Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЯКОЛКО РАЗГНЕВЕНИ МЪЖЕ

ЗАПИС НА ИЗКАЗВАНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ28 ЯНУАРИ 1993 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСАЗаседават: проф. Тодор Вълчев, доц. Милети Младенов, к.ик.н., Емил Хърсев, к.и.н., Ганчо Колев, Камен Тошков, Любомир Филипов, Розалина Нацева, к.ик.н., Стоян Шукеров и Любомир Христов, к.ик.н.Присъстват без право на глас: Борислав Стратев и Димитър Ананиев.Действие първо(10.30 ч. преди заседанието и в отсъствието на управителя на БНБ проф. Тодор Вълчев)Ем. Хърсев: Уважаеми колеги, помолих да се срещнем на това място и в тази зала, за да се опитаме да свикаме заседание на управителния съвет съгласно Закона за Българска народна банка. Моля секретарят на управителния съвет да ни информира дали присъстват достатъчен брой членове на това място, за да могат те да решат дали управителният съвет ще заседава.Св. Бисова: от общо 9 членове на УС присъстват осем.Ем. Хърсев: Аз констатирам, че при това положение на тази среща би могло да се състои заседание на управителния съвет. Заседание на управителния съвет на Българска народна банка се свиква от нейния управител, упълномощен от него подуправител или по искане на най-малко три от неговите членове. Свикал ли е управителят на банката проф. Т. Вълчев заседание на управителния съвет? Известно ли е на някого от членовете на УС управителят да е упълномощавал някого от подуправителите да свика заседание на управителния съвет? Следователно единственият законен начин да се свика заседание на управителния съвет е чрез писмена покана за свикване на управителния съвет от най-малко трима души.Г-жо Бисова, аз възнамерявам да отправя писмена покана до членовете на управителния съвет и да помоля поне още двама да се присъединят към тази покана с аргументи, струва ми се, нужни в този момент - да се обсъди състоянието на Българска народна банка и управителният съвет да се произнесе по въпроса.Г. Колев: Имаме днес редовно заседание, свикано от управителя на банката в 15 часа. Ако трябва да се внесе за разглеждане някакъв материал - допълнителен, чрезвичаен, предлагам да стане на това заседание.М. Младенов: Аз също поддържам предложението. Струва ми се, че трябва да спазваме процедурата, защото вчера сме я нарушили.Ем. Хърсев: Възможно е, но съжалявам, били сме може би подведени.М. Младенов: В случай че се мине към алинеята, която ти предлагаш, аз бих помолил за почивка, през която да се покани проф. Тодор Вълчев.Ем. Хърсев: Уведомявам ви, че съм поканил писмено управителя на БНБ да ме информира той на работа ли е и да ме информира за това, какви са неговите намерения.Ст. Шукеров: А възможно ли е, законно ли е, в един ден две заседания да се проведат?Ем. Хърсев: Господа, току-що постъпи покана от един човек - това не е достатъчно, за да се свика заседание. Ако има още двама, управителният съвет ще заседава, но тя трябва да бъде в писмена форма и трябва да е подписана от трима членове на управителния съвет. В момента е подписана само от един.Л. Христов: Искам думата.Ем. Хърсев: Да, момент, още не заседаваме, г-н Христов.Л. Христов: Може ли да се изкажа?Ем. Хърсев: Не, процедурата е. Трябва да имаме процедура.Л. Филипов: Трябва спокойно да говориш и никой не може да ти отнеме думата. Можеш да кажеш каквото си искаш. Никой не може да те прекъсва. Кажи си каквото искаш.Л. Христов: Явно е, че днес от 15 часа е свикано редовно заседание на управителния съвет с определен дневен ред, в което стоят за разглеждане важни належащи задачи. Ситуацията в момента е извънредна и аз мисля, че е редно да има такова извънредно заседание на управителния съвет сега, независимо дали то ще вземе някакво решение, дали няма да вземе решение. Но това трябва да се обсъди и затова аз ще подпиша такава писмена покана.Ст. Шукеров: И аз ще подпиша точно поради тези причини. Никакъв един час почивка не можем да си разрешаваме, за да чакаме професора, защото нещата ни изпреварват.Ем. Хърсев: Ние ще решаваме като колективен орган.М. Младенов: ... Защо да не поканим сега проф. Вълчев? Това е извън всякакъв морал. Аз предлагам половин час или един час почивка, в което време да го поканим, да заседаваме тука и да си охладим малко страстите. Да не си играем на деца.Ем. Хърсев: Тука няма никакви страсти.М. Младенов: Как да няма? Не е ясно в отпуск ли е?Ст. Шукеров: Ясно е, след като вчера гласувахме шест човека за това.М. Младенов: Гласувахме фалшиво, може би.Ем. Хърсев: Вероятно тук, аз имам чувството, че сме подведени, но нека да видим как седят правно нещата. Постъпила е покана за свикване на извънредно заседание на управителния съвет на БНБ от 10.30 часа с точка единствена. Прочетете текста.Св. Бисова: Моля ви да свикам заседание на УС на 20.01.1993 г. от 10.30 часа със следния дневен ред: точка единствена - относно състоянието на БНБ.Ем. Хърсев: Следователно, при това положение, постъпила е писмена покана за свикване на заседание на управителния съвет от 10.30 часа. Ние присъстваме тука, и аз, като един от тримата души, подписали писмената покана по този член, бих искал да се опитаме да заседаваме. Тъй като няма, според мен, подуправител (б.ред. - упълномощен да председателства заседанието), управителят на БНБ за съжаление не присъства тук, бих искал да предложа управителният съвет, който е свикан редовно в този момент, да избере един от своите членове да председателства заседанието. Аз предлагам да председателства г-н Колев.М. Младенов: Аз все пак направих предложение за почивка и за покана на липсващия член, защото тримата инициатори не са го поканили.Л. Филипов: Това е вече елемент от заседанието и това задължително трябва да го обсъдим.Ем. Хърсев: Хубаво, но нека то да започне първо. Дали се е конституирало това заседание, дали ще се приеме дневният ред...? Още не заседаваме, извинете ме. Чакайте да вървим по реда. Нека да не избързваме. Аз направих едно предложение, колеги. За да започне заседание, трябва да има подуправител, е казано в закона, който да го председателства. Аз предложих кандидатурата на г-н Колев. Моля, има ли други предложения.М. Младенов: Аз също направих процедурно предложение, което моля да се оцени, преди да минем към дневния ред.Ем. Хърсев: Извинете ме, ние преди да минем към какъвто и да е дневен ред, първо трябва да конституираме заседанието на управителния съвет. Да разберем той заседава ли, или не? Това още не е известно. Няма председателстващ на заседанието.Ст. Шукеров: Може ли само две думи да кажа. Хайде да не се правим на деца, защото аз имам конкретни въпроси към вас сега, тук и не ме интересува дали проф. Вълчев ще си подаде оставката, или няма да си подаде оставката. Аз искам да знам, първо, какво да правя на валутния пазар, след като всичко може да се очаква? И, второ, искам да разбера как да се държим към пресата? Защото вече бях заплашен от Плюс-минус, че щяло да ми се отрази на позициите, ако не се появя довечера, за да дам сведения за тайното заседание. Трябва да си определим някакво поведение поне. За такива неща става дума. Вие какво мислите, че толкова ще вземаме съдбоносни решения ли? Искам тази обстановка да обсъдим.Ем. Хърсев: В момента само говориме, не заседаваме още. Ние предложихме да се свика заседание. То трябва да се свика, според мен. Ако пък не може да се свика, нека да не се свика. Аз направих едно предложение. За да се свика заседанието, да се избере председателстващ, да се конституира заседанието, да се извести дневният ред, който е предложен, председателят да попита за други точки и да поеме ръководството. Аз не мога при това положение да ръководя. Моля ви за други предложения. Има ли други предложения относно това кой да председателства извънредното заседание, свикано по искане на членовете на управителния съвет Л. Христов, Ст. Шукеров и Ем. Хърсев? Има ли предложения?Л. Христов: Аз подкрепям.Ем. Хърсев: Не чувам други предложения. Моля, който е съгласен с така направеното предложение г-н Г. Колев да председателства извънредно свиканото заседание на управителния съвет, да гласува. Заповядайте г-н Колев.Г. Колев: Да приемаме, че има условия да започне заседанието на управителния съвет, въпреки че ме смущава едно - пълномощие, което липсва на подуправител, който да ръководи заседанието. Но самият управителен съвет с гласуването ме е упълномощил за това. Преди да преминем конкретно към дневния ред, има предложение от г-н М. Младенов да прекъснем заседанието, през това време да поканим г-н Вълчев, управител на банката, и аз предлагам това прекъсване да бъде от порядъка на 45 минути. Тъй като това предложение подлежи на гласуване, моля, който е съгласен...Ем. Хърсев: Момент, извинете... Поисках думата.Г. Колев: Добре, имате я.Ем. Хърсев: Уважаеми г-н председателстващ, не съм съгласен с направеното предложение, тъй като в момента в БНБ положението не е ясно. Управителният й съвет се намира, според мен, в момента в състояние, в което не може да упражнява нормално своите правомощия. Моля управителният съвет да заседава веднага.Л. Филипов: Аз продължавам принципното си искане от вчера - когато се оказа, че няма нито молба, нито заповед на проф. Вълчев - да приемем предложението на доц. Младенов и да отложим заседанието.Г. Колев: Има ли други предложения?Ст. Шукеров: Аз мисля, че ние създадохме условия да има заседание. Подкрепям това, че проф. Вълчев трябва да присъства на това заседание. Ние можем да заседаваме толкова дълго, докато той дойде тук, но не виждам защо трябва да прекъсваме.М. Младенов: Доста странно предложение. Да заседаваме, докато той дойде...Л. Филипов: Заседанието е свикано, но управителният съвет е в силата си, след като то е свикано от трима човека, да каже, че няма нужда от това заседание в това време, в този момент. Така че това, че е свикано, не значи, че ще се проведе.Ем. Хърсев: Но само управителният съвет може това да го реши.Г. Колев: Има две предложения. Първото предложение е на г-н Младенов да прекъснем заседанието за 45 минути. През това време да се направи възможното г-н Вълчев да бъде поканен и ако той до 11.30 часа не дойде, ние да продължим. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.К. Тошков: Може ли една бележка. Тъй като сме осем човека, е възможна ситуация гласуването да изравни гласовете. В този случай председателстващият или управителят имат решаващ глас?Б. Стратев: Управителят. Независимо кой е управител на банката, той е конституционен орган. Той има правомощия, определени от закона. Той ръководи заседанията и само той може да ги предостави. Не може колективният орган да каже: ти няма днес да ръководиш, ще ръководи друг. Законът има празнота, в интерес на истината, ако нещо се случи, кой ще ръководи заседанието.М. Младенов: Ние сме провеждали тогава нелегитимни заседания в миналото.Ем. Хърсев: Да оставиме откритите въпроси. Все пак колкото и празноти да има в закона, според мен, намерихме процедурна възможност да направим опит засега да свикаме едно заседание на управителния съвет. То все пак трябва да бъде ръководено. Дори да не е това ръководене по смисъла на този закон. Все пак някой трябва да въвежда ред. Все пак г-н Колев получи от нас правомощията той да ни дава думата.Б. Стратев: Ако се приеме, понеже е спорно, че г-н Колев е законно легитимиран да ръководи, неговият глас натежава при гласуването. Но не е ясно дали има право да му натежи гласът?Ем. Хърсев: Нека да не предрешаваме изхода от гласуването. Ще видим дали ще възникне такъв въпрос.Ст. Шукеров: Докато се разправяме, професорът ще дойде.Ем. Хърсев: Това ще бъде още по-хубаво. Дайте да гласуваме. Процедурният въпрос не можа да бъде решен.Г. Колев: Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложението на г-н Младенов за прекъсване на заседанието до 11.30 часа, моля да гласува. Пет гласа за и три против - Ем. Хърсев, Ст. Шукеров и Л. Христов.Г. Колев: Обявявам заседанието за прекъснато до 11.30 часа.Действие второ(Продължение на заседанието от 11.30 ч., с участието на проф. Тодор Вълчев) Проф. Т. Вълчев: Господа, поставям на гласуване дневния ред на настоящото заседание:1. Информация за положението на управителя на БНБ.2. Поведението на БНБ и на членовете на неговия управителен съвет спрямо медиите и други външни лица.3. Поведението на БНБ на валутния пазар при евентуална промяна на обстановката.4. Относно състоянието на БНБ.Приемате ли този дневен ред, или имате предложение за изменение и за разместване на точките?Р. Нацева: Имам един въпрос към вносителите. Понятието състояние на БНБ е много разтегливо. Ще го разискваме ли по отношение управлението, финансовото състояние, икономическото състояние? Какво се влага в това?Ем. Хърсев: От вносителите аз по служебното си положение в БНБ имам старшинство. Затова първо ще говоря аз. Намерението на тримата вносители е тук да се разгледат онези принципни въпроси, които управителният съвет намери за нужно да си постави в момента. Тоест това ще даде възможност управителният съвет да конкретизира точно въпросите, които всеки един от членовете му го вълнуват.Проф. Т. Вълчев: Г-н Хърсев, аз имам един въпрос към вносителите. Понеже въпросът е не само широк, но и изключително важен, имате ли някакъв макар и частично приготвен писмен материал за това, или ще докладвате устно?Ем. Хърсев: Уважаеми проф. Вълчев, аз бях сутринта изненадан от твърдения и факти, които ме озадачават. Аз предполагам, че в БНБ някои лица (искам да разбера които са те) са се опитвали да разрушат създадения ред, някои лица са се опитвали да искат оставки, да искат по незаконен начин да отнемат прерогативи на законни избрани длъжностни лица. И за съжаление не можах да формулирам мнението си по този въпрос. Не можах да подготвя писмен материал, защото нямах време. Но счетох за нужно управителният съвет да се събере веднага, макар и без писмен материал...Проф. Т. Вълчев: Ще приемем ли устния доклад само?Ем. Хърсев: Процедурно. Моля първо управителният съвет да се произнесе дали такава точка той желае да бъде включена, а след това да решава в какъв вид да бъде поискана информацията...Проф. Т. Вълчев: Поставям въпроса за приемането на дневния ред като цяло и така, както са подредени точките. Възразява ли някой срещу реда на тези точки, или срещу оставането на точките в дневния ред?Р. Нацева: Против редакцията на т.1, тъй като г-н Стратев предложи юридическа формулировка, а именно в отпуска ли е (б.ред. - управителят на БНБ), г-н Стратев да каже формулировката.Б. Стратев: Аз мисля, че една формулировка ще задоволи най-много в случая - информация от управителя относно неговите бъдещи намерения.Ем. Хърсев: Предлагам друга редакция на точката. Информация на управителя на БНБ, е моето предложение. Аз съм убеден, че управителят ще даде онази информация, която счита за нужно. Аз съм убеден, че всеки от членовете на управителния съвет ще постави на управителя на банката въпросите, които той реши да постави, и вероятно управителят ще му даде информацията, която намери за нужно. Благодаря.Проф. Т. Вълчев: Информация на управителя - е много неопределено. За какво да ви дам информация? За моето положение?Ст. Шукеров: Аз го формулирах много ясно, струва ми се, този въпрос и още веднъж, ако искате ще го формулирам. Мен ме интересува...Ем. Хърсев: Оттеглям предложението си за редакция.Ст. Шукеров: ... Дали сте в отпуск, или не? Вашето намерение, дали смятате да подадете оставка, или не. Защото аз два пъти чух от вас, че вие имате намерение да подадете оставка.Проф. Т. Вълчев: Да формулираме тогава така: информация от управителя на БНБ относно неговото положение и намеренията му.Б. Стратев: Информация от управителя относно неговите намерения.Ем. Хърсев: Уважаеми г-н Стратев, аз ще се съглася с всякаква формулировка на тази точка от дневния ред, която уважаваният от мен управител на БНБ проф. Т. Вълчев предложи. Благодаря.Проф. Т. Вълчев: Аз предлагам такава формулировка: информация от управителя на БНБ относно неговите намерения. Поведението на БНБ към масмедиите и други външни среди, предполагам, че ще се включи към т.1. Но нека да я формулираме като точка 2.Приема се.3. Поведението на БНБ на валутния пазар при евентуална промяна на обстановката.Ем. Хърсев: Редакционно. Моля да се изясни обстановката на какво. Предлагам формулировката: Относно операциите на БНБ на валутния пазар на 28.01.1993 г. и до края на м. януари 1993 година.Ст. Шукеров: Ако искате и за левовия пазар. Смятам, че може да се разшири.Проф. Т. Вълчев: Относно операциите на БНБ на валутния и левовия пазар на 28.01.03 г. и до следващото заседание на УС.4. Относно състоянието на БНБ. Моето предложение е този въпрос да се разисква след представяне на писмен доклад. Но ако сега не може да бъде представен такъв писмен доклад и стигнем до тази точка от дневния ред, аз съм съгласен да я разискваме устно.Ем. Хърсев: Продължаваме разискването на дневния ред. Предлагам тази точка да бъде гласувана. Предполагам, че управителният съвет ще е в състояние да се ориентира какви въпроси да си зададе и какви решения относно писмени материали, други становища на който и да е от ръководителите или от служителите този управителен съвет в какъв срок ще поиска. Благодаря.Проф. Т. Вълчев: Ще подложа на гласуване само ако видя, че има израз на несъгласие. Мълчаливо съгласие има, нали? Има съгласие. Приемаме дневния ред като цяло. Не виждам възражения. Пристъпваме тогава към т.1 от дневния ред.Не предполагах, че ще бъде искана от мен такава информация. Ще ви кажа, без да съм подготвен, следното. Първо, относно моето положение. Аз съм в отпуск от вчера въз основа на писмено подадена молба и устна информация до г-н Милети Младенов. Заявлението ми беше предадено на г-жа Хр. Миланова, която е подготвила и заповедта. Заведена е молбата ми под N51 от 27.01.1993 година. Заповедта е подготвена, но не е била поднесена очевидно на г-н Младенов за подпис. Вчера аз бях в банката около два часа, водил съм разговори, изпълнявал съм някои служебни задължения, дал съм някои нареждания, сравнително маловажни. Смятах, че днес съм в отпуск, но имах намерение да дойда и, както виждате, съм дошъл в банката и ако искате, аз мога да изпълнявам служебните си задължения. Но предпочитам да бъда в отпуск и молбата ми за отпуск е до 18 или 19 февруари. 18 февруари включително. Ще бъда в отпуск и извън София след 5 февруари. Вероятно.Относно моите намерения. За това смятах да ви информирам още от самото начало, като първо започна с едно малко обръщение към вас: да не разрушаваме колегиалните отношения на доверие, които сме имали един към друг. И да се опитаме това, което е станало вчера и онзи ден или от понеделник насам, да го омаловажим. Аз ще се опитам да го омаловажа пред масмедиите, да не се превръща в сензация, да ги убедя, че БНБ има и е избрала като членове на управителния съвет разумни и компетентни хора, които са показали това досега. Ако има вътре в управителния съвет някакви разногласия, тези разногласия ще се разрешат.Относно моите намерения, искам да ви уверя, че оставка ще бъде подадена в скоро време. Същото нещо е казано и в съобщението в печата. И никой няма да може да ме разубеди в това отношение. Това е мое старо намерение. Не казвам, че оставката ще бъде подадена утре или в петък, както имах намерение да направя това. Може би ще почакам малко повече - една седмица или седмица и половина, това не е толкова важно. Тъй като излизам в отпуск, ще издам заповед, както изисква чл.16, ал.2, да бъда заместван от един от членовете на управителния съвет. Възнамерявам... както винаги досега, или почти винаги, да ме замества г-н М. Младенов, докато съм в отпуск до 19 февруари. Как ще постъпим по-нататък, кой ще ме замества и кой ще управлява и упражнява функциите, ще зависи от това, как Народното събрание ще се отнесе към оставката, която съм подал, в какъв срок от време ще бъде приета, ще бъде ли избран нов управител... Докато Народното събрание не приеме моята оставка, аз имам възможността да ползвам или по-нататъшен отпуск и отново да моля един от подуправителите да ме замества, или да изпълнявам тези функции. Моето намерение е да подам оставка и това днес ще заявя на масмедиите. Ако вие искате още информация... Имаше един въпрос - за моето здравословно състояние. Моето здравословно състояние не е блестящо, но не е и критично. Помолих да бъда прегледан и ми беше насрочен ден за 4 февруари. При предварителен преглед, който се извърши от лекарите през месец януари, те смятат, че следва да се наблюдава общото състояние и сърдечната дейност, което е нормално. Не се виждам застрашен в тази област (да чукна на дърво). Кой може да каже, че не е застрашен от инфаркт, инсулт или нещо друго такова? Ако вие имате въпроси към тази информация, аз съм готов да отговаря.Л. Филипов: Проф. Вълчев, бих ви помолил, ако сте в състояние сега да ни кажете, но може би ще стане дума и пред журналистите, от кога евентуално ще подадете оставка? Най-малкото искам да ви предупредя, че може би при журналистите ще възникне този въпрос.Проф. Т. Вълчев: Има два варианта на текста на моята оставка. Там вероятно ще бъде казано (когато подам оставка), казвам вероятно ще бъде казано, че аз съм готов да напусна банката в момента, в който парламентът реши това. Той може да реши това на първия ден или на петдесет и първия ден. Парламентът не може да ме задържа безкрайно. Има определен предел. Разумен. Тази сутрин слушах г-н Хърсев, като се бръснех. Той правилно отбеляза и вярно е това, че аз още при избирането казах, че няма да изкарам мандата. Когато втори път бях пред парламента, когато ми беше гласувано доверие, по въпросния компромат, отново казах: Господа, аз се връщам на работа, но няма да изкарам мандата докрай. Аз повтарям това. ...Втория път заявих, че ще си подам оставката, след като разговарям с ръководителите на парламентарните групи и председателя на парламента. Тези разговори досега не съм провел, макар че с някои от тях аз съм говорил... С някои от тях, но не точно с ръководителите на парламентарните групи, а с някои депутати. Ще говоря и с ръководителите на парламентарните групи, и с председателя на Народното събрание за точния момент на подаването на оставката. Аз ще настоявам пред тях оставката да бъде подадена в скоро време. А как ще бъде приета, откога ще влезе в сила, откога реално ще напусна работа - това ще решим в течение на времето. Всеки случай това няма да бъде безкрайно, предполагам.Ем. Хърсев: Ще задам няколко въпроса, на които управителят може да ми отговори или да не ми отговори. Първият въпрос е уточняващ. Спомена се, че е подадена молба под N51 от 27.01. Съгласно Основните положения на документооборота на БНБ документите в БНБ се регистрират под един номер, който се състои от две части, а именно 3-байтов индекс на структурната единица и 5 байта пореден номер. Аз предполагам, че молбата на проф. Вълчев, за която той спомена, е документ под N100-00051. Дали това е така?Проф. Т. Вълчев: Да, така е и веднага е била...Ем. Хърсев: Моля да ми разрешите да си задам въпросите.Проф. Т. Вълчев: Така е, молбата беше веднага заведена и дадена в ръцете на г-жа Христина Миланова.Ем. Хърсев: Когато управителят на Българската народна банка реши да поиска отпуск, аз предполагам, че процедурата за това е следната: първо, управителят на Българската народна банка се обръща към подуправителя, който е компетентен да решава кадрови въпроси, а именно доц. Милети Младенов. В случай че няма сериозни основания да възрази срещу това напълно законно искане на управителя, ресорният подуправител следва да се увери в това, дали са спазени изискванията на Закона за БНБ и в случай че това е така, да разреши отпуската. Спазването на изискванията на Българската народна банка в този случай означава управителят преди да е излезнал в отпуск, в предполаганата писмена или поне в устна форма да е възложил своите компетенции на някой от подуправителите на Българската народна банка. Въпрос: Спазена ли е тази процедура и издадена ли е такава заповед, кой е нейният регистрационен номер, тя доведена ли е до знанието на останалите членове на управителния съвет, тъй като с настоящето аз информирам, че до мое знание тази заповед не е идвала? Завърших въпроса.Проф. Т. Вълчев: Емиле, нека да не продължаваме да говориме по строго формални показатели...Ем. Хърсев: Уважаеми проф. Вълчев, разрешете ми...Проф. Т. Вълчев: Не ме прекъсвайте, не ви давам думата. Уведомил съм (отговарям подред на вашите въпроси) устно г-н М. Младенов, който не възрази на това. Не е издадена заповед, с която възлагам да изпълнява тези компетенции, но възнамерявам да издам такава заповед днес и тя ще бъде доведена до знанието на членовете на управителния съвет. Сега из имам въпрос. Вчера...Ем. Хърсев: Нека да привършим...Проф. Т. Вълчев: Вие свършихте, сега аз отговарям.Ем. Хърсев: Не, аз имам много въпроси.Проф. Т. Вълчев: После ще отговаряме на въпросите. Сега искам да ви кажа за съобщението на пресслужбата, че от 26 януари 1993 г. г-н Вълчев е в отпуск. Моят въпрос е, кой е формулирал това съобщение, в което се казва, че управителният съвет на БНБ съобщава.Ем. Хърсев: Протестирам, тъй като въпросът е нерелавантен към този момент. Аз започнах изказване по един конкретен въпрос. Надявам се управителният съвет да се занимае с поставения от проф. Вълчев въпрос с изясняване на проблемите, възникнали около БНБ в момента. Моля за разрешение, проф. Вълчев, да продължа задаването на въпроси, които ще са невероятно прости.Проф. Т. Вълчев: Продължете.Ем. Хърсев: Моля да ми кажете по какъв ред да задавам въпроси. Дали да задам всички въпроси...Проф. Т. Вълчев: Добре, задайте всички въпроси, но ще трябва да ги запиша.Ем. Хърсев: Добре, аз съм в състояние на повторя. На втория въпрос получих удовлетворителен за мен отговор, но имам следващ един въпрос. Вие изразихте свое намерение да подадете оставка. Моят въпрос към вас е такъв: това ваше устно намерение ли е, от какви мотиви то е продиктувано, дали има някое лице, кое е то, дали някой от членовете на управителния съвет е искал това от вас, оказван ли ви е натиск, под каква форма, с какви средства? И следващият ми въпрос е, в разговорите, за които споменахте, вие произнасяли ли сте моето име, или името на друг член на управителния съвет на БНБ и в какъв аспект? Благодаря. Това са моите въпроси.Проф. Т. Вълчев: На въпроса относно имената, какво имате предвид. Да съм произнасял имената и къде...Ем. Хърсев: В разговорите, за които говорихте. Вие споменахме проведох някои разговори. В тези разговори за мен говорихте ли и в какъв аспект говорихме за мен?Л. Филипов: Много се извинявам, това не е по тази точка. Това е за последната точка, ако искате, но не тук.Ем. Хърсев: Управителят е в състояние, разбира се, да се въздържи, аз няма да настоявам. Нямам други въпроси.Проф. Т. Вълчев: Решението ми да подам оставка съм взел отдавна сам. Само оставаше да избера момента. Няма лице, което да е настоявало за този дълъг период от време аз непременно да подам оставка, освен в понеделник, когато неочаквано за мен, в 8 часа вечерта, вие всички дойдохте в моя кабинет. Аз не бях предупреден за това ваше посещение. Тогава г-н Хърсев заяви, че срещу банковата система, срещу Българската народна банка и лично срещу управителя се подготвя атака, подготвят се компромати. Г-н Хърсев ми е намеквал за това и преди в продължение на последния месец, аз не съм обръщал внимание на тези намеци. Сега се досещам, че е имало такива разговори - че той знае, че се подготвят документи, че има служби за такива работи, но аз не съм обръщал особено внимание. Тогава г-н Хърсев каза, че най-доброто, което можем да направим, е аз да подам оставка. Не знам дали е казал незабавно, или в близките няколко дни. Подавайки оставка, извеждаме обекта на атаката от полезрението на онези, които имат намерение да атакуват мен, да атакуват (което е по-страшно) Българска народна банка и банковата система като цяло и следователно разбра се и вас. След това и в личните разговори, поне трима от вас заявиха, че това е най-добрият момент, че това трябва да стане сега. Искате ли да ви кажа кои са тези трима? Хайде да не ги казвам. Вие казахте, че сега е моментът да се подаде оставката. Това е въпросът.В разговорите, които съм водил с г-н В. Димитров (б. ред. - Венцеслав Димитров) вчера, с министър-председателя и с господата Пирински, Папаризов, Ф. Димитров и може би още някой друг, съм избягвал да споменавам имена. Името на Хърсев беше споменато от г-н В. Димитров. Може и аз да съм споменал името на Хърсев в този разговор, аз не си нося касетофон и не си записвам разговорите и мисля, че това е излишно. Но не съм споменал името на г-н Хърсев в никакъв случай в неблагоприятна светлина. В никой от тези разговори. Стараел съм се въпросите да бъдат зададени в една безлична форма - говори се, каква е вашата позиция, какво е вашето мнение, мислите ли, че политическите сили са изразявали това мнение, смятате ли, че този момент е най-подходящият сега... Не съм споменавал името на г-н Хърсев с цел да го представя в неблагоприятна светлина. Аз се учудвам откъде средствата за масова информация са се добрали до сведения, които ние сами напоследък сме забравили? Споменават за изграждането на банката, че то щяло да струва 1 млрд. лева, че сме имали различия по този пункт. Изглежда, те ни следят повече, отколкото ние самите себе си следим.Ем. Хърсев: Може ли реплика по тези въпроси.Проф. Т. Вълчев: Аз въобще предлагам да се разговаря човешки, а не строго формално, но както искате.Ем. Хърсев: Вижте, проф. Вълчев, аз съм принуден да преминем към много строго формални форми на общуване в този момент, тъй като не съм в състояние да разбера кой какво твърди. Искам да направя едно изказване само от едно изречение. Аз подозирам, че всички онези неща, които чувам, говорят се, чета по вестниците, те нямат никакъв ангажиращ характер. Аз съм разговарял с вас, може тези разговори да са интерпретирани неправилно, това е просто изявление. Аз мисля, че в случая някой някого дезинформира, но в случая и срещу мене се насочва една клеветническа кампания. Не мога да разбера какъв е нейният смисъл и се опитвам да направя сега това тук, за да разбера дали членове на управителния съвет участват в нея, какво те мислят, какво те искат, техните решения какви са? Просто това е нужно ние всички да го знаем, за да сме в състояние нормално да ръководим тази банка, за което сме избрани.Аз си спомням за тази среща, за която вие споменахте. Изненадва ме вашето твърдение, че тази среща е била неочаквана за вас. Тъй като извънработно време пребивавах в банката по ваша молба с аргумента, че председателят на Министерския съвет проф. Л. Беров възнамерява да говори с лица, сред които съм и аз. Това разбрах от вас, въпреки и в по-късен момент на деня в понеделник, 25 януари. Тази информация вие ни дадохте във вашия кабинет в присъствието на доц. М. Младенов, г-н Л. Христов. Това аз си спомням, малко преди ние с доц. Младенов да тръгнеме към Министерството на финансите.Въпреки всичко аз бих искал тук да установим пълни факти, че никой, аз разбирам от членовете на управителния съвет, не се е обръщал към вас, за да ви заплашва, за да ви подлага на натиск, за да ви показва компромати и документи, да ви уличава, да ви обвинява и т.н.Проф. Т. Вълчев: Това беше реплика. Да отговарям ли на тази реплика?Моят отговор на тази реплика е, че срещата в моя кабинет в 8 часа вечерта в понеделник за мен беше неочаквана. В целия състав, никога в 8 часа вечерта без предварителна уговорка, членовете на управителния съвет не са се събирали и не са се събирали в моя кабинет. По време на срещата, заявявам категорично и нека това да бъде записано, имаше внушение, че е желателно оставката да бъде подадена скоро, за да бъда изведен аз от тази атака и да бъде спасена банката. Това внушение беше недвусмислено. Г-н Хърсев показваше тогава интервюто на г-н Ал. Йорданов, който има един много силен пасаж относно банките. Това беше заявено тогава. Беше заявено, че политическите сили подкрепят едно мое оттегляне в този момент, макар че политическите сили не бяха назовали много точно и въпреки, че аз няколко пъти питах коя политическа сила. Прав е г-н Филипов, като казва, че вие сега, като записвате това заседание на УС, това е един осакатен запис. Защото нямаме също такъв запис за почти двучасовия разговор, който водихме тогава. След това ви помолих, вие си спомняте, да разговарям с всеки един от вас поотделно. И г-н Л. Христов, аз много високо ценя неговото мнение, неговата откровеност, каза, че сега е моментът, сега аз се намирам на гребена на вълната. Това бяха думите и на г-жа Р. Нацева - сега това трябва да стане. Такава позиция застъпи и г-н Шукеров. Тези тримата заявиха, че трябва да стане сега. Други двама заявиха, че не могат да разберат съвсем точно обстановката и в момента не могат точно да кажат (което също разбирам) какво би следвало. Г-н М. Младенов ми даде съвета аз да попитам политическите сили каква е обстановката. Твърдеше се, в разговора, който водихме общо, че политическите сили ще подкрепят една такава оставка в този момент. Затова е добре, съветва г-н М. Младенов, аз да попитам представителите на политическите сили дали това е наистина така. Въобще да изясня въпроса. Г-н Г. Колев каза, че той предпочита да преспи, за да реши каква е позицията, която той ще вземе, какъв съвет в момента ще даде. Което също разбирам. Аз също искам да преспя, макар че бързо тогава взех решение и ви казах, че подаването на една оставка мен ще ме облекчи лично. Аз се съмнявам само относно целесъобразността на момента, но това ще ме облекчи. И аз трябва да ви кажа, че в понеделник вечерта и целия вторник се чувствах много облекчен до момента до сряда, в който говорих с г-н В. Димитров и той каза: Какъв е този управителен съвет, че решава кой да бъде управител на банката или не? Това е прерогатива единствено на Народното събрание и не управителният съвет, аз ще говоря с Милети Младенов. Така, че г-н Хърсев... двама членове на управителния съвет (говорим открито), г-н Филипов и г-н К. Тошков, ми казаха: Да, вие отдавна искате да се оттеглите, оттеглете се. Но вие изберете момента.Л. Филипов: В смисъл обявете сега, но с удобен момент.Проф. Т. Вълчев: Аз, господа, не мога да възпроизведа всичко абсолютно точно, но се старая да възпроизведа онова, което се говори. Ето така стоеше проблемът. Но във вашето изказване, г-н Хърсев, се съдържаха ясни внушения за това, че сега трябва да се подаде оставка. Във вашите изказвания се съдържаше също внушението, че двама души трябва да управляват банката, двама управители. Когато ви казах, че аз не бих поверил управлението на вас, а на г-н М. Младенов, тогава вие казахте трима. Или вие казахте, или аз казах, не си спомням кой - тогава добре на трима. Горе-долу тока се разви разговорът. Сега мислите ли, че ние можем да възпроизведем целия разговор във всички детайли? Аз мисля, че не е важно, при което ценя еднакво отношението на всички членове на управителния съвет към мен тази вечер. Аз мисля, че всичките говориха откровено, никой от тях не осъждам, с никой от тях отношенията си няма да разваля. Аз и с вас отношенията си няма да разваля. Тогава ви дадох и една характеристика. Ако искате, мога да ви повторя тази характеристика. Аз ви ценя високо за таланта ви, за работоспособността ви, за бързината, с която работите, за неуморността. Аз не знам дали в банката има друг човек, който да е направил толкова много за нея, колкото сте направили вие. Но в същото време ви казвам, че имате някои отрицателни черти (вие не се съгласихте с мен, но това е мое мнение и другите вероятно се съгласяват, или не се съгласяват), поради което аз не бих оставил управлението на Българска народна банка на вас. Но това не зависи от мен. Това зависи от парламента. А сега зависи от закона. Докато парламентът не се е произнесъл кой ме замества, зависи от закона. Ако тълкувам правилно закона, когато отсъствам, трябва да възложа на един от подуправителите да изпълнява моите функции. Не си спомням кой член беше. Аз мога и по-нататък да работя с вас добре. Смятам, че това ще бъде до момента, докогато съм в банката. Това е всичко.Ем. Хърсев: Аз искам да констатирам фактите в правен смисъл. Тоест вие ни разказахте ваши спомени за една среща, състояла се в понеделник на 25-и от 20 часа във вашия кабинет... В този случай аз чух от вас спомени и пр. Аз мисля, че управителният съвет не би трябвало да се занимава със спомените на своите членове за визити, за разговори и пр., тъй като много е трудно той да установи факти или изявления и техните съдържания. Не си спомням за никакви внушения или натиск или т.н. да съм отправял към вас в смисъл подайте си, проф. Вълчев, оставката или еди как

Facebook logo
Бъдете с нас и във