Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство очаква 2.6 млрд. лв. бюджетен излишък

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 2.678 млрд. лв., съобщава Министерството на финансите. 

Ще припомним, че към края на миналата бяха натрупани около 2.4 млрд. лева. При приключването на годината те се свиха до 163.5 млн. лева. Тогава ведомството реализира значителен разход в размер на 1.35 млрд. лв. за строителството на 134 км от магистрала "Хемус", а допълнителни средства имаше и за МВР и МО. 

Сега министерството на Владислав Горанов посочва, че месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите.

Приходите и помощите

 към април 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 15.112 млрд. лв., което е 34,5 % от годишния разчет. Спрямо април 2018 г. приходите по КФП нарастват с 2.14 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1.09 млрд. лв., неданъчните приходи – 672.9 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 378.0 млн. лева. В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите четири месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 година.

Разходите по консолидираната фискална програма 

към април 2019 г. са в размер на 12.43 млрд. лева. което е 28,0 % от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие. За сравнение разходите по КФП към април 2018 г. бяха в размер на 11.65 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и по-висок размер на вноската в общия бюджет на ЕС през 2019 година.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във