Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ НЯМА ДА ПРИЗНАВА НЕОДИТИРАНИ ТЕКУЩИ ПЕЧАЛБИ

БНБ продължава с поредицата от нормативни мерки за затягане на контрола върху дейността на търговските банки. След като по тази причина бе изменена Наредба №9 за класифицирането и провизирането на заемите, сега е наред Наредба №8. В нея са записани правилата за формиране на собствения капитал на банките, за определяне на степента на риск на техните активи и на капиталовата им адекватност - показателят, който изразява стабилността на кредитните институции.В първоначалния вариант на промените на Наредба №8 БНБ бе предвидила от собствения капитал на банките да бъде изключена текущата им печалба, а в него да останат акционерният капитал, резервите и неразпределената печалба от минали години. Подобна мярка би довела до намаляване на възможностите на банките да отпускат заеми и най-вече кредити за големи корпоративни клиенти. С други думи, приемането на подобно изискване би рефлектирало пряко върху възможностите за финансиране на бизнеса. И причината за това е следната. Минималната капиталова адекватност, която банките трябва да поддържат, е 12 процента. А тя се изчислява, като собственият им капитал се раздели на общия рисков компонент. Той от своя страна се формира от рисковите тегла на различните видове банкови активи - пари на каса, депозити в други финансови институции, инвестиции в ДЦК и кредити. Тук трябва да се отбележи, че кредитите са най-рисковите активи, и ако собственият капитал на банките намалее вследствие на изваждането на текущата печалба от него, те няма да могат да увеличават обема на заемите.От размера на собствения капитал зависи и максималната сума на заема, който една кредитна институция може да отпусне на фирма или на група свързани дружества. Според Закона за банките този заем не може да надхвърля 25% от собствения капитал на кредитната институция. И ако той бъде намален заради изваждането на текущата печалба от него, възможността на банките да отпускат големи кредити ще бъде ограничена. По тази причина членовете на УС на АТБ са настояли пред БНБ да не изключва текущите печалби от собствения капитал на банките. Експертите на управление Банков надзор обаче са се противопоставили с аргумента, че няма гаранции, че текущите печалби са реални, тъй като за разлика от годишните финансови резултати те не се проверяват и заверяват от одитори. От началото на февруари темата с текущите печалби е била внимателно обсъждана от експертите на БНБ и от представителите на търговските банки. В резултат на тези разговори се е стигнало до едно взаимноприемливо решение за промяна в Наредба №8 . То предвижда - ако текущата печалба не е одитирана, тя да не бъде включвана в собствения капитал. Банките, които искат да се капитализират периодично с размера на натрупания си положителен финансов резултат през годината, ще трябва, първо, да го подложат на одиторска проверка и заверка. С други думи, настъпват нови златни времена за експерт-счетоводителите. Заради агресивните си кредитни програми много банки ще се нуждаят от постоянно увеличение на собствения си капитал и за целта ще бъдат принудени да одитират резултатите си няколко пъти в годината. А за тези услуга ще бъдат принудени да се абонират за постоянните услуги на своя одитор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във