Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ИЗГОТВЯ СПИСЪК НА БАНКИТЕ ПОПЕЧИТЕЛИ

Редът и условията, по които кредитните институции ще могат да управляват парите на пенсионните фондове, са определени в новата Наредба за банките попечители. Тя е изготвена съвместно от БНБ и Комисията по финансов надзор и на 8 януари бе приета от УС на Централната банка. Очаква се документът да бъде одобрен и от Комисията по финансов надзор, след което двете институции ще гласуват окончателно текстовете на наредбата.Според изискванията на нормативния документ БНБ изготвя списък на банките, имащи право да бъдат попечители. Той ще се актуализира два пъти годишно - на 30 април и на 31 октомври. Включването и изключването на кредитните институции от списъка става със специално разрешение на подуправителя, ръководещ Банков надзор в БНБ след съгласуване с Комисията по финансов надзор. За да попадне във въпросния списък, банката трябва да подаде заявление до БНБ, което да бъде придружено с документи, съдържащи описание на стратегията й за развитие, описание на специализираното структурно звено, което ще се занимава с попечителската дейност и данни за професионалния опит и квалификация на служителите в него. Освен това банката е длъжна да представи данни за информационната система, чрез която ще извършва попечителските операции и за приетите от нея вътрешни правила за работата на попечителското звено. Ако в документите към заявлението има нередности, БНБ уведомява банката за тях и тя трябва да ги отстрани в рамките на седем дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във