Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лошите кредити са все по-малко

Международните валутни резерви достигнаха до 23.5 млрд. евро през юни, като растежът спрямо предходния месец се ускори до 3% при 1.4% през май. Това показа Месечният обзор на българската икономика, изготвен от Министерството на финансите.

Банковите резерви отбелязаха най-висок растеж през месеца от 7.4%. Банкнотите и монетите в обращение и депозитът на правителството също имаха положителен принос, като се покачиха съответно с 1.7% и 3% спрямо месец по-рано. В същото време, задълженията към други депозанти отбелязаха леко намаление от 0.3% при 19.4% нарастване предходния месец, което отразяваше преведените годишни премийни вноски на банките към Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Международните резерви продължиха да спадат на годишна база, но положителната динамика през месеца ограничи темпа на понижение до 1.9% при 3.6% през май. Банковите резерви продължиха да предопределят общия спад. Парите в обращение имаха най-голям положителен принос и нараснаха с 10.9% спрямо година по-рано, следвани от задълженията към други депозанти, с ръст от 30.7%. 

Темпът на растеж на кредита за частния сектор през май се запази на нивото си от предходния месец от 6.6% на годишна база. Както нефинансови предприятия, така и домакинствата имах положителен принос за общото нарастване. Кредитът за нефинансовите предприятия се увеличи със същия годишен темп като този през април от 2.9%, воден от овърдрафт и кредити с матуритет над 5 години. Растежът при потребителските и жилищните кредити продължи да се ускорява, съответно до 15% и 9.8% на годишна база. Това допринесе за положителното развитие на кредита за домакинствата, с ръст от 8.8%, въпреки ускорението на спада при „други кредити“ до 23.3% при 16.1% през април. Тенденцията на понижение на лошите и преструктурирани кредити се запази и през май те отчетоха годишно намаление от 14.3%. Така делът им в общите кредити за нефинансови предприятия и домакинства се понижи до 12.4% при 15.2% година по-рано. 
Претегленият лихвен процент по новоотпуснати кредити за нефинансови предприятия се повиши с 6 б.т. през май при спад от 41 б.т. през април. Увеличението се дължеше изцяло на деноминираните в евро нови сделки, докато цената на тези в национална валута и щатски долари се понижи. Общият обем нови кредити за нефинансови предприятия бе по-нисък с 36.3% спрямо предходния месец, но нарасна със 17.5% спрямо същия месец на предходната година. Средната цена по потребителски и по жилищни кредити се понижи, съответно с 36 и 5 б.т. на месечна база. 
Претегленият лихвен процент по нови срочни депозити се понижи с 2 б.т. през май спрямо месец по-рано. За понижението допринесоха новите срочни депозити в лева и евро, цената на които намаля, съответно с 3 и 26 б.т. спрямо април. Претеглената цена на депозитите в щатска валута отчете повишение от 27 б.т. По вид държател, цената на новите срочни депозити на домакинства се покачи с 2 б.т., с положителен принос от всички валутни сегменти. Претеглената възвръщаемост в корпоративния сегмент също се повиши (с 5 б.т.), водена от средствата привлечени в щатски долари, докато делът и цената на корпоративните депозити в лева и евро се понижи. Общият обем нови срочни депозити през май възлезе на 1.04 млрд. лв., което е с 8.9% повече в сравнение със същия месец на 2017-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във