Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДИВИДЕНТ ПРИ ДИВИДЕНТ ОТИВА...

Що е то дивидент? Определение за него се среща единствено в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В параграф 1, т.6 от неговите допълнителни разпоредби пише, че дивидентът е доход от акции, от дялови участия и от извършено разпределение на средства, което прави юридическо лице в полза на свой акционер или съдружник, независимо дали дружеството има натрупани печалби. Освен това за дивидент се приема и скритото разпределение на печалбата, направено под формата на различни плащания в брой или в натура в полза на съдружници, акционери, управители, членове на директорските и надзорните съвети и дори на трети лица. Тъй като тази формулировка е направена за целите на данъчното облагане, в ЗКПО не е посочено какви условия трябва да изпълни лицето, което може да получи такива пари в качеството си на акционер или съдружник на дадена фирма. За оптимистите дивидентът е показател за доброто здраве на едно акционерно дружество и приятна добавка към банковата сметка. За песимистите това е начин да си възвърнат инвестицията. Практиците съчетават двата ефекта.Акциите на повечето български банки се оказаха един добър източник на доходи. Още не сме преполовили годината, а акционерите на пет кредитни институции - БУЛБАНК, ОББ, SG ЕКСПРЕСБАНК, ЕВРОБАНК и Насърчителна банка, вече гласуваха на общите си събрания да разпределят дивиденти. Общата им сума надхвърля 106 млн. лв. - с 20 млн. лв. повече от дивидента, който всички български банки са раздали през 2002 година. За отбелязване е, че най-значимите дивиденти (и като процент от номиналната стойност на акцията, и като общ размер) предлагат големите приватизирани банки. Това е обяснимо - едрите чуждестранни инвеститори, които ги купиха, си връщат вложените пари. А покрай тях повод за радост имат и българските фирми и граждани, притежаващи малки пакети от книжа на тези банки.Обикновено дивидентът в България започва да се плаща до месец, след като общото акционерно събрание гласува размера му. Както в развитите държави, така и у нас дори и най-дребният акционер може да получи полагащите му се пари - на каса или по сметка, във всеки един от клоновете на банката. Достатъчно е да представи временното си удостоверение, което показва колко акции притежава, и личната си карта. Фирмите - акционери на банките, освен временните удостоверения трябва да покажат и актуалната си съдебна регистрация, от която да става ясно кой представлява дружеството. Ако собственикът на акции изпрати друго лице да получи полагащия му се дивидент, пратеникът е длъжен да покаже на банковите служители нотариално заверено пълномощно.Няма закон в България, който да определя краен срок за получаване на дивидента. Акционерът или упълномощеното от него лице може да го вземе дори и няколко години по-късно (ако дотогава, не дай Боже, банката не е фалирала).Банките или фирмите, които раздават дивидент, са длъжни да удържат 15% данък (от сумата на дивидента на всеки свой акционер) и да го преведат на бюджета. Офшорните компании - акционери в тези дружества, не плащат такъв данък в България. Те обаче уведомяват Министерството на финансите за получения доход и за режима, по който той ще бъде обложен там, където е регистрацията им.През 2003 г. БУЛБАНК отново спази традицията да плати дивидент Тук това се прави от 1994 г., когато в някогашната Външнотърговска банка се вляха ТБ Бургас и ТБ Стара Загора. Близо десет години банката редовно разпределя между своите акционери цялата си печалба или поне солидна част от нея. От тази политика на ръководството й до приватизацията печелеше предимно държавата, която в лицето на Банковата консолидационна компания притежаваше 98% от акциите на БУЛБАНК. Частните собственици на акции от бившите бургаска и старозагорска банки също натрупаха доста пари от просперитета на банката майка. За девет години тя увеличи акционерния си капитал в доларово изражение повече от 2.5 пъти. Освен това от 1994 г. до момента БУЛБАНК е раздала дивиденти, коитовъв валутна равностойност са около 273 млн. щ. долара (близо три повече от сегашния й акционерен капитал). Мениджърският екип на държавната кредитна институция не забравяше интересите както на хазната, така и на дребните частни акционери - притежатели на нейни книжа, дори в годините на финансова криза. Дивидентът за 1996 г. (когато фалираха шестнайсет банки, а финансовата система бе колабирала) бе 35 процента. По предложение на тогавашните шефове на банката - Чавдар Кънчев, Венцислав Антонов, Димитър Ангелов, Кирил Стефанов и Кирил Калинов, тя плати и 15-процентния данък върху дохода, който бе разпределен между собствениците на ценните й книжа. Този жест бе в защита на интересите на дребните акционери, но повече не се повтори.За 1997 г. дивидентът, който плати БУЛБАНК, бе 50% от номинала на акциите й, за 1998 г. - 40%, а за 1999 г. - 61 процента.От 2001 г. насам основната част от печалбата вече прибира новият й собственик УниКредито Италиано. През ноември 2000 г. тя купи 95% от акциите на БУЛБАНК за 360 млн. евро, като наследи огромната й годишна печалба от 186 млн. лева. Италианците побързаха още през 2001 г. да вземат 183 млн. лв. от тази сума. През 2002 г. обаче те поляха със студен душ дребните акционери, като решиха от цялата печалба в размер на от 179 млн. лв. да дадат като дивидент само 54.9 млн. лева. Над 2.2 млн. лв. бяха заделени във фонд Резервен, а останалите около 122 млн. лв. останаха в собствения капитал на банката като неразпределена печалба. Така че за всяка акция с номинал 1 лев бяха платени по 33 стотинки дивидент. Ако общото събрание бе гласувало цялата печалба от 179 млн. лв. да бъде раздадена като дивидент, акционерите на БУЛБАНК щяха да получат по 1.07 лв. на акция.Проведеното на 18 април 2003-а общо събрание на БУЛБАНК реши да разпредели между акционерите й дивидент от 59.9 млн. лв. - по 36 стотинки на една акция с номинал 1 лев. Главният оперативен директор на банката Луиджи Ловалио изрично подчерта, че дивидентът за 2002-ра е по-голям от този за предишната година. Мениджмънтът на БУЛБАНК планира до 2007 г. дивидентът на банката да достигне по 50 стотинки на акция, заяви специално за в. БАНКЕРЪ Луиджи Ловалио веднага след приключването на общото събрание.На фона на дохода, който носят банковите акции, котирани на международните фондови борси в Ню Йорк, Франкфурт или Токио (там той е средно 12%), дивидентът на БУЛБАНК от 36% е много добро постижение. Но не е нищо изключително, ако се сравни с доходите, които книжата са носили на собствениците си, докато банката е била държавна.Раздаването на дивидент се превръща в традиция и заОББ, която ще преведе над 35.7 млн. левана своите акционери. Такова бе решението на общото им събрание от 30 април 2003 година. Те ще получат по 47 стотинки за всеки лев, вложен в капитала й - възвръщаемост, която към средата на май 2003-а е рекордна за българската банкова система.Най-много пари - 32.09 млн. лв., се полагат на Национална банка Гърция, която притежава 89.9% от акциите на ОББ, а ЕБВР (собственик на 10% от капитала) ще прибере 3.57 млн. лева. Останалите 400 хил. лв. ще бъдат разпределени между многото на брой дребни акционери, които притежават общо 0.1% от акциите на банката.ОББ ощастливява собствениците си с дивидент за четвърта поредна година. До 1999 г. те не бяха получавали такива пари от банката. На едно от общите събрания, което се проведе на в средата на 1999-а, дребните акционери се опитаха да организират малък бунтРумен Стоянов - притежател на 6367 акции с номинал от 1 лв., скочи и започна да протестира и да настоява за дивидента си. Тогава председателят на съвета на директорите на ОББ Пиер Мелингер и главният й изпълнителен директор Стилиян Вътев се опитаха да успокоят Стоянов, че липсата на дивидент се компенсира от почти трикратния капиталов растеж на инвестициите. Ефектът от него щял да се появи обаче в бъдещето, когато акциите на ОББ се регистрират на БФБ-София и започнат да се търгуват свободно, обясниха двамата мениджъри. Четири години по-късно това все още не е станало, но пък от 2000 г. насам ОББ на четири пъти дава дивидент в края на съответната финансова година. Тази коренна промяна в политиката на обединената банка не се дължи на това, че мениджърите й са се трогнали от воплите на дребните акционери. Във финансовите среди се коментира, че по-скоро основният й собственик - НБГ (платила през септември 2000-а 185.2 млн. евро за 89.9% от капитала на банката), се опитва постепенно да си връща направената инвестиция.Три години след като плати 39 млн. щ. долара за 98% от акциите на SG ЕКСПРЕСБАНК (в края на 1999-а), френският финансов гигантСосиете Женерал ще получи за втори път дивидентот българската кредитна институция. На 24 април 2003-а общото събрание на SG ЕКСПРЕСБАНК реши да разпредели между акционерите си повече от 7.4 млн. лв. - половината от чистата си печалба за 2002 година. Останалите 7.4 млн. от нея ще бъдат прехвърлени във фонд Резервен на банката. Лъвският пай, разбира се, ще замине за Франция - Сосиете Женерал ще получи около 7.3 млн. лева. Заедно с дивидента, раздаден през 2002 г., общата сума, която основният акционер ще получи за дела си в българската банка за двете последните години, ще надхвърли 12.1 млн. лв. (6.4 млн. щ. долара). Банкерите изчисляват, че откакто плати за SG ЕКСПРЕСБАНК 39 млн. щ. долара, Сосиете Женерал си е върнала 16.4% от инвестицията. Ако българската кредитна институция продължава да раздава същия дивидент, след 17 години французите ще си възстановят парите, които са вложили за покупка на акциите й. В сравнение с БУЛБАНК и ОББ сумата, която се разпределя върху една акция на варненската банка, е по-малка - по 0.29 лв. на всеки лев, вложен в капитала й. Но за дребните акционери на варненската кредитна институция това е събитие, тъй като до 2002 г. те не са и помирисвали дивиденти. Освен това 29% доход на акция е добро постижение, като се има предвид, че лихвата, която гражданите могат да получат за депозитите си в български банки, е не повече от 8.5% годишно, а лихвите по ипотечните облигации не надхвърлят 8 процента.Макар и скромен - 17%, и дивидентът на ЕВРОБАНК е по-висок от лихвата по депозититеПроведеното на 10 март 2003-а общо събрание на нейните акционери реши да разпредели като дивидент 2.6 млн. лв. от печалбата й за 2002-ра, която е 3.24 млн. лева. Останалите около 650 хил. лв. ще бъдат заделени във фонд Резервен.Основната част от тези пари - около 2.22 млн. лв., ще бъдат преведени по сметките на Еврокапитал България АД - собственик на 85.35% от капитала на банката. Косвено това всъщност е приход за Петрол АД, което очаква да получи разрешение от БНБ да притежава Еврокапитал-България и чрез нея да контролира 85.35% от ЕВРОБАНК. Държавната Насърчителна банка също ощастливи акционерите сикато разпредели помежду им 612 хил. лв. - по 17 стотинки на всеки вложен в капитала й лев. Не е много, но едва ли може да се иска повече от кредитна институция с четиригодишна история и с активи от 30 млн. лева.Близо 611.7 хил. лв. от тези пари ще получи Министерството на финансите, което притежава 99.995% от акциите на кредитната институция, а Банка ДСК - притежаваща 0.005% от капитала, ще вземе 300 лева.Изброените дотук пет банки едва ли ще останат единствените в списъка на кредитните институции, които ще раздават дивидент през тази година. Все още предстоят общите събрания на 19 банки и сред тях са Райфайзенбанк (България) и БНП-Париба (България), които през 2002-ра разпределиха част от печалбата си между своите собственици. Вероятно към тях ще се присъединят и други кредитни институции - не защото даването на дивидент се е превърнало в мода, а тъй като и у нас започва да се налага като нормално акционерите на банките да печелят от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във