Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИЗВАДКИ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА НА ИВАН ИСКРОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БНБ В ПЕРИОДА 2003-2009 ГОДИНА

Приоритети1. Поддържане на стабилността на националната валута чрез валутния съвет.2. През 2009 г. БНБ да е част от Европейската система на централните банки.3. През 2009 г. националната парична единица на България да е еврото.4. Ефективна и прозрачна структура на Централната банка5. Актуализиране на регулациите и развитие на системата от банкови стандарти.6. Поддържане на стабилна банкова система чрез стриктен банков надзор.7. Регулярна комуникация и пазарна дисциплина в банковия сектор8. Честен достъп до кредитната система и защита на интересите на нефинансовите клиенти.9. Развитие на националната банкова инфраструктура до нивото на европейските стандарти.10. Осигуряване на възможност за развитие на специализирани финансови институции, инструменти и услуги.11. Развитие на технологичния и аналитичния потенциал на БНБ.Принципите на Валутния борд, приложени успешно и натрупали вече шест години история, да бъдат основната гаранция за стабилността на лева. Стриктното спазване на тези принципи е първият императив пред дейността на Централната банка през следващия мандат. Независимостта на Централната банка от органите на правителствената администрация и консервативното инвестиране на валутните наличности, обезпечаващи паричната маса в левове - това са главните опори на Валутния борд.Автономността на БНБ не може да се схваща като екстериториалност. Централната банка е част от държавната администрация, специализирана държавна институция, макар и независима от правителството. Независимостта й не може да оправдае липсата на ефективен механизъм за диалог между ръководството на БНБ, от една страна, и правителствената администрация, банковата система и публиката, от друга страна. Предпазливата консервативност не означава управленска пасивност на централните банкери. През шестте години на следващия мандат една от стратегическите цели на БНБ ще е връщането на институцията като активен участник във формулирането и приложението на националната икономическа политика.Тезата на досегашния управител на БНБ от последните дни, че с избора на друг на поста се цели разпиляването на фискалния резерв, оценявам като недобронамерена и непрофесионална. Това са пари на правителството. И занaпред БНБ ще продължи да бъде само финансов агент на държавата по обслужване на бюджета, външния дълг и операциите с държавни ценни книжа. В някои държави тази функция е решена посредством създаването на Държавен трезор. До формулирането на единна политика на ЕС по този въпрос е редно и подходящо БНБ да продължи да изпълнява своите финансови и административни функции, оформени в договор с Министерството на финансите.Сега прилаганата стратегия за управление на валутните наличности на банката - такава, каквато я разчитаме в годишните отчети на БНБ, и епизодичните обяснения, давани по този въпрос пред парламентарната Комисия по бюджет и финанси и в медиите - страда от редица недостатъци. Тя е недостатъчно прозрачна, липсват предварително обявени критерии за избор на портфейлния състав, рисков профил и процедури по управлението на валутните наличности.През следващия мандат 2003-2009 г. управлението на валутните наличности на БНБ да се подчинява на основното изискване за максимална сигурност. Сериозно внимание да бъде отделено на възможностите за повишаване на доходността от управлението им. Професионалното структуриране на валутния портфейл да бъде извършвано по начин, прозрачен и ясен за публиката, за да се избегнат всякакви съмнения, че валутните наличности се източват или инвестират при риск, по-висок от максималния инвестиционен рейтинг (ААА).България да напусне системата на валутния съвет с присъединяването си към Европейския паричен съюз. Главната задача на УС на БНБ и управителя на банката е да управляват дейността й така, че това присъединяване да бъде възможно веднага след изтичане на приетия двегодишен карантинен период от момента, в който България стане пълноправен член на ЕС. Моят личен стремеж ще бъде още на 1 януари 2009 г. България да има нова национална валута - еврото.Само като безплодни теоретични дискусии могат да се определят твърденията за необходимата девалвация на лева. С приемането на ангажираща стратегия за управлението и развитието на БНБ законодателят трябва да даде категоричен отговор по този въпрос, а именно: никога и в никаква степен българският лев няма да бъде девалвиран и ще бъде заменен с новата национална валута - еврото, при досегашния фиксиран курс 1.95583 лева за едно евро.Решение за въвеждане на еврото като разплащателна единица в България преди влизането ни в Европейския валутен съюз не може да бъде взето едностранно. То е възможно единствено при договореност с Европейската централна банка като кратка междинна фаза в процеса на адаптирането на националната парична система за присъединяване към Европейския паричен съвет. Докато не бъде постигната такава договореност, едностранна евроизация на националното парично обращение не може да бъде допусната.БНБ може да стимулира търсенето на евро, като елиминира постепенно трансферните бариери. Тя следваше да премахне своя арбитражен марж по обмените лев-евро и евро-лев, с което щеше да повлияе положително за намаление и на прилаганите от банките арбитражни маржове. В бъдеще ще е недопустима досегашната практика на БНБ да отказва операции за арбитраж между евро и лев в която и да е посока.БНБ трябва да възстанови технологичната си способност да провежда активна парична политика, вече в пълно съответствие със стандартите и изискванията на Европейската централна банка, за да работи като пълноценна национална централна банка след присъединяването към Европейския паричен съюз. Правилата и процедурите за работа с инструментите на паричната политика трябва да бъдат подготвени и представени пред банковата система далеч преди да бъдат възстановени операциите на открития пазар, специфичните операции за курсови интервенции и рефинансиране на търговските банки.Трябва да се отбележи, че по отношение на надзорната дейност БНБ заслужено получава високи оценки както от страна на международните финансови институции, така и от страна на специализираните органи на страните от ЕС. Постигнатото високо ниво на организацията и упражняването на банковия надзор трябва да се запази и развива от Българската народна банка. Основната насока, в която БНБ трябва да концентрира усилията си за подобряване на ефективността от надзора, са областите на дистанционния надзор и надзорната превенция. Има какво да се желае по организацията на специализирания надзор и специално по отношение на управлението на кризисните ситуации, в които БНБ действа инцидентно, според конкретиката на случая и без да разчита на предварително разработена методология за кризисно управление на поставена под особен надзор банкова институция.Ахилесовата пета на българския банков надзор е надзорът върху дейността на синдиците на обявените в несъстоятелност банкови институции. За да се гарантира, че при бъдещи такива случаи държавните органи ще бъдат подготвени да реагират незабавно за предотвратяване на разхищение на масата на несъстоятелността, протакане и блокиране на производствата в нескончаеми съдебни спорове, БНБ не бива да се дистанцира от тези проблеми, оставяйки ги единствено на грижата на Фонда за гарантиране на влоговете в банки.Прегледът на законовата и подзаконовата нормативна уредба на банковото дело в България, извършен в процеса на преговорите за присъединяване на страната към ЕС, показа поредица от несъвършенства и постави редица изисквания за хармонизация с европейските директиви и законодателство. Пред ЕС са поети съответни ангажименти за промени, други предстои да бъдат договорени в процеса на продължаващите преговори. Практиката на приложението на Закона за БНБ, Закона за банките и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове показва, че съществени проблеми не са уредени задоволително. Наредбите на БНБ, които съдържат приложимите регулации на банковата система, също се нуждаят от осъвременяване и хармонизиране с новоприетите европейски директиви, международни стандарти и норми на националното законодателство.Постигнатите договорености в преговорите с ЕС (особено по глава 3 Свободно предлагане на услуги) предвиждат нашата страна да приеме и приложи специализирано законодателство за ефективна защита на интересите на потребителя. По този проект БНБ трябва да поеме ясен ангажимент.Ролята на специализираното законодателство и регулации за защита на интересите на потребителя е да балансира неравностойното положение на клиента спрямо банката. Като надзорен орган и организатор на банковия пазар БНБ може и трябва да поеме инициативата за дискусия по функциите, статута и евентуалното институционализиране на банков омбудсман.

Facebook logo
Бъдете с нас и във