Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТНАТА ЕКСПАНЗИЯ НЕ ВОДИ ДО ФИНАНСОВА АНЕМИЯ

Председателят на УС на Райфайзенбанк (България) Момчил Андреев, пред в.БАНКЕРЪГ-н Андреев, отпуснатите от банката заеми формират около 80% от общия размер на активите й. Това крие ли прекалено големи рискове за ликвидността й?- Не крие рискове. Райфайзенбанк (България) стриктно спазва както изискванията на Закона за банките, така и вътрешните лимити, определени от нашия собственик Райфайзен Централ Банк. Забележете, че през последните три години делът на заемите в актива на Райфайзенбанк (България) варира от 65 до 85%, като през този период тя се развива много динамично и е в добро здраве. В момента например кредитите заемат около 74% от балансовото число на банката и в същото време тя има отлична ликвидност. Достатъчно е да отбележим, че на междубанковия левов пазар тя предоставя на други банки много повече депозити, отколкото взема. При оценката на платежоспособността на банката трябва да се има предвид и мрежата от действащи кредитни споразумения с местни и чуждестранни банки и стенд-бай договори, по които тя може да ползва значително финансиране. Става въпрос за значителни суми, които при нужда ще осигурят допълнителна ликвидност на банката. Тъй като до момента те не са ползвани, размерът им не може да се види в баланса на кредитната институция. Има и още един фактор, който затвърждава стабилността на Райфайзенбанк (България). Ние сме една от институциите, при която привлечените за срок над три години средства заемат голям дял от парите, които управляваме. Само за последните осем месеца сме осигурили средносрочни и дългосрочни кредитни линии за над 130 млн. евро и значителна част от тях все още не са усвоени. Междувременно депозитите от граждани и фирми се увеличиха с близо 18% за първите пет месеца на текущата година. Очакваме тази тенденция да продължи - най-малкото защото предстои да открием 5 нови офиса само през юни. Самият кредитен портфейл на Райфайзенбанк (България) е жив - качеството на активите е отлично, а и значителен дял в тях заемат краткосрочните и нискорисковите кредити - например за мултинационални компании. Как ще се отразят на кредитната политика на Райфайзенбанк (България) промените в наредбите на БНБ, които целят намаляване на ръста на отпусканите заеми?- Кредитната ни политика е добра и няма причина да я променяме. Видимият ефект от рестрикциите на БНБ е оскъпяването на ресурса вследствие на увеличаването на т. нар. данък за минимални задължителни резерви. Едва ли допълнителният разход, който ще плащаме за него, може да се прехвърли изцяло към кредитополучателите поради засилената конкуренция между банките. Ще компенсираме с по-висока ефективност, оптимизация на разходите, с по-добро управление на касовите наличности и с търсене на алтернативни източници за генериране на приходи. По мое лично мнение наложените от БНБ ограничения вече действат в чисто психологически план, включително и заради несигурността сред търговските банки какви допълнителни рестрикции биха могли да последват. Очаквам банките да засилят мониторинга над кредитополучателите и да бъдат по-предпазливи. Каква е капиталовата адекватност на Райфайзенбанк (България) и позволява ли размерът на собствения й капитал да продължите да увеличавате кредитния й портфейл?- Капиталовата ни адекватност значително надхвърля законовите изисквания и позволява да продължим да кредитираме активно. Банката ни е една от най-рентабилните на пазара, като в значителна степен самофинансира експанзията си. А имаме и подкрепата на централата ни, включително и чрез увеличение на капитала и при привличането на кредитен ресурс. Планира ли ръководството на Райфайзенбанк (България) да разшири дейността й в областта на потребителските и жилищните кредити?- Определено да. От месец април реализираме комплекс от мерки в тази посока - рекламна кампания, нови продукти, телефонен център за информация и консултации на гражданите, обучение на служителите. Обемите за април и май се удвоиха и очакваме тази тенденция да продължи. Райфайзенбанк (България) е един от най-големите емитенти на облигации. Няма ли опасност тази дейност да позамре, след като БНБ въведе изискване да се заделят 4% задължителни минимални резерви върху всички средства, привлечени от граждани и фирми за срок над две години?- През изминалата година емитирахме успешно облигационен заем и бяхме водещ мениджър на няколко емисии, които пласирахме успешно. Смятам, че този пазар няма да замре, а ще продължи да се развива. Доколкото сме информирани, някои банки планират да пуснат нови емисии облигации, а има интерес и за емитирането на дългови ценни книжа от страна на корпоративни клиенти, общини, небанкови финансови институции. Очаквате ли основната лихва в държавата да продължи да расте заради мерките, които БНБ предприе за ограничаване на ръста в кредитирането?- Ще се въздържа от прогноза. Предвиждате ли Райфайзенбанк (България) да увеличи лихвите по заемите за различните видове клиенти?- Нямаме такива планове. Ако лихвата продължи да нараства, това няма ли да предизвика финансови затруднения за кредитополучателите и да се появят голям брой необслужвани заеми, което пък да застраши стабилността в банковата система?- Опасност за стабилността на банковата система в обозримо бъдеще няма. В момента лихвите са на исторически ниски нива. Преди пет години бяха значително по-високи и въпреки това и фирмите, и гражданите си обслужваха кредитите, а и стандартните ни процедури предвиждат, особено когато отпускаме инвестиционни кредити да правим стрес тест на получателите на заема - т.е. проучваме дали те ще могат да си обслужват кредитите при влошаване на икономическата ситуация в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във