Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОЧАКВАМ КОНСОЛИДАЦИЯ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Луиджи Ловалио, заместник-председател на управителния съвет и главен оперативен директор на БУЛБАНК, пред в. БАНКЕРЪГ-н Ловалио, УниКредито започна да въвежда нова стратегия в БУЛБАНК, след като я придоби преди близо две години. Какви са резултатите от нововъведенията?- Резултатите са много добри. Имаме ръст на клиентите, увеличихме броя на кредитите. През последните 18 месеца клиентите нараснаха с около 50%, а корпоративните кредити се утроиха. Но по-важното е, че развиваме успешно банкирането на дребно, където започнахме от много ниско ниво. Планираме до края на годината кредитният портфейл за граждани да достигне 30 млн. лева. И това е само първата стъпка, защото смятаме да утроим тази цифра до края на следващата година. Ще предложим специални ипотечни кредити и ще опростим процедурите за кредитиране както за потребителските, така и за ипотечните кредит.Кога очаквате да започне дейността на взаимния фонд Пайъниър?- Пайъниър е наш партньор и част от групата на УниКредито. Дейността му в страната ще започне много скоро. Няма да кажа точната дата, въпреки че вече е определена. Това ще стане до края на октомври.Въпреки че БУЛБАНК показва много добри резултати и е начело в класацията на банките у нас, се наблюдава намаляване на балансовото число, както и на печалбата. На какво се дължи това?- В реално изражение няма намаление на активите и печалбата продължава да нараства. Нека да дам някои пояснения. Намалението в номинално изражение се дължи изключително на колебанията на валутния курс, тъй като 80% от активите ни са в чуждестранна валута. Що се отнася до нетната печалба, следва да се прилагат Международните счетоводни стандарти (МСС), които всички международни аналитици и финансови инвеститори използват за оценка на резултатите на банките. Печалбата на банката по МСС нараства повече от задоволително. По Националните счетоводни стандарти (НСС), отчитайки оперативните резултати, без прихода от реинтегриране на провизии, ръстът е още по-висок. За да се оцени представянето на една институция, трябва да се направи разграничение между резултатите от основна дейност и еднократните резултати от счетоводен характер. Ако се върнем отново към темата за активите, можем да кажем, че това е въпрос на управленска политика. Ние не искаме да растем само заради самия растеж, а да го правим ефективно, създавайки стойност. Понякога е твърде лесно да бележиш ръст, ако не прилагаш ценова политика, отчитаща присъщия риск по сделката, и селективен подход при кредитирането. Освен това трябва да признаем, че някои бюджетни организации ограничиха дейността си с нас, но, както знаете, понякога това се дължи на други фактори, различни от качеството на обслужване, стабилността и ефективността на банката.Това означава ли, че някои от големите ви държавни клиенти са се обърнали към конкурентни банки?- Не сме изгубили нито един клиент. Напротив, клиентите ни се увеличават. По-скоро имам предвид, че банковите активи в известна степен могат да зависят от състоянието на някои големи клиенти - бюджетни организации, и ако те са намалили депозитите си или са ги прехвърлили, активите намаляват. Както вече казах, това зависи от външни фактори, а нашата политика е да не разчитаме на тези активи за нашия растеж поради невинаги ясните критерии за тяхното привличане. Какви са последните финансови резултати на БУЛБАНК?- Имаме значителен ръст в сравнение с миналата година. На годишна база ръстът на нетната печалба е над 20 процента. Тези резултати са още по-значими, ако се отчете негативната динамика на лихвените проценти на международните пазари и глобалната икономическа стагнация. Но като говорим за резултати, съгласно международната практика също и в България трябва да се концентрираме върху качествените показатели като рентабилност, ефективност, качество и иновативност. Не може да се прави оценка на една банка само от гледна точка на номинална динамика, без да се отчитат качеството и възвръщаемостта.Имате ли обяснение на какво се дължи засилената конкуренция между банките, особено за привличането на дребните клиенти?- Много просто, това е най-бързо развиващият се сегмент с най-голям потенциал - нещо, което се наблюдава във всички държави от Централна и Източна Европа. Благодарение на новия ни търговски подход и детайлна сегментация, смятаме да засилим нашите конкурентни предимства. Сегментирахме пазара и за всеки сегмент предлагаме обслужване, съобразено с конкретните нужди - а това е най-добрият начин да сме близо до клиентите. Ние разчитаме на този фактор за успех, който позволи на УниКредито да е лидер на пазара на дребно банкиране. Колкото по-добре разбираш проблема на клиента, толкова по-добре можеш да го обслужиш. Ние вярваме, че сме една крачка напред, и ще ускорим темпа.Не се ли опасявате, че този подход ще оскъпи продуктите ви? Има мнения, че тарифата на БУЛБАНК е доста по-висока в сравнение с тези на другите банки.- Това не е вярно. Тарифата ни е напълно конкурентна, но не мисля, че това е основният фактор, който влияе върху избора на клиента, особено ако можеш да му предложиш качествени продукти и решения, съобразени с неговите нужди. Какви са прогнозите ви за бъдещото развитие у нас?- Очакваме много динамичен икономически растеж. Мисля, че в страните кандидатки за Европейския съюз темповете на растеж ще са много по-високи, отколкото в еврозоната. Освен това процесът на присъединяване е необратим, независимо от бъдещата ситуация в съответната страна. Испания, Португалия и Ирландия след присъединяването им в ЕС в началото на 80-те отбелязаха икономически ръст два пъти по-голям от този на ЕС. Защо това да не се случи и в България? Банките тук носят голяма отговорност за бързия и стабилен икономически растеж и по тази причина следва да подобрят ефективността си и качеството на управление на активите. Съотношението разходи/оперативни приходи на банковия сектор в България е 71%, едно от най-неблагоприятните в Европа. Ако се изключи положителният ефект, който оказва БУЛБАНК, това съотношение е още по-високо. В банковата система през следващите няколко години ще започне процес на селективна консолидация. Най-важен фактор в този процес ще бъде ефективността и много финансови институции в България ще трябва да вземат сериозни мерки в това отношение. БУЛБАНК, като една от най-ефективните банки в Европа със съотношение разходи/оперативни приходи от под 45% и високо качество на кредитния портфейл, несъмнено ще играе водеща роля в развитието на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във