Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство с оптимистична прогноза за икономиката

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през 2016 г. ще нарасне не с 2.6%, а с 3.2 на сто. Това пише в ревизираната есенна макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. Новата прогноза се прави на база на променените данни на Българската народна банка и Националния статистически институт. В резултат от последните ревизии номиналната стойност на БВП за 2015 г. е повишена с над 2 млрд. лева.

В ревизираните данни за тази година се очаква вътрешното търсене - потребление и инвестиции да имат основен принос за растежа на БВП. За разлика от предходната прогноза в тази се повишава ролята на външната търговия - от 0.6 на 1 пр.пункта.

"Спадът при публичните разходи, който бе отчетен за първото полугодие ще бъде преустановен и правителственото потребление ще има положителен принос към растежа на БВП за 2016 година", пише в новата прогноза. В резултат от това крайното потребление през тази година ще нарасне с 1.6 на сто.

В новата прогноза за 2017 г. е заложен растеж на БВП от 2.9%, при очакване за 2.5% в есенната. Принос за този растеж ще има по-слабото външно търсене от европейската икономика, което ще се отрази в забавяне на растежа на износа до 3.2 на сто. За периода 2018-2019 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7 на сто. Тук отново вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа, както по линия на потреблението, така и на инвестициите. По-високият ръст на вътрешното търсене ще се отрази в ускорено нарастване на вноса, в резултат на което приносът на нетния износ ще продължи да намалява.

Лоши очаквания за ръста на заплатите

Министерството на финансите понижи очакванията си за ръста на работните заплати. Според финансистите повишената прогноза за брутния вътрешен продукт ще доведе до ограничаване на растежа на заплатите през първото полугодие на годината до 4%, при 7.9% преди ревизията. Тук най-съществено влияние оказва повишението на заплащането в сектор услуги. Слабо увеличение на заплатите се очаква в индустрията, което се дължи на вялото нарастване на заетостта и добавената стойност в сектора.

"Промяната в оценката за динамиката на доходите през 2016 г. ще има базов ефект и през 2017 г., и ще доведе до ускоряване в темпа им на растеж до 4.6%“, пише в макроикономическия анализ. През първото полугодие на 2017-та се очаква тенденцията на забавен ръст на заплащането да се запази.

Според прогнозата заплатите през 2018 г. и 2019 г. ще вървят нагоре, но слабо. През периода производителността на труда се очаква да расте в реално изражение средногодишно с 2.3%, а заплатите ще растат в номинално изражение с 4.8 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във