Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОФТУЕРНИТЕ СЪРЦА НА БАНКИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ БАЙПАСИ

Йоана Крикели, мениджър Бизнес развитие в сектор Решения за банки и предприятия на Интраком, пред в.БАНКЕРЪГ-жо Крикели, от началото на 2007 г. всички банки трябва да прилагат изискванията на новия стандарт за капиталова адекватност - известен като Базел II. Какви предизвикателства поставя той пред информационните системи на кредитните институции?- Изискванията за управление на риска и капиталова адекватност на Базел II и ангажиментите за извършване на проверки срещу прането на пари, наложени от приетия в САЩ през 2001 г . Патриотичен закон, ще притиснат банките да преразгледат приоритетите в своите инвестиции в Информационните технологии, за да успеят да спазят сроковете за влизане в сила на тези изисквания. Информационните системи на банките трябва да се обновят по начин, който съответства на всички изисквания на Базел II, свързани с отчитането на капиталовата адекватност и оценката на кредитния, пазарния и операционния риск. Това налага инсталирането на нови софтуерни решения.Предусещайки нуждите на пазара на финансови услуги, Интраком инвестира в тази област през последните няколко години, внедрявайки нови софтуерни решения. Благодарение на екипа си от банкови и технически експерти по кредитен и пазарен риск, операционен риск и управление на активи и пасиви (ALM), Интраком вече внедри няколко проекта в Гърция и други страни. Такива информационни системи вече работят в Агриколчъръл Банк ъф Грийс (втората най-голяма по размер на активите банка в Гърция). Банкова група Пиреос (една от най-модерните и бързо растящи банки в Гърция), използва софтуерно решение на Интраком за анализ и управление на рисковете за своите операции в Гърция, както и за нейните дъщерни структури в други страни.Що се отнася до България, в момента разработваме проект, поръчан ни от И Еф Джи Юробанк за Пощенска банка. Става дума за прилагане на цялостно софтуерно решение, което ще управлява и обслужва картовите операции, ПОС-терминалите и банкоматите на Пощенска банка. До момента този информационен продукт е внедрен в дъщерните банки на И Еф Джи Юробанк в Румъния и в Сърбия. Тази година това ще стане и в България.В момента целта ни е да запознаем всички български банки с пълния спектър софтуерни продукти, които Интраком предлага за финансовия сектор. Освен управлението на риска и това на банкоматите, ПОС-терминалите и картовите операции, Интраком е разработил продукти като универсална банкова система Профист, софтуери, обслужващи търговските операции с валута, ликвидността, мерките срещу прането на пари, електронното банкиране, бизнес разузнаването и създаването на бази данни и др.Какви са плановете на Интраком за развитие на българския пазар?- Фирмата работи в България от 1995 г. и е готова да развива дейността си във финансовия сектор, разчитайки на опита, придобит при внедряванията на различни банкови и правителствени проекти за Европейския съюз. Най-големите са Кордис (ИНТЕРНЕТ портал, получаващ повече от 1 млн. посещения дневно), Книжарницата на ЕС, който предоставя достъп в реално време до всички публикации на ЕС, няколко специализирани информационни системи за Европейската агенция по лекарствата и за директората на Европейската комисия по култура и образование и др. Интраком внедри и голяма интегрирана информационна система по проекта на ЕС Транзит. Чрез него се управляват митническите операции в държавите от Европейския съюз, като автоматизира работата на повече от 3 хиляди митнически служби в страните от ЕС по обработката на товарите и дава по-големи възможности за предотвратяване на на митнически измами. Интраком създаде и внедри интегрирана информационна система за Европейската централна банка (ЕЦБ), която обслужва няколко функции по управлението на ликвидността и осъществява връзката между ЕЦБ и централните банки на страните от Еврозоната.Освен това Интраком има голям опит от внедряването на най-големите и най-сложните банкови проекти в Гърция (Национална банка на Гърция, Сосиете Женерал в Гърция, Гръцка Пощенска Спестовна Банка, Гръцка организация на пощенските служби, Гръцка междубанкова организация и др.) Намерението ви да навлезете в българския банков сектор не е ли твърде амбициозно, като се има предвид, че повечето кредитни институции у нас имат изградени информационни системи и се интересуват предимно от възможности за тяхното обновяване и допълване?- Мисля, че банковият сектор в България предлага широки възможности за информационните продукти на Интраком. Модернизацията на българската банкова среда, увеличаващата се конкуренция и проникване на чуждестранни банки, новите законови изисквания (Базел II, Международните счетоводни стандарти и др.), нуждата от подкрепа на по-бързо и по-добро вземане на решения на ниво висше ръководство и натискът да се намалят операционните разходи са само някои от основните причини, които принуждават банките да преосмислят своята стратегия и приоритети в инвестициите в информационните технологии.На банките, които наскоро са инвестирали в информационни системи за управление на активите, ние предлагаме софтуерни решения, които да подобрят основната им система. Става дума за специализирани модули за оценка на платежоспособността на клиентите или за откриване на операции за изпиране на пари. Банките, които са в процес на преструктуриране, обаче се нуждаят от цялостни софтуерни решения за управление на дейността им. И то такива, които позволяват създаването на нови финансови продукти.Казахте, че Интраком въвежда в Пощенска банка нов софтуерен продукт, който ще обслужва операциите й с дебитни и кредитни карти. Съобразен ли той с новите стандарти на Виза и МастерКарт за операции с по-модерните чип-карти?- Да. Съобразен е с новите стандарти за чип карти (EMV). Тези нови стандарти оскъпяват ли картовите операции?- Не е задължително. Технологията на оборудването от терминали, която е на пазара днес, заедно с увеличаващия се ръст на транзакциите с карти може всъщност да доведе до по-евтини услуги за крайния клиент. Това е въпрос, който ще зависи от политиката на банката и от инфраструктурата на оборудването, което тя използва за обслужването на дебитните и кредитните карти. През последните няколко години повечето нови инвестиции в банкомати бяха правени, като се вземаше предвид съобразяването с EMV. Въпреки това може да има случаи на по-стари типове терминали, които може да се наложи да бъдат доразвити или частично обновени с компоненти за управление на чип-карти (бел. ред. - един банкомат струва между 30 хил. и 120 хил. щ. долара).В България всички дебитни и кредитни карти са с магнитна лента. Означава ли това, че повечето банкомати ще трябва да бъдат сменени?- Софтуерът, който внедряваме в Пощенска банка, ще позволи на терминалните й устройства да обслужват както картите с магнитна лента, така и новите чип-карти, които предстои да бъдат въведени.Дава ли този софтуер достатъчно голяма сигурност, че не може да бъде пробит от хакери?- Опитът, който има Интраком в информационните технологии, показва, че разработеният от фирмата информационен продукт дава максималната възможна защита срещу опити за нерегламентирано проникване в него. За момента софтуерът, който внедряваме в Пощенска банка, отговаря на всички съвременни изисквания за сигурност.Вярно ли е, че освен информационни продукти за банките, Интраком предлага и специализиран софтуер за отбранителните системи?- Да. От 1992 г. Интраком е ангажиран в разработката и производството на комуникационно оборудване, свързано с отбраната, и в момента е най-големият доставчик на електронни системи за Гръцките въоръжени сили. Продуктовата линия на нашата компания в тази област включва военни системи за комуникация, устройства за шифроване, системи за командване и контрол, електронни компоненти за снаряди, радарно, тестово оборудване и симулатори. Компанията присъства на международните пазари за отбранителна техника и оборудване чрез успешно участие в мултинационални програми (разработка и производство на снаряди ESSM IRIS-T, средносрочна модернизация на самолети АУАКС на НАТО, изследователски програми) и чрез своето участие в програми на международни организации (НАТО и WEAG).Освен това Интраком разширява своите международни партньорства чрез смесени дружества и съвместни програми за производство с водещите производители като Рейтейон (Raytheon), Талес (Thales), Ериксон (Ericsson), Цайс Оптроник (Zeiss Optronik), Би Джей Ти (BGT), Кей Ем Ви (KMW) и Боинг. В резултат на това сътрудничество компанията ни участва във внедряването на най-новите електроники за оръжейни системи, като въздушната система за отбрана, електроника за снаряди, радари и електронна оптика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във