Банкеръ Daily

Финансов дневник

ПОК "Съгласие" и ЗАД "Армеец" увеличиха дела си в ЦКБ

Прякото дялово участие на Универсален пенсионен фонд "Съгласие", в капитала на "Централна кооперативна банка" АД вече е в размер на 6.98% (респективно правото на глас в Общото събрание на акционерите надхвърля 5%), съобщиха от кредитната институция. В дружеството е постъпило уведомление за значително дялово участие от ПОК "Съгласие" АД.

От ЗАД "Армеец" АД също са уведомили за промяна в прякото дялово участие на дружеството в капитала на банката, което е в размер на 9.43%. (респективно правото на глас в Общото събрание на акционерите надхвърля 5%).

Акционерният капитал на ЦКБ към момента възлиза на 113 154 291 лева и е разпределен в 113 154 291 броя акции, всяка с номинал 1 лев. Акциите са поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Книжата на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса - София" АД.

Към края на миналата година основен акционер в банката е "Химимпорт"АД, който пряко (6.61%) и чрез свързани лица (68.56%), по смисъла на ЗППЦК контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на "ЦКБ" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във