Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Повишаване на изискванията за сигурност на платeжните операции

Подуправителят на БНБ Нина Стоянова пред в. "БАНКЕРЪ"

Г-жо Стоянова,  пазарът на платежните услуги у нас се разширява непрекъснато. С какви предизвикателства се сблъскват професионалистите у нас в тази ситуация?

- Динамичното развитие през последните години в областта на платежната  инфраструктура минава  основно през  дигитализацията на платежните услуги, свързано е и с нарастването на електронната търговия, с  появата на иновативни продукти в отговор на необходимостта от по-бързи и сигурни способи за плащане. Все по-широкото навлизане на нови технологии, на нови услуги и на нови пазарни участници поставя предизвикателства както пред бизнеса, така и пред регулаторите.  Директивата на  ЕС 2015/2366 (Втората директива за платежните услуги), която вече е изцяло въведена у нас с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, а също  и подзаконовите актове по прилагането му  въвеждат  повишени изисквания за сигурност на електронните плащания, регламентира нови дейности и услуги. И съответно  изисква повишаване на информираността и защита на потребителите.

Кои са новите видове платежни услуги?

- Въвеждат се две нови платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда - услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка. Дейността на доставчиците, които предлагат новите услуги, ще се регулира. Тези доставчици ще изпълняват ролята на посредници между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги, обслужващи техните сметки, като не държат средствата на ползвателя в  нито един етап от платежния процес. Обмяна на информация между тези страни ще се осъществява само в случай на използване на новите платежни услуги от клиента и при негово съгласие за това и като се  прилагат  общи и сигурни стандарти за връзка и защита на информацията.

Друга промяна, която се очаква да окаже влияние върху пазара на платежните услуги в България, е публикуваното в края на март 2018 г. от Европейската комисия предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 относно презграничните плащания в рамките на общността. Предвижда се доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания във валутата на съответната страна. Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение прилагането на равни такси при националните и презгранични плащания в евро.

Нарастването на броя и обема на платежните услуги предполага, че те  все по-често ще са и обект на враждебни атаки. Какви мерки се предприемат за завишаване на изискванията за сигурност?

- Нарастването на обема на електронната търговия през последните години води до все по-широкото извършване на плащания през интернет и чрез отдалечен достъп. В тази връзка и с оглед на  отчитаното увеличение на опитите за измами при плащанията в интернет  промените в нормативната уредба предвиждат завишени изисквания за сигурност, които доставчиците на платежни услуги трябва да започнат да прилагат до 14 септември 2019 година.

Основният аспект по отношение на сигурността на плащанията е свързан с изискването  доставчикът  на платежни услуги на задълбочено да  идентифицира  платеца, когато той иска достъп до своята платежна сметка онлайн, когато предприема  електронна платежна операция или извършва друго действие от разстояние, при което би могъл  да възникне риск от измама при плащането или друга злоупотреба.

Задълбоченото установяване на идентичността на платеца следва да включва използването на поне два  от три независими елемента за идентификация при извършване на плащане. Първият елемент е знание - нещо, което само ползвателят знае - например парола. Вторият елемент е притежание - нещо, което само ползвателят притежава  - например еднократни динамични кодове, генерирани чрез токен устройства или съобщения през мобилния телефон. Третият критерий е характерна особеност  - нещо, което характеризира ползвателя - такива са биометричните данни от рода на  пръстов отпечатък или разпознаване на ириса. Задълбоченото установяване на идентичността на клиента ще се извършва в съответствие с утвърдените  от Европейската комисия регулаторни технически стандарти. Новост е и изискването доставчиците на платежни услуги да  предоставят  на БНБ  статистически данни за измами, свързани с плащанията.

Друга промяна, която предстои да влезе в сила от 1 октомври 2018 г., е  изискването всяка издадена от доставчик на платежни услуги карта, в това число и предплатените карти, да разполага с чип, който се използва за установяване на автентичността на картата при изпълнение на платежни операции на АТМ и ПОС терминали. Всяко поддържано терминално устройство в страната трябва да осигурява техническа възможност за извършване на операции с карти с чип. С въвеждането на това изискване се цели да се повиши допълнително сигурността на картовите плащания и да се ограничат злоупотребите и измамите с карти.

Освен по-сигурни  ще стават ли плащанията и по-бързи?

- От ноември 2018 г. БНБ,  в качеството си на  оператор на националния системен компонент на трансевропейската платежна система TARGET2, ще бъде в състояние да предостави на банките възможност  техните  клиенти да извършват  незабавни плащания в евро в TARGET2  чрез новата услуга за сетълмент на незабавни плащания - Target Instant Payment Settlement (TIPS). TIPS е разработена в отговор на засилващото се потребителско търсене за бързи и сигурни плащания. Плащанията в TIPS ще се обработват на принципа 365/24/7 - 24 часа в денонощието, седем  дни в седмицата и 365 дни в годината, без  разграничение между национални и трансгранични плащания. При превод в TIPS  крайният получател ще разполага с преведените средства в рамките на няколко секунди, след като са наредени от  клиента - наредител. Банките, които ще участват в TIPS, ще изпращат транзакции за незабавни плащания на техни клиенти в съответствие със стандарта ISO 20022 и схемата на Европейския платежен съвет за SEPA незабавен кредитен превод (SCT Inst scheme).

Кога ще започне да работи интернет страница за съпоставяне на таксите, която ще позволява на клиентите да сравняват таксите, които всяка  банка събира по различните  услуги?

- От 31 октомври 2018 г. трябва  да започне да функционира поддържана от БНБ интернет страница за съпоставяне на таксите, която ще позволява сравняване  на таксите за услугите, включени в националния списък на най-представителните услуги. Става дума за такива, свързани с платежна сметка, начислявани от всички доставчици на платежни услуги и техни клонове, осъществяващи дейност на територията на страната и предлагащи платежни услуги на потребители (физически лица). Информацията за цените на тези услуги ще бъде актуализирана при всяка промяна в цените на доставчиците на платежни услуги, за което те ще имат задължение да уведомяват своевременно БНБ.

В националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, са включени услугите, които потребителите използват най-често или които са свързани с  най-големи разходи за тях. Съставянето му също е обвързано с използването на стандартизираната на равнището на ЕС терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, приета с делегиран регламент на Европейската комисия.

По този начин потребителите ще имат безплатен достъп и възможност на едно място да  сравняват  таксите,  начислявани от всички доставчици на платежни услуги за тези 18 услуги (ако ги предлагат), допълнително разграничени по канал на поискване и изпълнение, валута,  вида такса и начина на прилагането й (например фиксирана такса, процент от сумата или комбинация от тях, прагове до определени суми и т.н.).

Ще се подобри ли информираността на клиентите за предлаганите им платежни услуги и таксите по тях?

- От 31 октомври 2018 г. доставчиците на платежни услуги следва да предоставят на потребителите, и то  достатъчно време  преди обвързването им с договор за платежна сметка, документ с информация за таксите, който включва услугите от националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка и съответните такси за тях, както и речник, който включва най-малко термините от този списък и техните определения. Документът с информация за таксите ще  изготвят  доставчиците на платежни услуги в стандартизиран европейски формат  съгласно регламент за изпълнение на Европейската комисия, така че потребителите да могат лесно да сравняват таксите за услугите по различните платежни сметки, предлагани от доставчиците на платежни услуги в страната.

Доставчиците на платежни услуги, които обслужват платежни сметки на потребители, ще трябва да изготвят и предоставят безплатно от 31 октомври 2018 г. - най-малко веднъж годишно, отчет за таксите, който съдържа информация за всички начислени такси за предоставените по платежна сметка на потребителя услуги и за натрупаните лихви, ако е приложимо. Отчетът за таксите ще се изготвя също в стандартизиран формат, съгласно регламент за изпълнение на Европейската комисия и ще се предоставя на потребителя по начин, уговорен между него и доставчика на платежни услуги, като при поискване от страна на потребителя  отчетът ще се предоставя и на хартиен носител.

Ще има ли промени в платежната сметка за основни операции?

През 2016 г. беше въведена платежната сметка за основни операции, която се предлага от повечето банки в страната и позволява на потребителя да ползва  набор от услуги, определени в Наредба №3 на БНБ, безплатно или срещу приемливи такси. Всяка банка, която предлага този вид сметка, съобразява размера на приемливите такси да е по-нисък едновременно от средния размер на таксите по разплащателни сметки, публикуван от БНБ, и от най-ниския размер на таксите, прилагани по тарифа за съответните услуги по разплащателни сметки на съответната банка.

Новост през тази година е правилото, че когато десет или повече банки предлагат някоя от услугите по разплащателни сметки на потребители без такса или без такса до определен праг, тази услуга се определя като безплатна в публикувания от БНБ среден размер на таксите, или съответно като безплатна до изчисления среден размер на този праг.  БНБ  изготви  образец на информационна брошура, която банките предоставят на потребителите на хартиен и на електронен носител с оглед повишаване на обществената осведоменост за тези услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във