Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нарасналите приходи увеличиха печалбата на БАКБ

"Българо-американска кредитна банка" АД приключва четвъртото тримесечие на миналата година с положителен финансов резултат в размер на 12.315 млн. лева след данъчно облагане, което представлява ръст от 57.3% спрямо нетната печалба преди година, става ясно от предварителния индивидуален финансов отчет на дружеството към 31 декември. Това подобрение на резултата е следствие от увеличението на паричните постъпления от основната дейност (приходи от лихви) на банката до 42.803 млн. лева. Основен дял при тях заемат лихвите от кредитна дейност (94.8%).

Продължаващата тенденция на намаляване на цената на привлечените средства рефлектира и в намаляване на лихвените разходи, въпреки нарастването на обема на този ресурс в активите на банката. Към края на миналата година харчовете по този показател намаляват с над 2.6 млрд. лв. до 7.432 млрд. лева. Най-голямо намаление се отчита при разходите за лихви на клиенти.

В края на декември нетният доход от такси и комисионни при БАКБ нараства спрямо същия период на 2017-а и възлиза на 7.107 млрд. лева или 16.10% от общите оперативни приходи на банката. Това е в резултат от разширяване на продуктовата гама, предлагането на дигитални услуги и засилената пазарна конкуренция.

Административните разходи на банката нарастват в съотвествие със стратегията за разширяване на точките на присъствие и развитие на нови технологии и продукти.

Средствата, заделени за обезценка на финансови и нефинансови активи обаче намаляват. Разходите за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) и към фонда за преструктуриране на банките (ФПБ) са общо в размер на 3.732 млрд. лева.

Банката следва принципите на диверсифициране на източниците си за финансиране. И в края на миналата година БАКБ поддържа стабилна депозитна база и отчита увеличение на депозитите от клиенти с 18.8% на годишна база. Това пък допринася за намаляване на зависимостта на банката от външно финансиране.

 Цветелина Бориславова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД (притежава 99.99% от акциите на "СиЕсАйЕф" АД) държи 61.429% от капитала на банката, а  LTBI Holdings LLC ("Ел Ти Би Ай Холдингс" Ел Ел Си) е собственик на 35.49% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във