Банкеръ Daily

Финансов дневник

Доходите на банките от такси и комисионни - близо половин милиард

През второто тримесечие на 2017 г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 372.8 млн. лв. при 468.2 млн. лв. за същия период на 2016 г., което представлява намаление на годишна база с 20.4 процента. Това е отбелязано в анализ за второто тримесечие на годината, подготвен от Асоциацията на банките в България.  

Напомняме, че финансовият резултат на системата за изминалата година бе повлиян от еднократни фактори, един от които е извънредният приход за банките от сделката между Visa Europe и Visa Inc. Еднократният ефект, оценен от БНБ на 186 млн. лв., бе факт през юни 2016 година. Изключвайки го, през второто тримесечие нетната печалба на сектора расте с 32.1% на годишна база и в края на полугодието възлиза на 660.4 млн. лв. Спрямо първите шест месеца на 2016 г. статистиката на БНБ отчита спад от 14.6%, но без еднократния ефект има покачване от 12.4% на годишна база.

Влияние върху финансовия резултат на системата също така оказват по-ниските оперативни разходи и разходи за обезценки, приходите от основна дейност и поставения под натиск от понижаващите се лихвени проценти нетен лихвен доход.

Банките от първа група формират 63.5% от печалбата за периода януари-юни 2017 г., а тези от втора група - 36.6%, докато банките от трета група реализират загуба, поради което понижават незначително финансовия резултат на сектора. За сравнение - в края на март 2017 г. петте най-големи банки по размер на активите формират 66,8% от положителния финансов резултат след данъци, банките от втора група - 33,8%, а банките от трета група и тогава имат отрицателен финансов резултат.

Нетен лихвен доход

Към края на юни 2017 г. размерът на нетния общ оперативен приход на банковата система се равнява на 1.85 млрд. лв., спрямо 2.07 млрд. лв. в края на юни 2016-а. От него 72.3% се дължат на нетния лихвен доход на банките, който възлиза на 1.34 млрд. лева. Той спада с 5.2% на годишна база.

Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между приходите от лихви и разходите за лихви. Към 30 юни 2017 г. приходите от лихви намаляват с 8.3% на годишна база до 1.54 млрд. лева. Разходите за лихви възлизат на 197.1 млн. лв., като те са с 25.3% по-малко на годишна база.

Нетен доход от такси и комисиони

За периода януари-юни 2017 г. нетният доход от такси и комисиони нараства с 9.3% на годишна база до 488.3 млн. лева. Той формира 26.4% от нетния общ оперативен приход на банковата система. Приходите от такси и комисиони растат с 8.6% до 557 млн. лв., а разходите за такси и комисиони - с 3.8% до 68.8 млн. лв. на годишна база.

Оперативни разходи и обезценки

В края на второто тримесечие на 2017 г. административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, са с 1.1% по-ниски спрямо първите шест месеца на 2016 г., като достигат 787.3 млн. лева. Общите оперативни разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, също се понижават с 1.1% на годишна база до 872 млн. лева.

В периода януари-юни 2017 г. банковата система прави по-малко обезценки спрямо същия период на предходната година. Техният размер намалява с 22,2% спрямо първото шестмесечие на 2016 г. и достига 259.4 млн. лева.

Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на второто тримесечие на 2017 г. спада до 47.1% в сравнение с 49%, колкото бе в края на първото тримесечие на 2017 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във