Банкеръ Daily

Финансов дневник

Константин Пенчев ще гледа делото за КТБ в Конституционния съд

Делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка в Конституционния съд се падна на бившия омбудсман Константин Пенчев, съобщиха от институцията. Делото беше образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд да бъдат обявени за противоконституционни две разпоредби в Закона за банковата несъстоятелност, според които право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката наред с БНБ, но не и акционерите, а право на протест има прокурратурата.

Магистратите от ВКС искат да бъде обявен за противоконституционен текст от разпоредба, според която право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката и Централната банка, а право на протест – прокурорът. Този текст ограничавал правото на жалба на акционерите в банката, въпреки че те притежават над 5% от капитала и са страни в дело за фалит. Същото се отнася и за Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Според магистратите въпросният текст е в противоречие с членове от Конституцията, както и в несъответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Върховните магистрати искат да бъде обявена за противоконституционна и разпоредбата от Закона за банковата несъстоятелност, според която банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от Централната банка квестори, временни синдици или упълномощени от тях лица.

Съдебният състав е оставил без уважение исканията за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по делото за КТБ и е спрял производството по делото.

От ВКС поясняват, че спирането на производството пред касационната инстанция не се отразява на развитието на производството по несъстоятелност на КТБ. То трябвало да продължи с оглед на правилото за незабавно изпълнение на решение на Софийския градски съд, както и съобразно определената с решение на Софийския апелативен съд начална дата на неплатежоспособността - 20 юни 2014 година.

 


Фалитът на КТБ стигна до КС, след като тричленен състав на Върховния касационен съд спря делото по жалбата на акционерите на КТБ. И се обърна към Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни две разпоредби в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН),  според които право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката наред с БНБ, но не и акционерите, а  право на протест има прокурратурата. Пак според атакуваните норми банката, за която се иска несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от централната банка квестори или от назначените временни синдици или от упълномощени от тях лица.

Според съдиите от ВКС нормите на закона противоречат на правото на справедлив процес и  противоречат на редица норми от конституцията и на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, които уреждат правото на гражданите на ефективни правни средства за защита.

КТБ е в несъстоятелност от април 2015 година. От тази дата имуществото e под запор, правомощията на управителните му органи – прекратени. Започна и осребряването на активите на банката.

Първоинстанционният съд обяви за начална дата на неплатежоспособността момента, в който беше отнет лицензът на банката - 6 ноември 2014 г. Апелативният съд потвърди решението за фалита, но промени началната дата на несъстоятелността към 20 юни 2014 г., когато КТБ бе поставена под особен надзор.

Датата е важна – след нея всички извършени сделки са недействителни, включително сключените договори за цесия.

Ако Конституционният съд обяви атакуваните текстове за противоконституционни, те спират да се прилагат. А при това положение ВКС може да върне делото за ново произнасяне на втора инстанция, където жалбите на акционерите не бяха разгледани заради правилата на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във