Банкеръ Daily

През новата година

Колко ще изхарчи БНБ?

Разходите за издръжката на Българската народна банка през 2019 г. ще бъдат увеличени с близо 10 на сто. Това става ясно от изготвения бюджет на Централната банка, който е изпратен до парламента  за обсъждане и одобрение. Гуверньорът на БНБ Димитър Радев информира депутатите, че управителният съвет на Централната банка го е приел на 28 ноември и вече е обнародван в "Държавен вестник".

Според документа през тази година издръжката на БНБ ще струва 112.8 млн. лв., като в сравнение с бюджета за 2018 г. размерът й е увеличен с 9.9 млн. лева. От Централната банка обясняват увеличението като "комбиниран резултат от увеличение на планираните средства за разходи за издръжка на паричното обращение, за външни услуги и на разходите за персонала и за административни разходи и от намаление на разходите, свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки, и на средствата, предвидени за материали и амортизация".

Управителят на БНБ Димитър Радев напомня, че бюджетът на Централната банка се финансира изцяло със собствени ресурси.

"Това осигурява финансовата независимост, необходима за изпълнение на основния мандат на БНБ да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на ЗБНБ", пише гуверньорът.

Разходи за повече пари

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение  през  новата година, са в размер на 34.8 млн. лв. и представляват 30.9% от общите разходи за издръжка на банката. Спрямо 2018 г. те се увеличават с 28.1 процента.

Важно е да се уточни, че разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, имат за цел ефективното функциониране на БНБ и подобряване на  организацията на емисионно-касовата дейност. При определянето на необходимото за 2019 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти за тази година са в размер на 17.759  млн. лв. и се увеличават с 80.5% спрямо предвидените за изминалата година. През 2018 г. бе планирано отпечатване на 84 млн. броя банкноти от четири номинала, а през 2019 г. планът е да бъдат отпечатани 153 млн. броя банкноти от пет номинала. В тазгодишния бюджет са предвидени допълнителни резерви от средства за отпечатване на нови емисии на банкноти с високи номинали, като е отчетен потенциалният ефект от включване на допълнителни защитни елементи в новата серия банкноти.

Колкото до  разходите за производство на нови монети през 2019 г.,  те ще бъдат намалени. За тази цел са планирани с 2.2% по-малко средства спрямо тези за 2018 г., или 16.1 млн. лева. В тази сметка влизат 637 хил. лв. за отсичане на юбилейни и възпоменателни монети. Планирани са  средства за производство на разменни монети през 2019 на сума  15.4 млн. лв., или с 10.6% повече спрямо бюджета на БНБ за 2018-а по този показател. С оглед на потребностите на БНБ от разменни монети за обслужване на обращението през 2019 г. ще бъдат отсечени 197 млн. броя разменни монети.

Повече пари за заплати

Заложените в бюджета на БНБ разходи за персонал през 2019 г. се увеличават с 2.9 млн. лв., или 9.9% спрямо утвърдените за 2018 г. средства и са в размер на 32.4 млн. лева. Сумата представлява 28.8% от общите разходи на банката.  

"Предвижданото увеличение на заплатите на служителите цели осигуряване на конкурентоспособност на пазара на труда с цел наемане и задържане на необходимия за изпълнението на функциите на банката висококвалифициран персонал от банкови специалисти", пише в бюджета на БНБ.

Колкото до  възнагражденията на членовете на управителния съвет, проведено проучване на нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2018 г.  е показало  изоставане на средните общи месечни възнаграждения на членовете на управителния съвет на БНБ в сравнение с възнагражденията на ръководителите в търговските  банки  с 9.63 процента. Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на управителния съвет за 2019-а се определят, както следва: 16 849 лв. за управителя; по 14 442 лв.; за подуправителите и по 4814 лв. за другите членове.

Във връзка с предвиденото в бюджета за 2019 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите с 9%  средните общи месечни възнаграждения по групи персонал през 2019 г. се очаква да бъдат, както следва: "ръководен персонал" - 5244 лв.; "специалисти" - 2380 лв.; и "поддържащ персонал" - 1302 лева. 

Модернизация

В инвестиционната програма на централната ни банка за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2019 г. са планирани 14.2 млн. лева. Предвидени са средства БНБ да продължи  работата по инвестиционен проект за изграждане на нов Касов център в Пловдив - сумата е в размер на 13.9 млн. лева.

За основен ремонт с частично преустройство на почивната база на Централната банка в Приморско са заложени 130 хил. лева. За дейности, свързани с изготвяне на техническа експертиза за оценка на състоянието и изпълнение на предписанията за укрепване и консервация на колона пред централния вход на сградата на пл. "Княз Александър I" № 1, са предвидени 80 хил. лева.

От бюджета става ясно , че инвестиционните разходи за информационни системи на БНБ възлизат на 13.2 млн. лв. и представляват 37.9% от общия размер на инвестиционната програма, и са  увеличени спрямо 2018 г. с 938 хил. лева. Разходите на банката в областта на електронизацията са насочени към поддържане и развитие на модерна технологична инфраструктура, осигуряваща ефективно протичане на бизнес процесите, уточняват от Централната банка. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във