с 1%). Причините за това БНБ обяснява в доклада си по следния начин: "Основните фактори, оказващи влияние върху промяната в пазарната стойност на активите, бяха доходът от управление на активите, доходът от валутните преоценки и ефектът от външните парични потоци. С приблизително еднакъв нетен принос за намалението на валутните резерви през 2017 г. бяха доходът от управлението на активите в размер на минус 74 млн. евро и изходящите външни парични потоци на стойност  минус 71 млн. евро."

Според БНБ  отчетеното слабо понижение при външните потоци е свързано главно с изплатените в началото на юли от Министерството на финансите главници и лихви по емитирани на международните пазари облигации в евро за общо 1044 млн. евро. Поради тези плащания валутните сметки на правителството през 2017 г. са отбелязали нетно намаление с около 250 млн. евро. "Осъществените продажби на евро на търговски банки от страна на БНБ през последното тримесечие на 2017 г. бяха на стойност 742 млн. евро, като за цялата година възлязоха нетно на 312 млн. евро. Увеличението за отчетния период на резервите по сметки на търговски банки при БНБ в размер на 534 млн. евро не компенсира изцяло изходящите потоци във валута. За сравнение, през 2016 г. са постъпили значителни средства във валута по сметки на правителството при БНБ, което е било причина за големия положителен принос на външните потоци за активите за 2016-а", се казва в годишния отчет на Централната банка.

В доклада се прави  и интересен коментар за златния резерв. В него се посочва, че през отчетния период относителният дял на златото в брутните ни международни валутни резерви намаля спрямо 2016 г. и  средната му стойност през 2017 г. беше 6.46% (при 7.02% за 2016 г.). "Това се дължи главно на понижението на цената на златото в евро през годината с 0.74%, което от своя страна доведе до увеличение на теглото на деноминираните в евро активи въпреки изходящите външни парични потоци в евро", пише в отчета.

Централната банка изрично посочва, че за постигането на основните цели на управлението на международните валутни резерви:  висока степен на сигурност и ликвидност, преобладаваща част от активите продължава да бъде инвестирана в ДЦК и в държавно гарантирани книжа, емитирани от  държавите от т.нар. ядро на еврозоната. "През годината бе поддържано традиционно високо кредитно качество на инвестициите и към края й приблизително 67% от валутните резерви представляваха активи с дългосрочен кредитен рейтинг ААА", се казва в отчета.

Ниската степен на риск на активите на БНБ и високата им ликвидност  обаче са  причината за слабата доходност, която тя получава от тях. "Доходът от активите през 2017 г. е отрицателен и е в размер на минус 74.16 млн. евро, което се равнява на минус 0.33% доходност за периода. Този резултат се дължи главно на отрицателните лихвени нива на деноминираните в евро облигации, което от своя страна допринася за понижението в цените на ценните книжа от портфейла на БНБ. Доходът от валутен дисбаланс се дължи почти изцяло на промяна в цената на монетарното злато в евро и беше в размер на минус 16.90 млн. евро. В резултат на въведената лихвена политика на БНБ - в сила от началото на януари 2016 г., финансовият резултат от пасивите (на управление "Емисионно") е положителен - доход от 18.04 млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният доход от управлението на международните валутни резерви през отчетния период е минус 73.02 млн. евро", пише в отчета на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във