Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪЛГОВЕТЕ НА СЪДРУЖНИК ВОДЯТ ДО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

В последните няколко години Гражданскопроцесуалният кодекс претърпя повече от десет промени, но едва сега приехме съществени изменения, които слагат край на диктатурата на длъжника. Това бе коментарът на председателя на бюджетната комисия Иван Искров след окончателното гласуване в парламента на 24 октомври на законопроекта за корекции в ГПК. Промените, за които настояваше банковата общност у нас, ще създадат равнопоставеност между кредитор и длъжник. С измененията се урежда и процедурата за продажба на някои видове имущество, за които досега не бе предвиден ред, отбеляза Севдалин Божиков, заместник-министър на правосъдието. Става дума за начина, по който ще се извършва принудителната продажба на ценни книжа на длъжника или на притежавани от него дялове в различните видове дружества. Това ще става, като съдия-изпълнителят изпраща писмо до Централния депозитар, с което иска да се наложи запор върху безналични акции или облигации на длъжника. Наличните акции пък ще се продават по реда, който ГПК предвижда за недвижимите имоти. Кредиторът ще може да избере дали ценните книги да му бъдат прехвърлени чрез джиросване, или да бъдат продадени и той да получи парите от сделката.Когато принудителната продажба е насочена срещу дял на длъжника в дружество с ограничена отговорност, неговите съдружници трябва да се разплатят с кредитора в тримесечен срок. Ако това не стане, съдът обявява дружеството в ликвидация и вземането се урежда от ликвидационния дял на длъжника. Парламентът гласува в шестмесечен срок от влизането в сила на измененията в кодекса Министерският съвет да приеме списък на вещите на длъжника, които не подлежат на принудителна продажба. Непроменена остана разпоредбата в ГПК, според която искът на кредитор не може да включва единственото жилище на длъжника, ако той е физическо лице.

Facebook logo
Бъдете с нас и във