Банкеръ Daily

Финансов дневник

Пазарният дял на петте най-големи банки се сви

Пазарният дял на петте най-големи банки по размер на активите намалява до 56.4% спрямо 57.3%, колкото беше към края на март 2017 година. Това е отбелязано в анализ за второто тримесечие на годината, подготвен от Асоциацията на банките в България. 

Банките от втора група повишават пазарния си дял до 41.3%, спрямо 40.4% преди три месеца. Активите на клоновете на чуждестранни банки възлизат на 2.3% от общите активи на системата при 2.2% в края на март 2017 година.

Към 30 юни 2017 г. 61.8% от активите в банковата система са под формата на кредити и вземания, които възлизат на 57.5 млрд. лева. Паричните средства, които се равняват на 17.3 млрд. лв., формират 18.6% от активите. Делът на инвестициите във финансови инструменти (държани до падеж, за търгуване, на разположение за продажба, отчитани по справедлива стойност), е 14.5% (13.5 млрд. лв.). В края на март 2017 г. дяловете им бяха, съответно: 60.6%, 20.3% и 14.3 процента. Съотношението, което определя нивото на финансово посредничество в икономиката - делът на кредитите и вземанията спрямо прогнозния БВП за 2017г., възлиза на 59.2 на сто.

Пасиви

Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 81.04 млрд. лв., като нараства с 5.5% спрямо края на второто тримесечие на 2016 година. На банките от първа група се падат 55.9% (45.3 млрд. лв.), на втора група - 41.5% (33.6 млрд. лв.), а останалите 2.6% (2.1 млрд. лв.) - на банките от трета група.

Ръстът е обусловен изяло от покачването на депозитите, които формират 97.8%от общата сума на пасивите. Делът остава непроменен в сравнение с година по-рано.

От статията "Депозити" в отчета за финансовото състояние на системата става ясно, че тяхната стойност се повишава с 6.1% на годишна база до 79.22 млрд. лева. Делът на статия "Провизии", към която спадат неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела, кредитни ангажименти и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0.2%, като техният абсолютен размер е 192.7млн. лв. Делът на статиите "Финансови пасиви, държани за търгуване" и "Други пасиви" е 0.3% и 1 процент. Дяловете на всички останали статии, които са пренебрежимо малки, допълват сбора до 100 процента.

Собствен капитал

Към края на юни 2017 г. собственият капитал на банковата система намалява с 1.7% на тримесечна база до 11.98 млрд. лв. от 12.19 млрд. лева. Динамиката на позицията се дължи на изменения та при печалбата и дивидентите.

Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 7.16 млрд. лв., а на втора група - на 4.79 млрд. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във