Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ затяга платежните услуги

Информационните технологии и дигитализацията винаги са били важна предпоставка за развитието на платежните услуги и платежните системи и стимул за развитието на конкурентна и иновативна среда в областта на плащанията. Доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) инвестират в създаването и модернизирането на своите канали за предоставяне на електронни услуги, в т.ч. създаване на дигитални портфейли, мобилни приложения, карти с различни функционалности и др. Платежни инструменти и платежни услуги в интернет среда са все по-широко достъпни и все по-често използвани. Това каза подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банково“ Нина Стоянова по време на форум на 13 март. 

Експертът подчерта, че през  последните години в България се наблюдава постоянно нарастване на безналичните плащания, в това число наредените по електронен път, което е видно от статистическите данни в областта на платежните услуги. За периода 2015 – 2017 г. броят на плащанията, извършени с карти, е нараснал с 63%, а тяхната стойност - с 82%;  За същия период броят на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС е нараснал с 43%, а стойността на тези плащания с 91%. През 2017 г. 56% от нарежданията за кредитен превод са били направени от ползвателите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи.

"Ползите от електронните платежни услуги, свързани с по-голямо удобство и бързина, следва да бъдат наравно разглеждани с произтичащите от тях рискове, които от своя страна трябва да бъдат умело управлявани. В тази връзка, Втората директива за платежните услуги поставя основен акцент върху сигурността на безналичните плащания, особено тези, осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ. През тази година предстои въвеждане на изискванията на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента, които ще заменят действащите сега Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 2014 г., издадени от Европейския банков орган. Най-късно до 14 септември 2019 г. доставчиците на платежни услуги следва да прилагат по отношение на услугите, извършвани по електронен път, задълбочено установяване на идентичността на платеца, което се основава на използването на поне два независими елемента за идентификация при извършване на плащане като напр. парола и еднократен динамичен код, генериран чрез токен устройство или съобщение през мобилния телефон", каза Стоянова.

През есента на 2019 г. предстои и още едно предизвикателство, произтичащо от Втората директива за платежните услуги, а именно изискванията към интерфейсите, чрез които доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, ще се свързват с доставчиците на новите два вида платежни услуги – по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка. Тези две нови платежни услуги се извършват изцяло в интернет среда. Прилагането на тези изисквания ще доведе до нови възможности за потребителите, развитие на иновативни бизнес модели и същевременно ще се гарантира сигурността и надеждността на предлаганите платежни услуги.

Доставчиците на платежни услуги също така извършват вече годишна оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, както и наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със сигурността инциденти.

Всички тези промени в правната рамка имат за цел да осигурят сигурна среда, съответстваща на динамичното развитие на технологиите.

Нина Стоянова обърна внимание на развитието на един важен и голям проект в областта на платежната инфраструктура. От ноември 2021 г. Евросистемата планира внедряването на консолидирана платформа за TARGET услуги, която ще обединява на техническо и функционално ниво трансевропейската платежна система TARGET2, системата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities и услугата за обработка на незабавни преводи в евро TIPS (TARGET Instant Payments Settlement Service). От 2022 г. към интегрираната платформа ще се включи и системата за управление на обезпечения ECMS (Eurosystem Collateral Management System). Консолидираната платформа ще предлага на пазара подобрени и модернизирани услуги, като се предвиждат значителни промени от бизнес и техническо естество – достъпът до всички TARGET услуги ще се извършва през нов хармонизиран интерфейс, всички клиентски и междубанкови съобщения, които в момента се използват в TARGET2, ще се заменят с нови, в XML формат съгласно стандарт ISO 20022, ще бъдат внедрени нови функционалности, свързани с коригиращи преводи, както и нова концепция за управление на ликвидността. В допълнение ще бъде осигурена възможност за конкуренция между доставчиците на мрежови услуги, които ще осигуряват свързаност на банките с консолидираната платформа. Процесът по подготовка за присъединяване към новата консолидирана платформа вече започна. БНБ координира дейностите по този нелек проект с Европейската централна банка, с банките и операторите на спомагателни системи, участници в TARGET2.

Facebook logo
Бъдете с нас и във