Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕК: Рискът в европейската банкова система трайно намалява

Европейската комисия отчете напредък при решаване на проблема с необслужваните кредити в ЕС. Комисията отдава благоприятната тенденция на текущата работа в държавите членки и на равнището на ЕС за намаляване на съществуващите рискове в някои части на европейския банков сектор.

ЕК публикува в четвъртък (18 януари) първия си доклад относно напредъка, след като министрите на финансите се споразумяха за План за действие за необслужваните кредити. Брюксел очертава продължаващия спад в равнището на необслужваните кредити и предстоящите мерки за допълнително понижаване на дела на лошите заеми.

"Намаляването на необслужваните кредити е важно за гладкото функциониране на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, както и за стабилната и интегрирана финансова система в ЕС. За да се укрепи икономическият растеж в Европа, трябва делът на необслужваните кредити да се намали и да се предотврати евентуалното им натрупване в бъдеще. Домакинствата и предприятията могат да разчитат на финансиране само в условията на стабилен финансов сектор, който е устойчив на кризи. Въпреки че отделните банки и държави членки носят основната отговорност за разрешаване на проблема с необслужваните кредити, ЕС също очевидно има отношение към процеса, тъй като проблемите на отделните държави членки могат да повлияят отрицателно на цялата европейска икономика", посочва от ЕК в съобщение до медиите. 

"Понижаването на равнището на необслужваните кредити е изключително важно за намаляване на рисковете в банковия сектор и завършването на банковия съюз. Съгласуваните усилия от страна на банките, надзорните органи, държавите членки и Комисията вече дават резултати. Но ние трябва да продължим да работим за трайно намаляване на необслужваните кредити. Банките във всички страни от ЕС трябва да възстановят пълния си капацитет за отпускане на заеми на предприятията и домакинствата и да предотвратят натрупването на нови лоши кредити", заяви заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари

Основни констатации от доклада на ЕК: 

В публикувания първи доклад относно напредъка, който е под формата на съобщение и придружаващ го работен документ на службите на Комисията, са представени последните тенденции при необслужваните кредити в ЕС като цяло и в отделните държави членки. От него става ясно, че и през втората половина на 2017 г. се е запазила положителната тенденция за понижаване на необслужваните кредити и нарастване на процента на заделените резерви за покриване на загуби.

 


Равнищата на необслужваните кредити спадат в почти всички държави членки, макар че ситуацията се различава значително във всяка от тях. Като цяло процентът на необслужваните кредити в ЕС намаля до 4,6 % (през второто тримесечие на 2017 г.), което представлява спад с около един процентен пункт в сравнение с предходната година и с една трета в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г.

Данните показват, че рискът в европейската банкова система трайно намалява. Това ще спомогне за завършването на банковия съюз, като за целта се изисква намаляване на риска, от една страна, и поделяне на риска, от друга.

Докладът показва също така, че ЕС се движи по график с изпълнението на плана за действие на Съвета.


От ЕК съобщават, че през пролетта ще предложат цялостен пакет от мерки за намаляване на равнището на съществуващите необслужвани кредити и предотвратяване натрупването на лоши заеми в бъдеще.

Мерките в пакета обхващат основно четири области: дейности по надзора, реформиране на нормативната уредба относно преструктурирането, несъстоятелността и събирането на вземания, развитие на вторичните пазари за необслужвани активи и насърчаване на преструктурирането на банковата система.

"Действия в тези области следва да се предприемат на национално равнище и на равнище ЕС, според случая", посочват от ЕК.

Комисията също така призовава държавите членки и Европейския парламент бързо да постигнат съгласие по предложението на Комисията относно несъстоятелността на предприятията. Предложението беше внесено през ноември 2016 г. и целта му е да помогне на дружествата с финансови затруднения да се преструктурират на ранен етап, така че да избегнат фалит, което ще доведе до по-ефективни производства по несъстоятелност в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във