Банкеръ Daily

Финансов дневник

Променят Закона за БНБ

Министерството на финансите променя Закона за Българската народна банка. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане в четвъртък (16 август) проектозакон за дейността на Централната ни банка. 

Основната цел на измененията е отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за централната банка на България, става ясно от частичната предварителна оценка за въздействие на  документа. Проектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в Докладите за конвергенцията на Европейската Комисия (ЕК) и на Европейската централна банка (ЕЦБ), които правят преглед на съответствието на националното законодателство на всяка държава-членка с дерогация (която не е въвела еврото), включително устройствения закон на нейната централна банка, от една страна, и от друга, чл. 130 и 131 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

В сферата на институционалната независимост в Докладите на ЕК и на ЕЦБ се съдържат констатации относно текст в Закона за БНБ, за който е преценено, че не отразява напълно изискванията, регламентиращи независимостта на националните централни банки. За целта се изисква в българското законодателство да се регламентира не само независимост от националните органи и институции, но и от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз и правителствата на другите държави-членки.

Друга констатация в Докладите за конвергенцията е, че Законът за БНБ не урежда възможност членовете на управителния съвет на банката да обжалват решението за освобождаването си пред национален орган на съдебната власт. Изисква се да има ясна и изрична разпоредба в законодателството, регламентираща правото на членовете на управителния съвет да обжалват пред компетентен български съд решенията за освобождаването им.

Докладите за конвергенцията идентифицират също необходимостта от включване на разпоредби относно задължението за опазване и на професионалната тайна.

В законопроекта са предвидени и някои други изменения на Закона за БНБ, които не са свързани с Докладите на ЕК и на ЕЦБ, а са от редакционен и технически характер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във