Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕВРОПЕЙСКИТЕ БАНКИ СТАВАТ ВСЕ ПО-НЕРВНИ

ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БАНКИ ВЪЗРОПТА СРЕЩУ ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОКОМИСИЯТАС наближаването на крайния срок за влизане в сила на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID), позната също като Директива за инвестиционни услуги и регулирани пазари (ISD2), банките и инвестиционните компании от Европейския съюз стават все по-неспокойни. Новата нормативна уредба е приета на 21 април 2004 г., за да регламентира изграждането на общоевропейски пазар за инвестиционни продукти. Тя разрешава на инвестиционните фирми да развиват дейност на територията на всичките 25 страни членки на общността след съответната оторизация от националните контролни органи. Брюксел се надява, че новият режим ще стимулира конкуренцията в сферата на финансовите услуги, ще увеличи ефективността на операциите и ще защити по-ефикасно интересите на инвеститорите. Финансовите играчи обаче имат сериозни резерви към някои предложения на законодателите и предупреждават, че ако проектопредложенията в работните документи на Европейската комисия не се променят, те може да нанесат поражения на сектора. И тъй като темата е доста чувствителна, много важни детайли все още се обсъждат и ще залегнат в окончателния вид на документа по-късно, в рамките на процедури, в които участват ЕК, националните правителства и контролните финансови органи на съюза. Директивата за пазарите на финансови инструменти подобрява дефинициите за професионални и дребни инвеститори, систематизира правилата за бизнес съобразно възможностите им, като облекчава режима на професионалистите. Освен това разширява обхвата на инвестиционните услуги, които изискват оторизация от местните контролни органи на страните членки на общността, както и на финансовите сделки и инструменти, подлежащи на регулиране. Тук особено съществен момент е разпростирането на контрола върху инвестиционните съвети и услуги, както и върху търговията с деривативи на борсови стоки. Във връзка с тези и с други инвестиционни дейности MiFID предвижда паспорт за инвестиционните фирми, който ще им разрешава да осъществяват трансгранична дейност на територията на Европа, след като са получили пълномощия от националните си контролни органи. В директивата са разработени също организационни и бизнес стандарти на различни нива, които да се прилагат към всички инвестиционни фирми. Изключително важни и най-атакувани са новите изисквания за управление на конфликта на интересиизпълнението на търговските заявки при най-добри условия, класификация на клиентите и съответните изисквания към тях. MiFID е създала стандарти за регулираните пазари (фондовите борси) и за различните търговски субекти, както и изисквания за прозрачност на цените преди и след осъществяването на сделките при търговия с ценни книжа.От новото законодателство ще бъдат засегнати всички фирми за финансови услуги, които попадат в неговия обсег на действие. Това са компаниите, които търгуват с ценни книжа и фючърсни контракти, банковите поделения за ценни книжа, алтернативните търговски системи и традиционните борси за инвестиционни инструменти. Възможно е в обсега на контрол на MiFID да попаднат и нови фирми, от които ще се изисква да отговарят на условията на капиталова адекватност на ЕС. Приложението на Директивата за пазарите на финансови инструменти трябваше да започне на 30 април 2006 година. Но като се има предвид обхватът на промените, за които става дума, Европейската комисия обяви на 24 януари тази година в Лондон намеренията си да забави процеса с шест месеца, за да се наместят новите нормативи в законодателството на страните членки на общността, и още шест месеца, за да се адаптират фирмите и да започнат да прилагат изискванията. С други думи, отсрочката е една година и MiFID ще влезе в сила на 30 април 2007 година. По оценка на Брюксел новото законодателство в сферата на финансовите услуги ще стимулира конкуренцията в сектора и ще отвори пазаритезащото се премахват исторически практики в някои части на Европа, където всички търговски операции трябва да стават задължително на борсите. Освен това новият закон ще въведе общи правила и дефиниции и ще попречи на отделни държави да поставят скъпи изкуствени бариери пред трансграничната търговия. Според MiFID фирмите ще могат да създават клонове в различни държави членки на ЕС и да предлагат финансови услуги в достатъчно широк спектър. Когато компанията разкрива клон извън националните си граници, страната домакин е длъжна да й осигури съответните нормативни условия за осъществяването на дейността му на своята територия.Съществуват обаче и изключително деликатни моменти, които са ябълката на раздора между финансовата общност в Европа и европейските законотворци. В документ, представен миналата седмица в Брюксел като част от консултациите на Европейската комисия по MiFID, Федерацията на европейските банки описва правилата като много сложни, тромави и рестриктивни. Браншовата организация акцентира върху изискването банките да публикуват подробности за свои големи позиции в ценни книжа, присъстващи в счетоводните им отчети, и предупреждава, че инвестиционните компании, които са в рискови позиции, са заплашени пазарът да тръгне срещу тях, ако не успеят бързо да се освободят от тях. Освен това федерацията критикува и предложението на ЕК банките да бъдат задължени да записват и съхраняват записите на всички клиентски нареждания с мотив, че разходите за създаването на подобна система ще надхвърлят очакваните облаги за клиентите. Опасения имат и някои международни и европейски търговски организации от сферата на търговията с финансови инструменти, включително и Асоциацията на инвестиционните банки в Лондон, Асоциацията на международните капиталови пазари и Асоциацията на облигационния пазар. По оценка на техните експерти в предложената нормативна промяна има изключително конструктивни елементиза защита на инвеститорите, елиминиране на пречките пред трансграничните търговски сделки и стимулиране на конкуренцията и ефективността на финансовите пазари. Такива са подобрените дефиниции за професионални инвеститори и други пазарни участници; привилегировано приложение на законите на страната, в която е регистрирана фирмата/или работи клон на чуждестранна фирма; кодификация за пропорционално приложение на бизнес правилата с по-леки изисквания за професионалните играчи. Тези плюсове обаче са застрашени от някои заложени в директивата позиции, които могат да предизвикат свръхзащита на професионалните инвеститори, и на онези, които не искат да ползват цялостна услуга с предвидените в нея съвети за клиентите. MiFID вероятно ще постигне целта си да се подобрят сигурността и контролът в онези държави от ЕС, където интересите на инвеститорите в момента не са защитени адекватно. Но това ще доведе до по-висока цена на управление на инвестициите на всички играчи в ЕС, както и до ограничение на тяхното право да вземат собствени инвестиционни решения. Като неудачно се преценява и предложението инвестиционните фирми да оповестяват размера на ползваните за покупката на акции кредити. Най-горещо дискутирана и оспорвана темаса изискванията за прозрачност в предтърговския стадий на сделката, както и изпълнението й при най-добри условия. Всички посредници - банки, брокери и борси - са наясно, че пълна прозрачност не е необходима, ако трябва да се защитават правилно интересите на инвеститорите и целостта на пазара. В противен случай ще пострада ликвидността и ще се изглади функционирането на европейските капиталови пазари. На практика най-добрата цена купува и продава на регулираните пазари предлагат най-агресивните купувачи и продавачи сред инвеститорите в даден момент. Дилърът по правило е неутрален, така че котировката му не може да съвпадне с най-изгодните публични оферти. Поради това, за да спечели повече клиенти, той може да обещае да постигне същата или по-добра в сравнение с най-изгодната цена, или да предложи комплекс от други услуги, като например различен от общоприетия размер на сделките, по-ниски комисиони, поемане на част от пазарния риск или други изисквания на потребителите, които не могат да се изпълнят на борсата. Следователно трябва да се търси баланс в наредбата, който да осигурява най-добри условия по сделките за всички инвеститори. Европейската комисия подчертава, че засега нито една формулировка от работните документи по предложената директива не е последна и че окончателният вариант на официалната проектонаредба ще бъде внесен най-рано през октомври тази година. Консултантската и проучвателна фирма Селент (с централен офис в Бостън и офиси в Ню Йорк, Сан Франциско, Токио, Париж и Лондон), която работи предимно по приложението на информационните технологии в сферата на световните финансови услуги, дава висока оценка на MiFID. По нейни изчисления новата директива ще спести 13% от комисионите за изпълнение на борсовите сделки и 6% от разходите за пазарна информация заради по-голямата конкуренция. Освен това, в резултат на интернационализацията на пазара, ще се постигне 72% ръст на печалбите от търговските сделки. Селент организира кръгла маса за обсъждане на основните предизвикателства, които трябва да реши MiFID. Обсъждането ще се състои на 29 ноември тази година в парижкия хотел Риц.

Facebook logo
Бъдете с нас и във