Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ ПРЕДЛОЖИМ НОВА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА

Бисер Манолов, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете, пред в.БАНКЕРЪГ-н Манолов, досегашната система за защита на влоговете натрупа доста стаж. Какви са вашите впечатления за нейната ефективност, справедлив ли е начинът, по който се набират вноските на банките в Гаранционния фонд?- Прилаганата система е въведена като част от пакета от мерки за преодоляване на последствията на банковата криза от 1996-а. Липсата на специализирана структура към онзи момент коства значителни средства на държавния бюджет. А преминаването от скрито към явно гарантиране на влоговете съответстваше на интересите на обществото: както на вложителите, така и на банковата система и на реалната икономика.По света системите за явно гарантиране на влоговете възникват винаги след банкова криза. С други думи, българският опит в това отношение не прави изключение. Но въпросът за справедливостта възникна по-късно. И не бих желал да използвам точно думата справедливост. По-скоро става въпрос за система, която е адекватна на степента на риск, която всяка една банка е склонна да поеме.Справедливостта изисква да се уточни чии интереси се имат предвид. Отговорът на този въпрос зависи от това, дали ще подходим от гледната точка на обществото, на реалната икономика, на банковата система, на небанковите финансови институции или на кредитополучателите...От гледна точка на банките всеки разход в тази посока е нежелателен, въпреки че индиректно плащанията към Фонда се извършват от самите вложители. От гледна точка на икономиката отговорът е безспорно положителен.Освен това сегашната система не отчита рисковия профил на отделните банки. Ефектът на скритото субсидиране, до който води тя, влошава финансовата дисциплина. Като пример бих дал последния фалит с Международна банка за търговия и развитие АД (в несъстоятелност). Тази банка е платила на Фонда от 1999 година до момента, под формата на премийни вноски, по-малко от 600 000 лева. А сумата, която Фондът ще изплати на нейните вложители, ще надхвърли 26 милиона лева. Коментарът е излишен. Съществуват ли по света и други системи за събиране на вноски и какви са те?- Има голямо разнообразие от системи за гарантиране на влоговете. Системата на гарантиране на влоговете отразява особеностите на дадена финансова система и мястото на банките в нея. Като най-ефективни се считат американската и канадската системи за гарантиране на влоговете. За голямо съжаление в Европа нещата стоят доста объркано. Направени са първоначалните стъпки в посока към подобряване на сегашните европейски практики, но лично аз оставам умерено скептичен. Моделът на рисково претеглени премийни вноски набира скорост в глобален план, което е написано и като препоръка в последното актуализиране на европейските директиви. Необходимо ли е по ваше мнение да се промени системата за набиране на вноски у нас и ако е така - с какво трябва да я заместим?- Налице са предпоставки за промяна на системата за гарантиране на влоговете. С приключване на приватизацията банковата система в България функционира според правилата на пазарната икономика. Навлизането на чуждестранни финансови институции на банковия пазар изисква да се въвеждат нов тип регулации, адекватни на съответния рисков профил на всяка една институция. Самите търговски банки все по-настойчиво поставят въпроса за модернизиране на системата. А тя може и трябва да се промени в посока на отчитане на рисковете, които всяка банка създава. Преминаването към рисково претеглени вноски няма за цел да ограничи поведението на банките. Напротив, при рисково претеглени вноски отделната банка има свободата да избере какъв и колко риск е склонна да поеме, но и трябва да е наясно, че съответните застрахователни разходи ще нараснат.Предстои диалог в банковата система как да бъде отчитано рисковото поведение на банките и как вноските във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) да съответстват на предприемания риск. ФГВБ има готовност да предложи за обсъждане на търговските банки няколко модела с участието и на БНБ, и на МФ. Моделът трябва да съответства на особеностите на българската банкова система и на икономическото развитие на страната.Какво ще се постигне с въвеждането на новата система?- Преминаването към рисково претеглени вноски ще отчете промените в банковата ни система през последните четири-пет години. Става въпрос за модерна система за гарантиране на влоговете, която компенсира някои недостатъци на тази, която прилагаме в момента. Новата система ще ограничи порочното скрито субсидиране. За клиентите на банките тя ще означава повече информация по отношение на рисковия профил на конкретната финансова институция.Преминаването към рисково претеглени вноски е в унисон със световните тенденции за повишено внимание при управлението на риска, обобщени най-вече в приемането на базелските стандарти.Въвеждането на рисково претеглени вноски ще създаде предпоставки да отговорим на протичащите в Европейската комисия консултации за промяна в Директива 94/19/ЕО за гарантиране на влоговете.Какви са правомощията на Фонда за гарантиране на влоговете в банките по отношение на процедурите по несъстоятелност на търговските банки и необходими ли са промени в действащия в момента Закон за банковата несъстоятелност?- В производството по несъстоятелност на банка фондът защитава интересите на кредиторите и осъществява контрол върху законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика. Основните правомощия на фонда включват: назначаване и освобождаване на синдика, определяне на възнаграждението му, одобряване на бюджета за разноските в производството по несъстоятелност и контрол на неговото изпълнение, одобряване на програмата за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и контрол за нейното изпълнение, издаване на постановления за възлагане на вещните и имуществените права от масата на несъстоятелността, даване на методически указания на синдика във връзка с упражняването на правомощията му, възлагане извършването на проверки и събирането на информация. Освен това Фондът дава разрешения на синдика да извърши извънредни разходи в производството по несъстоятелност, за разпореждане с паричните средства на банката, за извършване на всяка сделка или действие, чийто имуществен интерес надхвърля 3000 лв., утвърждава условията, при които да бъдат извършени, и разрешава извършването на други разпоредителни действия с права от масата на несъстоятелността. В случай че фондът установи, че синдикът действа незаконосъобразно, не упражнява задълженията си с дължимата грижа или с дейността си накърнява интересите на кредиторите, той може да предприеме спрямо него мерки за въздействие, включително и да го освободи от синдишката му длъжност.А необходими ли са промени в Закона за банковата несъстоятелност? Какви трябва да са те? - Необходими са промени в закона с цел да се преодолеят някои противоречия и пропуски в нормативния акт, които се установиха при прилагането му в хода на заварените производства по несъстоятелност, а също и при новооткритата процедура за Международна банка за търговия и развитие (в несъстоятелност). Смятаме, че и някои установени със закона срокове биха могли да бъдат съкратени. Това би осигурило по-голяма бързина на производството и в най-кратък срок - справедливо удовлетворяване на вложителите и кредиторите на банката с отнета лицензия. Положително решение би било и намаляването на препратките към разпоредбите на други нормативни актове. Не трябва да се забравя, че законът, който влезе в сила в края на 2002 г., е първият по рода си специален нормативен акт, уреждащ производството по банкова несъстоятелност в българското законодателство.Законът за банковата несъстоятелност (ЗБН) притежава редица предимства, ясно са регламентирани функциите на органите по несъстоятелност и са предвидени възможности на кредиторите на банката в несъстоятелност във всеки един момент от производството да получават информация за дейността на синдика, да обжалват действията на органите по несъстоятелността и да защитават интересите си по предвидения ред. Ако бъдат извършени промени в ЗБН, те трябва да се насочат единствено към осигуряване на още по-голяма прозрачност и ефективност на производството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във