Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ застрахова служителите си

Българската народна банка обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане на  служителите й.  Обществената поръчка е по три обособени позиции.

Първата  е за групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите на БНБ. От застрахователя се очаква  да предостави застрахователни услуги за три групи служители: изпълняващите  ръководни функции; натоварените с експертни и поддържащи функции; както и сезонен персонал.
Втората позиция е за застраховане на служителите на БНБ при служебни командировки или при обучения и специализации в чужбина. Териториалният обхват  на издаваните индивидуални застрахователни полици е за цял свят,  с изключение на България.  Всяка индивидуална полица трябва да има покритие най-малко за следните рискове: възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи вследствие на злополука; възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи вследствие на акутно заболяване; възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи за стоматологично обезболяване с лимит до 100 евро; смърт на застрахования вследствие на злополука.
Третата позиция включва други застраховки - с предмет и обем, посочен в съответните застрахователни полици (включително и  застраховка "Гражданска отговорност” на служителите на БНБ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана").
Кандидатите  могат да подават оферти единствено по обособени позиции 1 и 2. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП застраховките по обособена позиция 3 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност.
Прогнозната обща стойност на  обществената поръчка е 43 110 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 12 март 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във