Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН потвърди проспекта на "Премиер Фонд"

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от "Премиер Фонд" АДСИЦ, Варна. Това се посочва в решение на регулатора от 12 юни.

Емисията е в размер на 20 млн. лв., разпределени в 20 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лв. всяка, издадени на 15 декември 2017 г. и с падеж на 15 декември 2025 година. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6.50%, а периодичността на лихвените плащания е на 6 месеца.
Комисията вписа посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар, съобщава още регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във