Банкеръ Weekly

МВФ препоръчва през 2018-а

Да обърне внимание на лошите кредити

Приключи годишният преглед на икономическото и финансовото състояние на страната ни, която МВФ редовно извършва по параграф ІV от своя устав.

Всяка година Межднародният валутен фонд извършва оценка на икономическото и финансовото състояние на своите държави членки, в това число и на България. За целта на посещение у нас от 5 до 14 декември бе мисия на международната финансова институция, водена от Йорг Декресин И Джейу Лий. Според нейния доклад, който ще бъде представен за обсъждане и на борда на директорите на МВФ ,икономиката на България се развива добре с перспективи за ръст от 3.9% през следващите две години. Разбира се, има много препоръки за подобряване на събираемостта на данъците - най-вече на ДДС, за реформи в образованието, здравеопазването и повишаване на ефективността на съдебната ни система. Но всяка една от тях заслужава отделно внимание. За момента ще се спрем само на заключенията в доклада, засягащи банковия сектор, защото - както вече всички сме се убедили, когато при него има проблеми, цялата държава полита стремително надолу.

Според анализа на експертите от МВФ: "Благоразумните надзорни политики доведоха до високи показатели на капиталова адекватност на банковия сектор, които надвишават значително регулаторните минимуми, като приходите и ликвидността са също стабилни." Акцентът обаче е поставен върху няколко предизвикателства, с които банковата система и БНБ тепърва трябва да се справи. Първото е

намаляване на лошите кредити

"Необслужваните кредити (НК) продължават да са високи - на двойно по-високи нива от средното за Европа. Няколко законодателни инициативи бяха предприети в съответствие с препоръките на Оценката на стабилността на финансовата система (ОСФС), а други са в процес на подготовка или на изпълнение. Скорошното изменение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) ускори реформите в управлението на БНБ, като пълномощията за вземане на решения се предоставиха на равнище Управителен съвет. Това добре възприето разширяване на отчетността на Управителния съвет - в сравнение с това подуправителите да отговарят за банковия и платежния надзор, би трябвало да засили институционалната рамка на Централната банка. Необходимо е БНБ бързо да внедри процедури за гладко преминаване към новия управленски модел и да бъде осигурено новият колективен процес да не затрудни вземането на решения", се казва в доклада на международната финансова институция. Експертите й оценяват високо проекта на Управление "Банков надзор" на  БНБ за  пруденциално ръководство за НК, което наскоро бе изпратено за коментари на Асоциацията на банките в България. "То включва съответните надзорни начини за измерване на обезпечаването на кредитните загуби, счетоводните отписвания при НК и оценката на обезпечението. В проекта на ръководството по подходящ начин се разглежда натрупаните НК, както и заемите, които ще изпаднат в неплатежоспособност в бъдеще. Този подход отчита важни местни характеристики, които включват високия капитал и доходност на банките и кредитните условия, които са благоприятни за постигане на напредък по намаляването на НП???. Важно е да се отбележи, че намаляването на НК трябва да се свърже също и с насърчаване на дискусиите за преструктуриране между банките и длъжниците, по-нататъшно изграждане на пазара на НК и подобряването на съдебните процедури за преструктуриране на дълга", смятат от МВФ.

Другият важен проблем, върху чието решаване трябва да се съсредоточи банковият ни надзор, е

са по-строгите регулации върху заемите за свързани лица

"В съответствие с препоръките на ОСФС, измененията на Закона за кредитните институции ще разширят също така определенията за задължения на свързани лица и ще засилят контрола върху тези вземания до постигане на съответствие с законодателството на ЕС и специфичните условия на страната. Понастоящем е важно да се довършат законовите разпоредби, засягащи този проблем. В допълнение, базирайки се на инспекциите от 2017 г. и на предстоящите такива, БНБ трябва да предприеме мерки за противодействие на концентрацията и рисковете от свързани лица", твърдят от мисията на фонда. Тук обаче БНБ е изправена наистина пред голямо предизвикателство, защото при приемането на предложените промени в Закона за кредитните институции депутатите от управляващото мнозинство и от ДПС  орязаха - в смисъл, че не приеха много от текстовете, които разширяваха правомощията на БНБ за по-строг контрол върху заемите за свързани лица. По този начин БНБ ще трябва да вложи огромен административен и правен ресурс, за да може да блокира апетитите на определени корпоративни кръгове, които се ползват със значителна политическа подкрепа, да трупат кредитни задължения, с които да финансират не само бизнес дейността си, но най-вече издръжката на своите политически покровители.

Третото предизвикателство е свързано с

режима на преструктуриране и ликвидна подкрепа

Според МВФ режимът на преструктуриране на кредитните институции е необходимо да бъде подкрепен от адекватна нормативна база, която да осигури неговото ефективно функциониране. "С тази цел беше изменен Законът за публичните финанси. Законодателните промени положиха надеждна законодателна основа, но ще са необходими още значителни процедурни усилия, за да се постигне съгласуваност с правилата на ЕС за държавна помощ и разпоредбите на валутния борд", смятат експертите на Фонда. Ние пък смятаме, че стремейки се да избегнат популисткия дебат по този въпрос, Министерството на финансите  и  БНБ  направиха промени в Закона за публичните финанси, които регламентират един доста сложен и оплетен модел за подкрепа на банки при ликвидна криза. Модел, чиято ефективност твърде много зависи от различни политически фактори, а те -  по дефиниция, винаги създават проблеми, а не ги решават. А че този модел за ликвидна подкрепа е  много необходим на страната, става ясно от едно друго заключение в доклада на МВФ. То гласи: "Оценката на качеството на активите, проведена през 2016 г. (ОКА), и стрестестът показаха, че банковата система като цяло е устойчива. Независимо от това обаче две местни банки изискват по-големи капиталови буфери и финализиране на процеса на привличане на надеждни нови инвестиции в кратък период . БНБ трябва да приеме цялостна надзорна стратегия, за да наблюдава и да осигури жизнеспособността на банките в средносрочна перспектива."

Казано накратко - банковата система е стабилна, но тази стабилност лесно може да бъде торпилирана и по тази причина банковият надзор трябва да прилага най-строг контрол спрямо водените от кредитните институции политики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във