Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЙ ТИ КЪРНИ КОНСУЛТИРА СЛИВАНЕТО НА БИОХИМ И ХФБ БЪЛГАРИЯ

Сделките по сливания и поглъщания на банки още са екзотични за нашия пазар, макар от 1992 до 1995 г. включително да бяха осъществени десетина процедури по консолидация на държавни банки. Но това бяха по-скоро чисто административни окрупнявания. Колкото до частните кредитни институции, до момента на българския пазар сливания между тях няма. Първата подобна сделка трябва да се осъществи до края на 2002 г., когато ХФБ България ще се влее в БИОХИМ (и двете институции са собственост на Банк Аустрия). Консултант по тази операция е американската фирма Ей Ти Кърни. Според мениджъри на БИОХИМ и ХФБ България, тя е една от най-реномираните компании в консултирането на фирмени сливания, поглъщания и преструктурирания.Ей Ти Кърни ще изготви предложения за това, как да се съвместят информационните продукти на двете банки, административните им структури и политиките в областта на кредитирането, на сделките с ценни книжа, на операциите на междубанковия пазар и по привличането на депозити и управлението на сметки. Според подуправителката на БНБ Емилия Миланова, процедурата по консолидирането на двете банки ще бъде открита, когато общите им събрания вземат решение за вливането. До 25 октомври в Държавен вестник бе публикувана единствено обявата за общото събрание на БИОХИМ, което ще се проведе на 29 ноември. В нея изрично е записано, че акционерите на банката ще вземат решение за преобразуването й чрез вливането на ХФБ България. Ще бъде гласувано акционерният капитал на БИОХИМ да се увеличи от 28 757 157 на 36 842 360 лв. чрез издаването на 8 085 203 броя нови акции, всяка с номинал 1 лев. Те ще бъдат записани от Банк Аустрия , която е едноличен акционер на ХФБ България.След като общите събрания на БИОХИМ и на ХФБ България одобрят вливането, те трябва да поискат разрешение за него от БНБ по реда, определен от Наредба N2 на Централната банка. Според изискванията на наредбата, към молбата до управление Банков надзор трябва да бъдат приложени заверен препис от протокола с решенията на общите събрания на двете банки, уставите им, списък на акционерите им, плановете за деловата им дейност и документи, удостоверяващи размера на капитала им. В комплекта книжа, които сливащите се банки изпращат до БНБ, трябва да са включени и сведения за лицата, които притежават 3 и повече процента от акциите им. За гражданите това са лични данни - трите имена, дата и място на раждане, единен граждански номер, националност, номер и серия на документа за самоличност, адрес по местоживеене, упражнявана професия, декларация, че акциите са купени със собствени, а не със заемни средства, както и свидетелство за съдимост. Юридическите лица, които са акционери в сливащите се банки, трябва да представят в БНБ удостоверения за вписването им в търговски или друг регистър, устав и финансови отчети за предходните три години.Фирмите, които притежават 10 и повече процента от капитала на сливащата се банка, освен изброените дотук бумаги трябва да представят и документи, удостоверяващи, че са закупили акциите си със собствени, а не със заемни средства.БНБ е длъжна да се произнесе по искането за разрешение за сливане до шест месеца след получаването на всички документи, посочени в Наредба N2. В случая с консолидацията на БИОХИМ и ХФБ България това по всяка вероятност ще стане много по-скоро. Представителите на собственика на двете кредитни институции - Банк Аустрия, не крият намеренията си обединението им да стане факт до края на 2002 година. И вероятно управление Банков надзор ще се съобрази с плановете на австрийците.От сливането на БИОХИМ и на ХФБ България ще се роди четвъртата по големина банка в страната с активи от около 850 млн. лв. и със собствен капитал, който надхвърля 93 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във