Банкеръ Weekly

Заради нередности при използването на европейски средства

Сметната палата трябва да върне половин милион лева

Безгрешни хора и институции на този свят няма. Дори контролните органи, призвани да наблюдават спазването на нормативните правила за харчене на обществените пари, нерядко допускат нарушения на някои от многобройните правила, от които изобилстват  различните закони и наредби. Това най-често се случва, когато става дума за проекти, изпълнявани с пари от европейски програми. Поредната институция, която ще трябва да възстановява европейски средства, е не кой да е, а самата Сметна палата.

На 4 декември 2017-а управляващият орган на оперативната програма "Административен капацитет" е изпратил писмо до Сметната палата у нас, в което я уведомява, че заради установени нарушения и нередности по изпълнение на договор по финансираната с европейски средства програма "Подобряване на професионалната компетентност на служители на Сметната палата на Република България" върховната ни одитна институция трябва да възстанови около 542.16 хил.  лева. Сумата  трябва да бъде  преведена  в четиринадесет дневен срок по сметката на управляващия орган заедно с дължимите по тази сума лихви за забава.

От писмото до българската Сметна  палата става ясно, че нередностите при използването на въпросните средства са установени при повторна проверка на проекта и  ревизия на констатациите на първата - нейните заключения са били, че няма нарушения. Но повторната проверка е установила съвсем друго. Палатата ни е обжалвала пред съда констатациите за нередности на втората проверка, но е загубила делото. И след това съдебно решение не й остава нищо друго, освен да плати.

За какви нередности обаче иде реч и разполага ли Сметната палата в края на годината с нужните средства, за да възстанови сумата от 542.16 хил. лева? За  отговор на тези въпроси в. "БАНКЕРЪ" се обърна към самата палата. На нашето запитване получихме пространен отговор, който публикуваме.

Одитната институция  обяснява следното: "Сметната палата започна изпълнението на Проект "Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност” през февруари 2014 г.  и го приключи успешно през януари 2015 година. Проектът е финансиран по оперативната програма "Административен капацитет"  със средства от Европейския социален фонд.

Осъществяването на този проект постави началото на дигитална революция в Сметната палата. По него бяха обучени служителите да прилагат  специализиран одитен софтуер за повишаване на техните умения и за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции. 

Във връзка с изпълнението на този проект е възложена обществена поръчка с предмет "Въвеждане на Наръчника за прилагането на МСВОИ и одитната дейност в специализиран одитен софтуер "Пентана" и организирано провеждане на обучение за използване на този софтуер при планирането и управлението на одитната дейност и одитните задачи“ на "ЛОГЕН" ЕООД (понастоящем Ideagen) чрез процедура за договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) 

Сметната палата съобрази подготовката и провеждането на тази обществена поръчка с действащото европейско и национално законодателство  с практиката на Съда на ЕС в областта на обществените поръчки, както и  с основните принципи, установени във финансовия регламент в разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО и чл.2 от ЗОП (отм.)

Сметната палата смята, че изборът на вида процедура е законосъобразен поради следното:


  1. <!--[if--><!--[endif]-->В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (отм.) от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки е осъществен предварителен контрол на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и е изразено становище за законосъобразност на обществената поръчка и допустимост на разходите.<!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if--><!--[endif]-->Последвалите проверки на Софийската градска прокуратура и Агенция за държавна финансова инспекция потвърждават, че няма нарушения при избора на вида процедура и е изразено становище за законосъобразност. <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->Отделно от това на Сметната палата е изпратен Одитен доклад на ИАОСЕС ОПАК-00-6-2015-13, в който на стр. 5 е посочено: "при извършената проверка на проекта не са установени отклонения". <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->УО одобрява получения график, съдържащ и вида на обществената поръчка за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки (Писмо изх.№ СА12-22-1/05.08.2013г. на УО на ОПАК),<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]--> предварителен контрол на проект на документация с предмет "Въвеждане на наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност в специализирания одитен софтуер Пентана и организиране и провеждане на обучения за използване на този софтуер при планирането и управлението на одитната дейност и одитните задачи в изпълнение по проект... по договор № СА12-22-1/19.07.2013г. по ОПАК (Писмо изх.№ СА12-22-1/22.01.2014г. на УО на ОПАК, Министерство на финансите, на наш вх.№ 04-01-2/240/2014г.). <!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП, уникален № в РОП-00769-2014-003, като заключението е, че изборът на процедура е законосъобразен. <!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]-->

Едва през февруари 2016 г. одитният орган уведомява управляващия орган, че е ревизирал становището си за липса на нередност по договора с изпълнител "Логен" ЕООД и вследствие на това препоръчва налагане на финансова корекция.   

Сметната палата е защитила интересите си, като е обжалвала наложената корекция от управляващия орган по съдебен ред.

Изборът на вида процедура е обоснован с факта, че "Логен" ООД е единственият упълномощен дистрибутор на софтуера и услугите на Ideagen Pentana включително и, но не само на Pentana Audit Works, Ideagen Pentana (известни преди това като Pentana Vision) и Retain и в Албания, в Босна и Херцеговина, в България, Хърватия, Чешката Република, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения. Възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на авторски права, а оттук следва, че възложителят законосъобразно е избрал процедура на договаряне без обявление, поради което не намират опора в закона доводите за нарушение на материалния закон. Изпълнението на дейностите по процесната поръчка - в случай на възлагане на друг субект ще доведе до засягане на тези права.

В бюджета на Сметната палата за 2017-а не са предвидени средства за възстановяване на сумата на финансова корекция, тъй като Сметната палата не е очаквала неблагоприятно решение на спора. Предстои обсъждане на проблема, за да бъде спазено действащото законодателство". (Публикуваме текста без каквито и да е редакторски намеси.)

Далеч сме от мисълта да съдим кой е крив и кой е прав в този казус. Още повече че това е направила единствената институция, която по конституция има право да се произнася по такива въпроси - съдът. И каквото окончателно е решил той, това трябва да се направи. За да изпълни неговите разпоредби, сега  палатата ще трябва да се обърне за временна финансова подкрепа към Министерството на финансите. Иначе ще  извърши  повторно нарушение - да пренебрегне  съдебно решение.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във