Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Три банки искат да посредничат на Фонда на фондовете

"Банка Пиреос България", Общинска банка и "УниКредит Булбанк" са подали заявления да станат посредници на държавното дружество "Фонд мениджър на финансови инструменти в България". То беше създадено от Министерския съвет и му бе възложена специалната задача да управлява всички финансови инструменти, предвидени за изпълнение по съфинансираните от Европейските структурни и инвестиционни фондове оперативни програми. Освен изброените банки в конкурса за избор на финансови посредници са се включили и българските микрофинансиращи институции СИС кредит, УСТОИ АД и "Микрофонд" АД.

Чрез посредниците Фондът на фондовете ще предоставя микрокредити със споделен риск.

Финансирането в размер на 50 млн. лв. е осигурено от програмата "Развитие на човешките ресурси" и е част от Инициативата за младежка заетост. С парите ще се подпомагат създаването и развитието на стартиращи предприятия и на фирми, наемащи работници от определени уязвими социални групи. Важно е да се уточни, че достъп до тази схема ще имат само дружества, регистрирани извън територията на Югозападна България.

Средствата ще бъдат разделени в 13 отделни позиции, всяка от които с различен бюджет - от 1 млн. до 10 млн. лева. Идеята е по този начин "Фондът мениджър на финансови инструменти в България" да сключи договори с поне десет финансови посредници. От ведомството обясниха, че в определения срок (15 май) оферти не са подадени по три от обособените позиции - 2, 11 и 12. Размерът на предоставения по тях ресурс е съответно: 1.1 млн. лв., 7 млн. и 8 млн. лева. По тези позиции срокът за подаване на оферти е удължен до 29 май 2017-а. 

Предвижда се парите да се предоставят на избраните партньори на четири равни по размер транша в специална "Сметка за усвояване" до края на програмния период. Ресурсът обаче ще може да се използва и след това. Самите споразумения ще са със срок до края на 2041 година. Средствата, които идват от европрограмата, ще се предоставят при нулева лихва.

В зависимост от вида на кредитополучателите финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране в размер на 20 или 30% от всеки заем - съответно 20% при заеми за компании на уязвими групи и 30% при останалите. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5000 до 48 895 лв., или равностойността им в евро.

Поставени са и ограничения за отпускането на заемите. Те задължително трябва да покриват едно от следните условия: инвестиционно финансиране с възможност за две години гратисен период за главницата; краткосрочно финансиране за работен капитал; револвираща кредитна линия; овърдрафт по разплащателна сметка; финансов лизинг (включително и възстановим ДДС, като оперативен лизинг не е допустима форма); обратен лизинг (доколкото обслужва допустими разходи). Лихвените плащания по микрокредитите няма да могат да се капитализират и за тях няма да се прилага гратисен период. Освен това всички форми на финансиране е необходимо да са за максимален срок от десет години.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във