Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Брокери дължат такси на КФН

Петдесет и четири  застрахователни брокери не са платили таксите, които дължат на Комисията за финансов надзор, съобщи надзорният орган.  От справката се вижда, че освен брокерите  длъжници са 1642 агенти физически лица, 187 еднолични търговци агенти и 836 юридически лица агенти. Сред тях фигурират още АДСИЦ,задължения по  облигационни емисии на публични дружества и други емитенти.

На 17 януари КФН обяви, че вече има нова Тарифа за надзорните такси, които всички регулирани от нея дружества - застрахователни компании, пенсионни фондове и инвестиционни посредници, трябва да ѝ плащат. Тарифата е изготвена съгласно промените в Закона за КФН, които Народното събрание прие в края на миналата година. С тях се промени моделът за финансовата независимост на комисията, която от началото на 2018 г. трябва да се издържа от таксите за общ надзор и за конкретни надзорни услуги, а не както до 2018 г. - от субсидия от държавния бюджет.

КФН напомни, че съгласно разпоредбите  на Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор трябва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата лихва към момента на плащане. Лихвата за забава не е включена в посочените списъци и за нейното изчисляване може да се ползва лихвеният калкулатор от страницата на КФН.

От небанковия финансов регулатор съобщават, че просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във