Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТОЧАТ МЕЧА НА ТЕМИДА ЗА НЕРЕДОВНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

Фирмите длъжници скоро няма да могат да избягват принудителната разпродажба на имуществото си, като правят епизодични частични погашения на задълженията си. Това предвижда проектът за промени на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), който правната комисия на парламента прие на първо четене. Сега законът допуска и фирмите, и физическите лица да се отърват от съдия-изпълнителя, като платят 20% от дълга и поемат ангажимента да плащат по 10% всяко тримесечие. Така с частични плащания, а и с разтакаване на съда, много длъжници с години задържаха парите на кредиторите си. Според проекта, това право на отлагане ще имат само гражданите с просрочени задължения. Те ще трябва да внесат накуп 30% от дълга си, а остатъка - в продължение на седем месеца.Длъжниците вече няма да могат и да се укриват от съда с обяснението, че не са получили призовката. Ако те не бъдат намерени на посочения в личните им документи постоянен адрес, призовката ще се прилага към делото и ще се смята за връчена. Проектозаконът за изменение на ГПК разширява и обхвата на споровете, които ще се уреждат чрез бързи съдебни процедури - гледането им ще става само на две инстанции, вместо както досега - на три. Това се отнася до всички граждански дела със сума на иска до 5000 лева. За търговските спорове този праг ще е до 50 хил. лева. Сега всеки иск над 1000 лв., независимо дали ищец по него е физическо, или юридическо лице, минава през окръжен, апелативен и накрая през Върховния касационен съд.Облекчават се също така процедурите, по които кредиторът или лизингодателят може да получи от длъжника вещите, с които е обезпечен кредитът или които са дадени на лизинг. Ускорява се издаването на изпълнителен лист и се опростяват процедурите за съдебно изпълнение върху паричните активи на длъжника. Действията на съдия-изпълнителя ще могат да се обжалват само пред една инстанция - в Софийския градски съд или в окръжните съдилища.Ако проектоизмененията на ГПК бъдат приети, принудителната продажба ще се насочи към по-широк кръг от вещи - в това число ценни книжа и несъбрана реколта от земеделски земи. Една от сериозните промени в кодекса е свързана с изпълнението срещу дялове на длъжника като неограничено отговорен съдружник във фирми. Ако кредиторът не може да се удовлетвори от продажбата на друго движимо имущество на неограничено отговорния съдружник, той има право да поиска ликвидация на дружеството. Когато принудителното изпълнение е насочено към дял на съдружник в дружество с ограничена отговорност, ликвидацията може да бъде избягната, ако на кредитора бъде изплатена сума, равна на ликвидационния дял на длъжника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във