Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какво ще прави КФН до края на годината?

Какво включва Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли - 31 декември 2018 г., става ясно от решение на регулатора от 26 юни.

Според плана през остатъка от годината КФН ще промени следните Нормативни актове:

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяване на надзор за спазването им;

- Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

- Наредба за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;

- Наредба за съхраняването, използването и унищожаването на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно;

- Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка;

- Наредба за единните изисквания за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор;

- Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по интернет;

- Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им;

- Наредба за предоставяне на информация за застрахователните продукти, разпространявани на пазара в Република България или от разпространители на застрахователни продукти от Република България в други държави членки;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 05.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност;

- Наредба за системата на управление на застрахователите и презастрахователите;

- Правилник за изменение и допълнение в Правилника на Гаранционния фонд;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд;

- Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Р. България, както и за формата на актюерската заверка и доклад;

- Наредба за лицата, получаващи пазарни проучвания;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти;

- Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

- Закон за изменение и допълнение на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във