Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЦКБ спечели 32.963 млн. лева през четвъртото тримесечие

И през миналата година "Централна кооперативна банка" продължи да разширява клоновата си мрежа.

"Централна кооперативна банка" АД, която е един от компонентите за изчисляване на индекса на сините чипове SOFIX, отчете печалба в края на четвъртото тримесечие на миналата година в размер на 32.963 млн. лева при 36.814 милиона за 2017 година. Това стана ясно от неконсолидирания финансов отчет на трезора.
В края на декември балансовата стойност на отпуснатите от ЦКБ кредити и аванси на клиенти възлиза на 2.258 млрд. лв. като техният размер нараства с 1.93% на годишна база. В същото време нетният доход от лихви на банката се е понижил до 112.77 млн. лева при 118.85 млн. лева година по-рано. Но пък нетният доход от такси и комисиони бележи минимален ръст - до 44.39 млн. лева, от 44.06 млн. лева към декември 2017 година.
В края на декември активите на ЦКБ се повишават до 5.614 млрд. лева, което представлява увеличение с 3.74% спрямо година по-рано. А това й отрежда осмо място в класацията на БНБ за търговските банки у нас по показателя "балансова стойност на активите".  

Банката завършва 2018-а с парични средства и парични средства в централната банка в размер на 1.7 млрд. лева, при 1.8 млрд. лева преди година.
Доходът на акция в лева възлиза на 0.29, при 0.34 лева година по-рано.

През четвъртото тримесечие банката не е начислявала или изплащала дивиденти на своите акционери.

На 27 декември се проведе извънредно общо събрани на акционерите на ЦКБ, което гласува промени в устава на дружеството. С тях те овластиха управителния съвет с одобрението на надзорния съвет на банката в следващите пет години да вземат решения за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 млн. лева.

Акционерният капитал на ЦКБ към момента възлиза на 113 154 291 лева и е разпределен в 113 154 291 поименни, безналични, обикновени акции с право на един глас в общото събрание, и с номинал 1 лев всяка от тях. Книжата на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса " АД. Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко (6.61%) и чрез свързани лица ("ЦКБ Груп" АД - 68.56%), по смисъла на ЗППЦК контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД.

Днес до обяд нямаше сделки с книжата на ЦКБ на "БФБ-София". Търговията в края на вчерашния ден (7 февруари) приключи със спад от 1.74%, като борсовата сесия затвори при 1.45 лева за един брой. Но от началото на 2019-а акциите на публичната банка са добавили близо 3% към стойността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във