Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ КРИЯТ СЧЕТОВОДСТВОТО НА ФИРМИТЕ НА ТЪМНО

Тошко Поптолев - председател на УС на Института на професионалните счетоводители, пред в. БАНКЕРЪГ-н Поптолев, две години след приемането на Закона за счетоводството в парламента вече подготвят значителни изменения в текстовете му. И одиторите, както и преди две години отново са настръхнали. Защо?- Още през миналата година решихме да предложим промени в закона, за да премахнем тежката бюрокрация при оформянето и отчитането на някои счетоводни документи. Институтът на професионалните счетоводители консултира своите идеи с Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС). След това - на 17 ноември 2003-а, ги обсъдихме и в Националния съвет по счетоводство, който е консултативен орган към министъра на финансите. Тогава стигнахме до заключението, че Международните счетоводни стандарти (МСС) не бива да се въвеждат за малките и средните предприятия и това трябва да бъде отложено до изготвянето на специални МСС за малкия и средния бизнес. Промените в Закона за счетоводството, които уточнихме на тази среща, бяха внесени в парламента от депутата Коста Костов. За съжаление оттук нататък, неизвестно откъде, започнаха да валят и други предложения за промени в закона. При това, забележете, те идват след приемането му на първо четене на 4 май 2004 година. Да не говорим, че на заседанието на Националния съвет по счетоводство бе гласувана една версия за промяна на параграф 8 от закона, в който се урежда статутът на този съвет, а в парламента влезе съвсем друг вариант. Но ИДЕС бе категорично против Националният съвет по счетоводство да се занимава с проблемите на независимия одит. Това нарушава Закона за независимия одит, според който ИДЕС е самостоятелна организация, а Националният съвет все пак е консултативен орган към МФ. Неприятното е и друго, че професионалните организации на счетоводителите дори не знаят кои са хората в работната група, които подготвят корекциите в нормативния документ съобразно направените по него забележки при първото четене. Още по-малко сме информирани за това, какви са тези забележки. Но до нас достигат неофициални информации, че се подготвя промяна в чл. 38 в Закона за счетоводството, който регламентира кои предприятия задължително подлежат на одит. Твърди се, че така се прави жест към бизнеса, тъй като одиторите вземали много високи цени за проверка и заверка на счетоводните документи. Но Световната банка е на мнение, че възнагражденията на одиторите са изключително ниски. Разтълкувайте малко причините за недоволството си от тази промяна. Какво според вас цели тя?- Одиторската професия е свързана с опазването на обществения интерес. Одиторите са призвани да предоставят на обществото достоверна информация за финансовото състояние на предприятията. Когато се намалява броят на фирмите, които са дължни да предоставят счетоводните си документи за проверка и заверка от независим одитор, се създават условия реалното финансово състояние на много фирми да остане скрито от обществото. Но тези фирми работят със значителен обем от средства, които не са техни - това са кредити от банки, финансиране от клиенти, пари от бюджета...Че кои фирми работят с пари от бюджета?- Ами например болничните заведения, които станаха търговски дружества. Те работят с пари на здравната каса, чиито сметки се пълнят от вноските на гражданите. Уважавам професионалните качества на колегите счетоводители в болниците, но те са работили по 20-30 години в бюджетната сфера, а сега изведнъж трябва да се справят с търговско счетоводство. И върху тяхната работа няма да се оказва одиторски контрол?!Толкова голяма ли е разликата?- Огромна. Бих казал дори несъпоставима. Защото докато при бюджетното счетоводство отчиташ само разходи по отделни пера, при търговското осчетоводяваш формиране на вземания, формиране на задължения, оценка на активи и пасиви. Това е много по-сложна материя. А в същото време болниците работят с големи парични суми и тяхното правилно осчетоводяване трябва да се следи много внимателно. Защото, пак повтарям, това не са пари на болниците, а на хората, които правят своите здравноосигурителни вноски. Недопустимо е счетоводното оформяне на тези средства да не бъде проверявано и заверявано от одитор. Като ви говоря за болниците, давам само един пример колко е неразумно да се намалява броят на предприятията, които подлежат на одит. Пък и нали определихме техния кръг в Закона за счетоводството, който приехме само преди две години. Все още не е минало достатъчно време оттогава, за да можем да оценим ефекта върху икономиката от приложението на този нормативен документ. А според западните експерти по счетоводство и контрол, колкото по-нестабилна е икономиката на една държава, толкова по-широк трябва да е кръгът от фирми, чието счетоводство да се проверява и заверява от одитори. Има и още една причина по-голям брой фирми да бъдат обхванати от одиторския контрол. Става дума за това, че счетоводителите са подложени на голям натиск, който идва от много посоки. От една страна, са изискванията на Закона на счетоводството, от друга страна - са правилата на данъчното законодателство, които често не съвпадат с тези на счетоводството. От трета страна - и тя може би е най-важната, са работодателите с техните интереси. И до момента одиторите бяха тези, които чрез контрола на финансовите документи на дружеството се явяваха като един вид гръб на счетоводителите, за да спазват те професионалните критерии и да устояват на оказвания им натиск. Сега обаче се решава, че тази подкрепа за осигуряване на прозрачност на счетоводните отчети на фирмите трябва да бъде рязко ограничена...Колко рязко?- Драстично. Предложението е на одит да подлежат предприятия със шестнайсет пъти по-големи показатели...Как така шестнайсет пъти?- Ще ви обясня. В момента на одит подлежат фирми със сума на активите не по малко от 500 хил. лв. и с приходи над 1 млн. лв., а работещите в тях хора са повече от тридесет човек. А депутатът Недялко Калъчев предлага на задължителен одит да подлежат счетоводните документи на предприятия, които имат над 8 млн. лв. активи, приходи над 16 млн. лв. и 100 човека персонал. Ако това бъде прието, фирмите, които сега подлежат на задължителен одит, ще намалеят от 7000 на около 1000. Въпросът обаче не е в бройката. А в това, че с проверките на счетоводството им, които правят одиторите, трябва да бъде защитен интересът на хората в дружествата, които работят с техните пари. Казах ви вече, че заради това и болниците трябва задължително да бъдат одитирани. Експертите на Световната банка препоръчват на одит да подлежат и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват благотворителна дейност, както и предприятията, които ползват държавни субсидии или други помощи. Какво ще си помислите, когато научите, че едно дружество с нестопанска цел е събрало 500 хил. или 600 хил. лева?И с тези пари примерно е станало акционер в банка. Нали знаете, че има такива случаи?- Да. Но тъй като това дружество няма 1 млн. лв. приходи, няма да подлежи на одит. Е, това правилно ли е?Може ли чрез такива дружества да се перат пари?- Ще ви кажа само, че Международната федерация на счетоводителите е приела един документ за ангажиментите на счетоводителите, които те имат в борбата срещу изпиране на пари. И в този документ изрично е записано, че организациите с нестопанска цел са едни от най-рисковите, когато става дума за пране на пари. А при нас е точно обратното. Забележете, че когато в Народното събрание се приемаше сегашният Закон за счетоводството, в първоначалния му вариант и организациите с нестопанска цел подлежаха на задължителен одит. После обаче - по неведоми за мен причини, те бяха извадени от текстовете в закона. Кому бе нужно това, питам аз?Нека да споменем и кооперациите. В тях най-често членуват хора, които нямат икономическа култура. И един ден тези хора научават, че управителят на кооперацията е апортирал имуществото й в друго търговско дружество. След това структурата на капитала на това дружество се променя и в един момент се оказва, че кооперацията си губи имуществото. Такива случаи не са редки у нас. Но неясно защо кооперациите също не подлежат на одиторска проверка. Впрочем нека да сме точни - те подлежат на такава само ако имат 1 млн. приходи. Вие можете ли да ми назовете подобна кооперация? Защото аз не се сещам.В ИДЕС има идея всички фирми, които работят с привлечени средства, надхвърлящи пет пъти капитала им, задължително да подлежат на одит. Защото те ползват чужди пари и финансовото им състояние трябва да е прозрачно. Прочетох накъде, че в новия Данъчнопроцесуален кодекс ще има текстове, според които съдружниците или акционерите в една фирма ще носят отговорност за задълженията й. Ако това е вярно обаче, тези хора трябва да имат някаква защита срещу евентуални злоупотреби на мениджърите си. Най-малкото те винаги трябва да имат достъп до достоверна информация за финансовото състояние на фирмата, чиито акции или дялове притежават. И тази информация може да им я осигури само одиторската проверка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във