Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТИРАНЕТО РАСТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Дебора Револтела, началник на отдел Изследвания в Нова Европа на УниКредито, пред в.БАНКЕРЪДебора Револтела е родена на 27 май 1970 година. Има италианско и американско гражданство. Завършила е висшето си образование през 1994 г. в университета Бокони в Милано с магистърска степен по икономика. През 1995 г. става доктор по икономика в университета Анкона в Италия. Кариерата си в банковия сектор Револтела започва през 1999 г., когато е назначена в отдел Оценка на кредитния риск на Банка Комерчиале Италиана. От март 2001 г. започва работа в УниКредито Италиано като началник на отдел Изследвания в Нова Европа и координатор на изследователската дейност на банката в страните от Нова Европа (б.ред. - това е термин, с който УниКредито определя държавите от Централна и Източна Европа, без Русия, Беларус, Молдова, Украйна, Сърбия, Македония и Босна и Херцеговина).Основните проекти, по които Револтела е работила, са Изследване на банковия сектор в Нова Европа (през 2002 г.), Финансови активи на населението и Анализи на индустриалните сектори (последните два са публикувани през май 2004 година).Г-жо Револтела, какво е нивото на кредитна задлъжнялост на домакинствата в Централна и Източна Европа?- Равнищата на кредитната задлъжнялост на домакинствата спрямо брутния вътрешен продукт в страните от Нова Европа са все още твърде ниски - средно 9.1%, в сравнение с петнайсетте държави от ЕС, където този показател е 59.3% от БВП. Ако обаче размерът на заемите за домакинства се изчислява спрямо индивидуалното богатство (б. а. - общият размер на спестяванията на глава от населението), ще видим, че задлъжнялостта е два пъти по-висока - средно 19.1 процента. За страните от Евросъюза този коефициент е 34.8%, като Естония и Хърватска се доближават към него. Що се отнася до България, задлъжнялостта на домакинствата спрямо спестяванията им е 21.6% - малко над средното равнище за страните от Нова Европа.Трябва да отбележа, че сами по себе си нивата на кредитна задлъжнялост не са рисков фактор за финансовата стабилност в една държава. Според икономическата теория разумно е потреблението да се прогнозира от гледна точка на ръста в доходите, който е логично следствие от процеса на доближаване на икономиките на държавите от Нова Европа към тези от развитите страни на континента. Във всички страни от Централна и Източна Европа ли се наблюдава бърз ръст в кредитирането на граждани? - Да, този процес е валиден както за десетте новоприсъединили се към ЕС страни, така и за държавите, на които предстои да станат членове на Евросъюза. Причината е, че във всички страни от Централна и Източна Европа се забелязва стремеж за изравняване на потреблението спрямо това в развитите страни. Което логично води до увеличение на разходите на гражданите за придобиване на нови стоки за бита и на имоти, както и за обновяването им. Така че ръстът в кредитирането за граждани е следствие от тези процеси.Увеличава ли се броят на необслужваните заеми в страните, които отчитат ръст в кредитирането?- Практиката доказва, че евентуално увеличаване на лошите кредити може да има една-две години, след като те са отпуснати. В Хърватска например, където ръстът в кредитирането бе най-сериозен в периода 2000-2003-а, отчетохме увеличение на просрочените заеми. Но от началото на 2004 г. наблюдаваме сериозна тенденция към намаляване на лошите кредити. Затова за повечето банки от Централна и Източна Европа има голямо значение постоянно да подобряват системите си за оценка на качеството на отпусканите заеми.Кои кредити са по-предпочитани в Централна и Източна Европа - потребителските или жилищните?- Сериозно нараства ипотечното кредитиране - въпреки големия брой граждани, които притежават собствени жилища. Причината е желанието на хората да подобрят качеството на жилищата си (чрез ремонт или замяна). Потребителските кредити също се увеличават, което е следствие на стремежа към доближаване на нивата на потребление до тези в развитите държави.Има ли опасност за финансовата стабилност в държавите, в които се наблюдава бързо увеличаване на ипотечните и потребителските заеми? - Високото ниво на кредитиране води до увеличение на потреблението, което от своя страна води до по-голям внос и до нарастване на дефицита по текущата сметка. Ако към това се добави и опасността от влошаване на качество на кредитите, очевидно има заплаха за финансовата стабилност на държавата. Въпреки това не мисля, че тя може да бъде избегната чрез строго ограничаване на кредитната експанзия. Изключително важно е банките да разпределят правилно кредитите за отделните сектори в икономиката и много стриктно да ги контролират, за да избегнат влошаване на портфейлите си. Тук основна роля играят надзорните органи и самите банки, които трябва да следят строго за изпълнението на изискванията за стабилност на кредитните институции. Мисля също, че покриването на дефицита по текущата сметка трябва да става чрез привличане на чуждестранни инвестиции, а не посредством вземане на кредити. При това положение ръстът на кредитирането за граждани и в сферата на потреблението не би трябвало да представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност на държавата. Кои са предпочитаните форми за спестяване в т.нар. Нова Европа и на какво се дължат тези предпочитания?- Банковите депозити все още са най-разпространената форма на спестяване, но във всички държави от региона те започват да отстъпват пред други финансови инструменти. Взаимните фондове, например, отбелязват значителен ръст. Според прогнозите на УниКредито за периода 2004-2007 г. средствата, вложени в тях, ще се увеличат с 29 процента. Ние изследвахме факторите, които са решаващи за промяната в предпочитанията на гражданите към новите продукти. Оказа се, че взаимните фондове са възприемани като иновационни продукти и че интерес към тях имат по-богатите хора, които са склонни да поемат по-голям риск при инвестиране на парите си с очакването, че ще получат по-висока доходност. Очевидно лихвените нива играят важна роля и взаимните фондове стават предпочитан продукт, когато възвръщаемостта на традиционните депозити започва да намалява.Други инструменти, които също се развиват бързо, са застрахователните и пенсионните, особено в случаите, когато пенсионните реформи в държавите протичат успешно. Забелязваме, че делът на пенсионните фондове при спестяванията на гражданите се доближава до нивата в страните от Европейския съюз - като се има обаче предвид обстоятелството, че там пенсионните реформи бяха забавени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във