Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 50

Банките в България ще трябва да разкажат на Министерството на финансите на САЩ и за майчиното мляко на своите акционери, ако желаят да имат кореспондентски сметки в американски кредитни институции. Според Закона за защита на отечеството, гласуван от американския Конгрес на 26 октомври 2001 г., който влиза в сила от 25 декември, всички чуждестранни банки, които имат кореспондентски сметки в американски кредитни институции, трябва да попълнят определен сертификат. В него те трябва да дадат информация за акционерите си, които притежават 25 и повече процента от капитала им. Банките, които искат да имат кореспондентски сметки в американски кредитни институции, трябва да предоставят данни и за всички свои дребни акционери, които като свързани лица са собственици на 25 и повече процента от акциите. Освен това чуждестранните банки трябва да определят свой представител (гражданин, фирма, юридическо лице, адвокат) с реална адресна регистрация в САЩ, който да ги представлява и да получава от името на всяка от тях всички искове, предявени към банката във връзка със Закона със защита на отечеството.Гръцката централната банка сключи споразумения с БНБ и с Националната банка на Кипър за снабдяването им с евро. Гръцката централна банка води преговори по този въпрос и с банките на Албания, Румъния и Съюзна република Югославия.Министерският съвет прие на 12 декември специално постановление, според което се блокират финансови средства, активи и други икономически ресурси на всички физически или юридически лица, които извършват или се опитват да извършват терористични актове или подпомагат такива. Същите санкции ще бъдат налагани и на фирмите, които са притежавани или контролирани пряко или косвено от лица, подпомагащи, подготвящи или извършващи терористични действия. Ще бъдат блокирани и финансовите средства на граждани и фирми, които са получени или произхождат от имущество, притежавано или контролирано от директно или индиректно свързани с тероризма лица. На българските граждани и фирми се забранява да предоставят пряко или косвено финансови средства, активи или икономически ресурси, както и друга активна или пасивна помощ на обвързани с терористични действия физически или юридически лица. При констатирани нарушения на това постановление, когато те не представляват престъпление, се носи административнонаказателна отговорност. Когато нарушението е извършено от фирма или едноличен търговец, се налага глоба от 100 хил. лева. Контролът по изпълнение на постановлението е възложен на министрите на икономиката, на финансите, на вътрешните работи, на външните работи, както и на министъра на транспорта и съобщенията. ЕВРОБАНК предлага на своите клиенти нов продукт - получаване на актуална информация за наличните салда по техните сметки чрез GSM-апарат. Новата услуга е безплатна и за активирането й не е необходимо да се посети клон на банката. Най-вероятно до края на 2001 г. ще приключи подписката за публичните ипотечни облигации на СИБАНК, съобщиха от банката. Поради големия интерес на дребните инвеститори книжата вече се продават не само в централата на СИБАНК, но и във всички нейни клонове в страната. В момента облигациите се предлагат по емисионната им стойност от 10 лева. Те са обезпечени с вземания по кредити, които са гарантирани с ипотеки върху недвижимо имущество, и за тях банката поддържа публичен регистър. Емисията е на стойност 3 млн. лв. със 7.25% годишна доходност. Тя включва 300 000 бр. ипотечни облигации с номинал от 10 лв., като главницата по тях ще бъде погасена след три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във