Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА БАНКИТЕ И КРИТИКАТА НА ПРЕСАТА

Д-Р ХАНС ВОНТОБЕЛ, БАНКЕР, ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОНТОБЕЛ ХОЛДИНГ АД Повече от половин век съм работил като частен швейцарски банкер, при което съм заемал редица ръководни длъжности, членувал съм в професионални сдружения към съответните управителни съвети, и, не на последно място - в продължение на повече от едно десетилетие бях член на управителния съвет на Нойе Цюрихер цайтунг. След падането на Желязната завеса посещавах многократно страните, намиращи се отвъд нея, разговарях с водещи дейци от политиката и икономиката, изнасях лекции пред студенти от редица университети, разположени между Балтийско море, Черно море и езерото Байкал, провеждах дискусии с тези млади хора. Ето защо имам скромните претенции, че донякъде познавам източната и югоизточната част на Европейския континент. Веднъж, през 1990 г., в Будапеща ми се наложи да платя за наивността си, като твърде прибързано закупих партида унгарски банкови акции.Глобализация и други модни думиНека да се въздържим от дефиниция на глобализацията, за която всички говорят и която пресата непрестанно споменава. Вероятно тя може да бъде разбирана само в технологичен смисъл, но какви са последиците й в културната сфера например? Не би ли било благородна задача пресата да разгледа подробно този проблем, да подхване други, модни сега, евтини думички, и да ги разнищи с въпросите си? И изобщо - каква е същността на демокрацията? В нашите училища демокрацията се отъждествява с господство на народа, което е едно мъгляво понятие повече. Или, ако останем в банковата сфера - какво представлява многократно споменаваното корпоративно управление (Corporate Governance) освен ръководство и контрол на предприятие, при които се поставят акценти, в чиято основа са проблемите от най-близкото минало? Животът на нашата планета става все по-комплексен, новите обстоятелства в политическата, икономическата или научната област са трудно разбираеми, те се сменят в бърза последователност. Да се обяснят простичко нещата на лаика - нали това е една от първостепенните задачи на отговорната преса! Това се отнася и за банковата сфера, където припряно препускаме от един моден термин към друг, създаваме нови финансови герои, въздигаме ги - и малко по-късно ги сваляме от пиедестала. По този начин на карта се поставят много неща, важни за нашия обществен живот. Ние не бива да си позволяваме нов провал в световната икономика, какъвто преживяхме през последните години. Пресата също носи отговорност за това. От провинциална борса до международен финансов центърСветовната експанзия на банките започна след Втората световна война с премахването на рестрикциите в паричния и капиталовия пазар. В първите десетилетия след войната Швейцария играеше решаваща роля като финансово средище благодарение на своя непокътнат банков апарат. Съответно голяма беше и нейната експанзия на финансовите пазари.През периода 1945-2001 г. общата сума на активите на швейцарските банки се увеличи повече от сто пъти, нараствайки от 21 млрд. швейц. франка през 1945 г. на 2227 млрд. швейц. франка през 2001 година. Само от началото на 90-те години тя се удвои. Броят на банките остана приблизително същият. Между 1945 и 1989 г. той се увеличи от 383 на 631, но впоследствие консолидационният процес през 90-те години отново ги намали до 369. Филиалите на чуждестранни банки станаха повече между 1967 и 1989 г.: броят им се увеличи от 10 на 17, а балансовото им число нарасна от 3 млрд. швейц. франка на 27 млрд. швейц. франка. През първата половина на 90-те години се наложи известно свиване на дейностите, което бе последвано от нова експанзия през втората половина на същото десетилетие. Към края на 2001 г. в страната имаше 25 филиала на чуждестранни банки, чиито активи са общо 17 млрд. швейц. франка.Благодарение на експанзията си Швейцария придоби международни измерения като финансово средище. Преди Втората световна война само отделни големи швейцарски банки си позволяваха да имат тук-таме филиали или дъщерни дружества в чужбина. За разлика от времето, когато швейцарските банки в повечето случаи познаваха своите клиенти в регионално ограниченото пространство, сега се появи нещо непознато и криещо неочаквани рискове. Чуждестранният клиент, установил местожителството си някъде по света, урежда делата си и разгръща дейността си посредством дружества, за които няма достатъчно информация и разположени по възможност в други страни. При това заплетено положение колко далече могат да стигнат опитите за изясняване на нещата, които би предприела някоя швейцарска банка, като се вземе предвид и факторът време, който пришпорва банкерите? Парите, пристигащи често чрез нюйоркски банки, търсят нетърпеливо къде да се установят на депо в Швейцария, а ако компетентните банкови власти бавят решението си, бързо се изтеглят - обикновено към конкурентите.Падането на Желязната завеса донесе нови измерения в глобализацията на банките. Най-яркият пример на международната банкова сцена е сливането на Ситикорп (балансово число 311 млрд. щ. долара) и Тревълърс груп (балансово число 387 млрд. щ. долара) през 1998 г.: балансовото число на възникналата по този начин Ситигруп достигна 698 млрд. щ. долара. Транзакцията беше на стойност над 140 млрд. щ. долара. Друг пример е поемането на Дрезднер Банк от Алианц през 2001 година. Тази транзакция беше на стойност 23 млрд. евро и чрез нея бе създаден вторият по големина финансов концерн в Европа.На разположение бяха твърде оскъдни сведения за капацитета на новите клиенти от Източна и Югоизточна Европа, често тези данни бяха под въпрос. Банковата им мрежа, която по принцип би трябвало да предоставя надеждна информация, бе в цялостен прелом, обременена от затлачени кредити, отпускани по политически съображения, на това отгоре - понякога ръководена от личности, които не притежават необходимите управленски качества и специализирани познания.Така се озовахме във време, което настоятелно изисква засилен контрол над новия приток от капитали, за да се възпрепятства прането на пари в международен мащаб. В това отношение Швейцария създаде може би най-строгото банково законодателство, чиито негативни страни също не могат да се отрекат: в името на надеждността във всички действащи в международен мащаб швейцарски банки се отбелязва засилено бюрократизиране, свързано с изчерпателните проверки. То натежава още повече, като се има предвид, че маржовете на печалбите на банките стават все по-малки в рамките на международната конкуренция.Човекът е мерило Тихомълком бе погребана една заблуда: банките не могат постоянно да отчитат растеж в световен мащаб като универсални кредитни институции. Обикновено сливанията и присъединяванията пораждат трайни конфликти между различните фирмени култури. Универсалните финансови институции, на които се залагаше толкова много, се провалиха в световен мащаб. В най-близко време можем да очакваме разтрогването на такива бракове, чествани от пресата с лаврови венци. Занапред банките няма да се поддават така лесно на гигантоманията, а ще търсят подходящата и обещаваща успех специализация, например да привличат частни лица като клиенти - един труден и неособено блестящ път.Както изглежда, всяко време се нуждае от своите герои. И тъй като ние, в Старата Европа, за щастие, сме пощадени от военни конфликти засега, тези герои се намират във финансовия свят. Колко авантюристи бяха увенчани от финансовата преса с лавровия венец на уж безконечния успех? Тези нерядко затънали в скандали личности бързо-бързо изчезваха от хоризонта, но и при новата световна конюнктура едва ли ще липсват техни последователи.Боя се, че при нов подем, при поредната вълна на оживление не само булевардната преса, но и сериозните вестници ще се поддадат на бляскавото излъчване на новите герои и ще се плъзнат по посока на твърде безкритичния начин на информиране.ОбразованиетоВ банковата сфера има богат избор от теми, които трябва да бъдат разгледани критично от публицистиката. Аз например отдавам голямо значение на образованието на банковите кадри и тъкмо затова навремето оказах съществена помощ при основаването на Швейцарската банкова школа. Там млади банкови кадри от Източна и Югоизточна Европа се подготвяха заедно с млади швейцарци. Те се завърнаха в родните си страни, въоръжени с нови знания, които да прилагат в полза на своята банка. Швейцарските банки по различен начин подкрепят банковите кадри от тези страни при обучението им в Западна Европа. Предоставят се значителни финансови ресурси, без да се вдига шум. Не би ли било похвално, ако журналистите поне веднъж се заемат изчерпателно да разкажат за тези възможности за повишаване на квалификацията, които на Изток често изобщо не са познати? И обратно, някои швейцарки и швейцарци все още страдат от синдрома на мафията - всичко, което става в тези страни, се свързва по един или друг начин с мафията. Фактът, че в главите на някои швейцарци Желязната завеса се е настанила трайно, също допринася за тази несигурност. Колко ценни биха били при това положение статиите на швейцарските кореспонденти в тези страни, които да представят балансирана картина на тяхната политика и икономика. Старата антипатия към комунизма все още се усеща в някои от техните материали.В рамките на изложените разсъждения упражних критика към двата лагера. Има и много други проблеми, с които би трябвало да се заеме финансовата преса, най-вече западната. Постоянно растат изискванията към публикациите за събития, важни за акционерите. Пред членовете на семейни акционерни дружества изниква въпросът за личната сфера. Големите публични дружества също си правят изводи, въздържат се от широка публичност и вземат тайни решения. Дали тази тенденция е в интерес на икономиката?Различни рейтингови агенции по цял свят класират публичните дружества. Влошаването на рейтинга им води до накърняване на имиджа им и до по-неизгодни условия в кредитния бизнес. Кому принадлежат тези агенции и кой ги владее?На вас, уважаеми госпожи и господа, се пада голяма отговорност, често вие сте принудени да изпълнявате задълженията си в сложни условия. В доклада си се изказах критично за някои извращения в дейността на пресата в банковата сфера през изминалите години, но добре съзнавам, че пресата отразява ценностите и нагласите на обществото. В такъв смисъл тя не е напълно свободна. И въпреки това трябва отново и отново да опитваме да поддържаме критична дистанция във финансовата и банковата сфера, да се отнасяме скептично към хвалбите от всякакъв вид и чрез балансирано информиране да допринасяме за по-доброто, отърсено от емоциите разбирателство между Изтока и Запада.

Facebook logo
Бъдете с нас и във