Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фондовете за градско развитие подкрепят проекти за екологичен градски транспорт, енергийна ефективност и туризъм

Фондовете за градско развитие подкрепят проекти, които допринасят за развитието на градската среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилишни сгради и студентски общежития и туризъм и културно наследство.

Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж  2014-2020 г.". Те надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Средствата, представляващи съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж  2014-2020", са пет пъти повече - 353.3 млн. лева., като са разпределени в три фонда за регионите - Юг, който ще разполага със 135.5 млн. лева, София - 87.4 млн. лева, и Север, който ще управлява 130.4 млн. лева.

От своя страна, финансовите посредници имат ангажимент да осигурят съфинансиране в размер най-малко над 40% от финансирането. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за изпълнение на проекти за градска среда, се очаква да е близо 600 млн. лева.

Финансовият ресурс, който е акумулиран, ще е насочен към проекти, които допринасят за развитието на: градската среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилишни сгради и студентски общежития и туризъм и културно наследство.

След проведена обществена поръчка от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" (ФМФИБ) ЕАД за фонд за градско развитие за регионите София и Юг е избран "Фонд за устойчиви градове" - обединение между "Обединена българска банка", Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация. Фондът ще разполага с общ ресурс от 342.37 млн. лв., от които 202 млн. лв. са осигурени от Оперативна програма "Региони в растеж  2014-2020 г.". Останалите 20.9 млн. лв. от ОПРР представляват гаранционното покритие на портфейлно ниво.

Предстои подписване на Оперативни споразумения с "Фонд мениджър на финансови инструменти в България", което се очаква да се случи през септември.

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, "Обединена българска банка" е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Клоновата мрежа на "ОББ" АД наброява над 210 структурни единици в цялата страна.

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група "KBC Груп" придобива ОББ от Националната банка на Гърция. След обединението между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ става третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро, с пазарен дял от приблизително 11 процента.

Заедно ОББ, дъщерните й дружества, и ДЗИ се превръщат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за "КВС Груп". Вследствие на това "КВС Груп" става активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във