Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"УниКредит Булбанк" ще ползва общ депозитен индекс

"УниКредит Булбанк" ползва при формиране на лихвите по левовите си заеми СОФИБОР с различни срочности. По всички съществуващи кредити прилаганият до момента СОФИБОР ще бъде заменен от "Осреднен депозитен индекс“ (ОДИ) като в съответствие със законовите изисквания тази промяна няма да доведе до увеличение на лихвения процент по договорите за кредит, сключени преди 1 юли 2018  година.

От банката съобщиха за "БАНКЕРЪ", че считано от 2 юли 2018-а новите и предоговорени сделки по всички видове кредитни продукти в левове ще бъдат отпускани на база референтен лихвен процент "Осреднен депозитен индекс" . ОДИ ще се изчислява на база Лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ), представена в таблица "Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори "Нефинансови предприятия и Домакинства", публикувана на интернет страницата на БНБ  на линк: http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm.

ОДИ ще бъде с периодичност един месец, със стойност от първия работен ден на месеца, и тя ще бъде прилагана по всички кредити в левове за физически и юридически лица, без значение от вид, срок и погасителен план на кредита.

Подробна информация е публикувана на интернет страницата на банката, в секция "Лихвена методология" https://www.unicreditbulbank.bg/bg/metodologiya-za-opredelyane-na-lihvenite-protsenti-po-krediti/, където клиентите ще имат възможността да се запознаят в детайл и с информация за определяне и примери за изчисляване на индекса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във