Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СМАРТ-ТРЕСКА ЗАЛЮЛЯ БАНКОВИТЕ КАРТИ

ПРОЕКТЪТ МИГРАЦИЯ КЪМ EMV УКРЕПВА СИГУРНОСТТА НА БАНКОВИЯ КАРТОВ БИЗНЕСУмни чипове, монтирани в пластмасовите дебитни, кредитни карти и електронни портмонета, ще охраняват парите ни. Процесът по внедряването им в българската банкова система вече започна и ще продължи вероятно няколко години. В зависимост от поколението и класа си чиповете могат да кодират широк набор информация, включително биометрична - отпечатъци от пръсти, идентификация по ириса на очите, сравняване на подписи. Чрез тях собствениците на дебитни и кредитни карти ще могат да получават много допълнителни банкови и застрахователни услуги. Смарткартите ще гарантират в най-голяма степен сигурността на банковия картов бизнес, твърдят специалистите. През последните години от измами с карти западноевропейските банки понасят загуби от около от 500-600 хил. щ. долара на тримесечие. Едва след започването на проекта миграция към EMV, иницииран от двете най-големи глобални картови организации - Мастер Карт (MasterCard) и Виза (Visa), загубите са редуцирани до 30-40 хил. щ. долара за тримесечие. Колкото и иновативни да са мошениците, бизнесът им с техники като ливанската примка или с хакерски пробиви в софтуера на магнитните карти е обречен - във финансовата сфера триумфира интелигентният чип, който според банковите експерти по информационни технологии е недосегаем за фалшификаторите. ИсториятаПреди десет години, през 1994 г., глобалната картова организация Юропеи Интернешънъл (Еuropay International) обяви в гр. Берген, Норвегия, стратегическото си решение за преход (миграция) към чип (смарт) карти. Четири години по-късно, през 1998 г., и европейският филиал на Виза - Виза ИЮ ( Visa EU), също прие фирмена стратегия за преминаване към интелигентните карти. През февруари 1999 г. бе създаден консорциумът EMV (Еuropay, MaserCard, Visa). Целта на начинанието е да бъдат въведени смарткартите в Европа, а банките, които работят с тях, да са сертифицирани по стандартите EMV. Абревиатурата остана непроменена, въпреки че през юли 2002 г. Юропей Интернешънъл се вля в МастерКарт Интернешънъл, която промени името си на Мастер Карт Юръп (MaserCard Еurope). На 21 декември 2004 г. към организацията EMV се присъедини и третият международен картов гигант Джей Си Би (Japan Credit Bureau). Днес миграцията към чипа вече е валидна и за продуктите на международните картови издатели - дебитните (Debit Cards), кредитните карти (Credit Cards) и eлектронното им портмоне (Electronic Purse). Спецификациите на чипа са общи и известни като стандартите EMV. Изключението САЩСАЩ, които са държавата с най-широко развита картова система и имат стотици милиони издадени карти, не планират скоро да въвеждат смарткартите. Проблемът е, че за смяната на софтуерната, хардуерната и комуникационната база на картовия им бизнес, трябва да бъдат направени милиарди долари инвестиции, които очевидно не са на дневен ред за американските банки. ГрафицитеМастер Карт и Виза вече обявиха фиксирани срокове за миграция към чипкартите в Европа. За Мастер Карт срокът е 1 януари 2005 г., а за Виза - 1 януари 2006 година. След тези дати, ако приемащата банка не е сертифицирана по стандартите EMV, в случай на злоупотреба и фалшификации финансовата отговорност пада върху нея като собственик на банкомата или ПОС-устройството, на което е станала измамата. При досегашните транзакции с магнитни карти отговорността се поемаше от банката-издател на Мастер Карт или Виза.Българските банки безспорно имат интерес да се присъединят по-скоро към картовите стандарти EMV предвид предстоящото влизане на България в Европейския съюз. Ако своевременно не приемат стандартите EMV, биха могли да понесат сериозни загуби, в случай че международната организирана престъпност реши да осъществи част от картовите си удари от българска територия.Смарткартите в БългарияПроектът за поетапно преминаване към смарткарти у нас се осъществява и координира от Борика (Банковата организация за разплащания с използване на карти). Като национален картов оператор тя вече подготвя софтуерни и логистични решения за банките. Кредитните институции от своя страна се готвят да заделят солидни инвестиции за поетапната си миграция към смарткартите. По данни на Борика към 1 декември 2004 г. общият брой издадени карти, обслужвани от националния картов оператор, надхвълят 3.4 милиона. Броят на инсталираните банкомати, свързани към Борика, са повече от 1700, а ПОС-терминалите - над 6500. Тъй като Обединена българска банка отскоро работи със собствен авторизационен център, а Банка ДСК изгражда такъв и вече прави предпускови изпитания, те не използват услугите на Борика. Но международните им транзакции с картите на Мастер Карт, Виза, Джей Си Би или Американ Експрес (American Exspress) също минават, както при останалите банки, през Борика и през Ситемата за брутен сетълмент в реално време на RINGS.ЦенатаСпециалистите по информационни технологии твърдят, че единичен мобилен чип струва между 2 и 10 евро, а статичен - между 1 и 2 щатски долара. Следователно инвестицията, която една българска банка ще трябва да задели за купуването им и за въвеждане на персонален софтуер за нуждите на всеки клиент, за производството на смарткарти, за софтуерно и хардуерно ъпгрейдване (обновяване), за закупуване на нови банкомати и ПОС-утройства, както и за сертифицирането им, ще струва средно между 100 000-200 000 евро, пресмятат специалисти. Сумата ще зависи от броя на терминалите, на дебитните и кредитните карти и на електронните портмонета, както и от типа сертифициране - за приемане и обслужване на смарткарти (acquiring), за издаването им (issuing) или за двете едновременно. Банкови експерти прогнозират, че много от българските кредитни институции, които членуват в Мастер Карт, Виза, Джей Си Би, ще кандидатстват за сертификати като приемащи (acquiring) банки, за да избегнат финансовата тежест на санкциите, които се налагат на издаващите картите организации, след евентуални картови измами. Всички банки ще стартират със смесени карти, на които ще са монтирани чип и магнитна лента едновременно. Това ще им даде достатъчно време, след като изтече срокът на досегашните магнитни, постепенно да въвеждат смарткартите. Отсрочката ще позволи на кредитните институции да прецизират разходите си по проектите, още повече че нито глобалните картови организации, нито националният картов оператор Борика налагат условия или срокове за задължително присъединяване.Предимството на зараждащия се пазарФактът, че българският картов пазар е активиран отскоро - масовото ползване на банкови карти започна след 1999 г., има и своите големи предимства. По-голямата част от технологиите, с които са екипирани българските банки, са последно поколение и са пригодени да оперират както с магнитни, така и със смарткарти. Друго предимство на късния български картов бум е, че дебитните карти и сега оперират с ПИН-код (своеобразен електронен подпис, с който картодържателят активира картата), който гарантира сигурността на транзакциите. Проблемът с кредитните карти е в това, че при тях не се използва ПИН-код при плащане, а получаването на пари, стоки или услуги се удостоверява с подписа на картодържателя. Кредитните смарткарти ще са с пинкод, а умният чип многократно ще увеличи степента на тяхната сигурност. БанкитеРъководителят отдел Карти на Ейч Ви Би Банк Биохим Кохариг Паносян обяснява, че банката вече е започнала процеса на сертифициране по стандартите EMV на софтуерно ниво заедно с националния оператор Борика. И сега трезорът е приемащ по EMV, а от 2006 г. ще започне да издава и смарткарти. Кредитната институция разполага със 100 банкомата (АТМ) и поддържа многобройни ПОС-устройства. Кохариг Паносян казва, че Ейч Ви Би Банк Биохим възнамерява да осъществи поетапна замяна на досега издаваните дебитни и кредитни карти със смарткарти от смесен тип - с магнитна лента и с чип. Целта е да се постигне по-голяма сигурност за клиентите на банката, както и да им бъде предоставен избор за допълнителни банкови услуги. Банка ДЗИ е в процес на сертифициране за издаване и приемане на смарткарти във всички свои банкомати и ПОС-устройства. Директорът на дирекция Банкови карти Ваня Манолова подчертава, че кредитната институция е с пълно членство в двете международни картови организации Мастер Карт и Виза и ще бъде издаваща и приемаща банка за картовите им продукти. Новите смарткарти ще бъдат смесени - с чип и магнитна лента, за да се постигне максимална приемственост. Според Ваня Манолова Банка ДЗИ ще приключи сертифицирането по стандартите EMV паралелно за дебитните и кредитните карти до март 2005 година. Първоначално картовите услуги няма да се оскъпяват за сметка на картодържателите, казва Манолова, но на следващ етап цените им вероятно ще претърпят промени.За Банка ДСК, която е в предстартов етап на авторизационния си картов център, преминаването към стандартите EMV е въпрос на софтуер, който е стандартен и покрива изискванията за смарткарти. Трезорът поддържа 350 банкомата, някои от които вероятно ще бъдат подменени, тъй като са от остарелия тип Интерболд, обясни Пенчо Савов, директор Банкиране на дребно в дирекция Банкови карти и електронно банкиране на Банка ДСК. Инвестициите за миграционните процеси към стандартите EMV, според него, ще са значителни, тъй като само за подмяна на 700-те хиляди карти на банката, при цена около 2 евро за чип, ще са необходими над 1.4 млн. евро. Кредитната институция първоначално ще се сертифицира като приемаща международните карти на Мастер Карт и Виза. Макар че на този етап само 30% от европейските банки са прибегнали до смаркартите, перспективата те да се разпространят бързо е неизбежна, особено за западноевропейските страни, в които загубите от злоупотреби с карти представляват 5-6% от банковия оборот. В България регистрираните случаи на измами с карти за тримесечие са не повече от един-два, казва Савов.Николай Недков, директор на Картов център на Обединена българска банка (ОББ) и председател на българския Фродфорум (Национален комитет за защита и превенция от измамите с банкови карти), е на мнение, че за България миграцията към смарткартите няма да е толкова скъпо начинание, тъй като картовият пазар все още е твърде малък. Според него, инвестиции ще са необходими приоритетно за ъпгрейдване и донастройка на терминалите. Той прогнозира, че преминаването към стандартите EMV ще отнеме на всяка българска банка не повече от пет-шест месеца. ОББ, която разполага със собствен авторизационен център, също е в период на сертифициране. На първо време тя ще е приемаща международните карти банка, след което ще кандидатства и за банка издател. През следващите години смарткартите буквално ще обсебят всекидневието на съвременния човек. Способността им чрез чипа да се трансферира огромно количество информация ги прави приложими във всички области на живота, включително и като електронни ключове за апартаменти, офиси и т.н.В Европа вече се осъществява проектът Интелигентните градове (Smart Cities), базиран на чипкартите и финансиран от Европейския съюз. Като при всяка новост и чипът вече има противници, които предупредително вдигат пръст за риска да бъдат нарушени личните права на гражданите, тъй като чипът работи на базата на техните лични данни. В България технологичното чудо предстои да бъде приложено масово в картовия бизнес на банките, които няма да пропуснат шанса си да въведат новата технология и да предложат на клиентите си умни и защитени дебитни и кредитни карти, с които да улеснят живота и подобрят стандарта на българите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във