Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нов преглед на банковите активи от есента

Банковият ни сектор само след месеци ще бъде изправен за втори  път през последните  две години пред  сериозното предизвикателство, каквото е  прегледът  на качеството на активите и последващите го стрес-тестове. Това става ясно от решенията на Министерския съвет, приети на 22 август. На това заседание  правителството одобри план за действие с конкретни мерки за подготовка на страната за присъединяване към двегодишния механизъм за въвеждане на еврото - ERM II и към Европейския банков съюз.

Планът за действие, който е качен на интернет страницата на Министерството на финансите, трябва да бъде изпълнен във всички подробности до юли 2019-а.

В съобщението на правителството по този случай се казва, че планът за действие е  изготвен вследствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо на  министъра на финансите и на управителя на Българска народна банка за участие на Република България в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка. "Мерките в Плана предвиждат засилване на рамката на надзора в банковия сектор чрез тясно сътрудничество с ЕЦБ и чрез предприемане на необходимата подготовка в съответствие със съществуващите процедури, чрез извършване на редица промени в националното законодателство, като се предвижда към края на 2018 г. те да бъдат одобрени от Народното събрание", пише в съобщението на правителството.

Министерският  съвет съобщава още, че до края на 2018 г. в Закона за кредитните институции ще бъдат въведени нови текстове, позволяващи да се налагат  на системно ниво  изисквания към кредитополучателите. Предвижда се също така засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества); подобряване на рамката за несъстоятелността след извършване на преглед на законодателството и изготвяне на съответните законови изменения; засилване на рамката за борба с изпирането на пари; модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия.

Пак до края на декември 2018-а Народното събрание трябва да ратифицира  Споразумение относно  прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране на банки.

Подготовката на прегледа на качеството на активите на българските банки трябва да започне през септември или октомври 2018-а. Конкретните срокове ще зависят от ЕЦБ, която този път персонално ще определя правилата, по които ще се извършват прегледът и обхватът му, тя  ще надзирава и провеждането му. Конкретните резултати  от цялата тази процедура по прегледа и от стрес-тестовете ще станат ясни до средата на 2019-а. Тук големият въпрос е дали вследствие на този преглед ЕЦБ ще обяви  надзорни препоръки към отделни български банки и какви ресурси и време ще са необходими за тяхното изпълнение. Друг момент е  и дали евентуални препоръки ще са повод за ЕЦБ да отложи приемането на страната ни в Европейския банков съюз. Това пък  автоматично означава и отлагане на влизането ни в ERM II.

Планът за действие, одобрен от правителството, предвижда  по-строги правила за работа и на пенсионните фондове,  и за застрахователните дружества.

Според правителствения  план КФН поема ангажимента до края на 2018-а да промени наредбите, уреждащи начина за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и за изчисляването и обявяването на доходността на един  дял. Предвиждат се изменения на наредбата, определяща правилата за отчетността и оценката на активите и пасивите, както и за образуването на техническите резерви на застрахователните дружества и на Гаранционния фонд. Ще бъде допълнена и методологията за заверка на годишните количествени данни във връзка с отчетността на застрахователите по изискванията на "Платежоспособност ІІ".

Трябва да бъде разработен и Наръчник за прилагане на рисково базиран надзор по отношение на застрахователите. Всички тези промени ще доведат до по-строги изисквания по отношение на качеството на активите и размера на техническите резерви за застрахователите. Много е вероятно в резултат на всичко това да  се констатира  необходимостта някои от тези дружества  да увеличат капиталите си. Във всеки случай както банките, така и застрахователните компании  и дружествата, управляващи осигурителни фондове, ще бъдат изправени пред ново голямо предизвикателство.

Всичко това нямаше да е кой знае какъв проблем, ако целият този процес бе изолиран по някакъв начин от политическия нихилизъм, който винаги се проявява в България, когато става дума за финанси. Досегашната ни практика е показала,  че опозицията няма да пропусне да  използва за свои  партийни и конюнктурни цели всички проблеми, които ще се появят  в хода на предстоящата оценка на качеството на активите. И това натоварва предстоящото  предизвикателство с огромен репутационен риск както за финансовата ни система, така и за държавата като цяло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във