Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ФИНАНСИРА И ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България), пред в.БАНКЕРЪМомчил Андреев е роден през 1964 година. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения и е специализирал финанси и банково дело в Австрия, Германия, Люксембург, Чехия и САЩ. Целият му трудов стаж е в банковата система, основно в Българска пощенска банка и Райфайзенбанк (България). От 1995 г. е председател на УС и изпълнителен директор на БПБ. Впоследствие е член на бордовете и изпълнителен директор на ЦКБ, БУЛБАНК и Райфайзенбанк. От 2003 г. е председател на управителния съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Член е на директорските съвети на Банксервиз и на Райфайзенлизинг. Женен е и само преди две седмици съпругата му го дари със син.Г-н Андреев, какви финансови резултати ще отчете Райфайзенбанк (България) за 2004 година?- Ще отчетем пред акционерите поредната рекордна година за Райфайзенбанк (България). Голямото ни постижение е, че успяхме значително да разширим пазарните си позиции чрез органичен растеж и едновременно да генерираме отлична възвръщаемост върху капитала след данъци от 32.8%, подобрена възвръщаемост върху активите от 2.1%, както и отлично съотношение от 45.1% на разходите спрямо приходите.Най-големите ни постижения през 2004-а бяха пробивът в банкирането на дребно през второто полугодие, разгръщането на мрежа от собствени мобилни банкери. Открихме и 15 нови офиса, с което броят им надхвърли петдесет. Продължихме да разширяваме пазарните дялове на банката в корпоративното кредитиране и в сегмента на малките и средните фирми. Запазихме лидерските си позиции на облигационния пазар, успяхме да привлечем 130 млн. евро средносрочен и дългосрочен ресурс от международни финансови институции и търговски банки и, не на последно място, запазихме отличното качество на кредитния портфейл. Струва си да отбележа и огромната работа по назначаването и обучението на над 200 нови служители в клоновата мрежа и в централното управление на банката Как ще рефлектират върху бизнеса на Райфайзенбанк (България) предприетите от БНБ ограничения за намаляване на кредитната експанзия?- Пакетът от мерки, който влиза в сила от 1 април, е силно рестриктивен и очаквам банките да се съобразят със заложените в него темпове на растеж. Какъв е делът на потребителските заеми в портфейла на банката?- Потребителските и ипотечните кредити са около 10% от кредитния портфейл на банката и тенденцията е те да нарастват. Проблеми с обслужването на отпуснатите заеми нямаме. Според общоприетите стандарти за този бизнес процентът на необслужваните кредити е даже твърде нисък. Банката е на трето място на пазара за корпоративни кредити. Какъв е делът на заемите за малкия и средния бизнес?- Всяка банка е възприела различна дефиниция за малки и средни фирми. При нас тези кредити надхвърлят 30% от портфейла.Подготвени ли са, според вас, българските предприемачи за предизвикателствата на конкурентната среда в ЕС?- Повечето от тях вече добре разбират характера на предстоящите промени в техния бизнес и се готвят много сериозно. До 2007 г. все още има време. Помагаме им не само с кредитиране, а и с консултации. Приключихте 2004 г. със значителен ръст на депозитите, на какво се дължи този резултат? - Депозитите при нас нарастват в пъти по-бързо от средното за банковата система, при това абстрахирайки се от единичните големи депозити, свързани с приватизационни сделки например.В основата на този успех са много добрите лихвени условия, които предлага Райфайзенбанк (България), а надявам се - и качественото обслужване. Естествено има и екстензивен елемент предвид на значителното разширяване на клоновата ни мрежа. Като правило българинът спестява краткосрочно, макар че отбелязваме стабилен ръст и при дългосрочните - две-, три- и петгодишни депозити. Райфайзенбанк (България) успя да натрупа голям опит в осигуряването на външни кредитни линии, които използва за поддържане на кредитната си експанзия. Какви проекти финансирате със заемите, които получавате от чуждестранни институции? - Средствата по кредитните ни линии по правило са дългосрочни - затова кредитираме инвестиционни проекти на големи, средни и малки фирми в практически всички отрасли. Отскоро предлагаме и кредити за финансиране на общински инфраструктурни проекти, включително и с грантов елемент за кредитополучателя.Според много клиенти цените на банковите услуги на българския пазар са много високи. Как изглеждат те спрямо банковите тарифи в ЕС? - Не мога да се съглася, че цените са много високи. Таксите и комисионите по ежедневните операции са определено по-ниски от европейските, лихвите по депозити са значително по-високи от предлаганите в Европейския съюз, респективно и лихвите по кредити са все още по-високи, но с тенденция към намаляване. Колкото повече България се доближава до членството в Европейския съюз, толкова по-близки ще стават и ценовите условия. Съгласен ли сте с мнението на ваши колеги, че консолидацията е близката перспектива за българската банкова система, и защо? - Ако имате предвид възможната продажба на няколко по-малки банки, да, макар че е рано да се каже как точно ще се промени структурата на банковата система, когато този процес приключи. Обмисля ли собственикът на Райфайзенбанк (България) да разшири бизнеса си в страната чрез закупуване, сливане или поглъщане на някоя от съществуващите български банки?- Райфайзенбанк се развива отлично чрез органичен растеж, но винаги сме отворени за добри възможности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във